Aktualności-Edukacja

Chcesz zostać prosumentem? Dowiedz się, jak!

Autor: aw
19-02-2015, 11:24

Model  energetyki  prosumenckiej  to  taki,  w  którym  odbiorca  energii  jest jednocześnie jej producentem i konsumentem. Produkując ciepło lub energię elektryczną na
własne  potrzeby,  prosument  może  przy  tym  ewentualne  ich  nadwyżki  odstąpić  innym odbiorcom.  Dynamiczny  rozwój  energetyki  prosumenckiej  obserwowany  jest  w  coraz
większej  liczbie  państw  w  Europie  i  na  świecie  (np.  w Wielkiej  Brytanii  uruchomiono  w 2010 roku specjalny program dedykowany energetyce prosumenckiej, który zakłada, że do
roku  2020  powstanie  ponad  40  tys.  MW  nowych  mocy,  głównie  w  postaci  instalacji fotowoltaicznych  na  dachach  gospodarstw  domowych  czy  przydomowych  elektrowni
wiatrowych, dla których rynek brytyjski stanowi atrakcyjny target).  Polskie rozwiązania legislacyjne, organizacyjne, a także wsparcie finansowe (oferowane np. przez NFOŚiGW) mają szanse przybliżyć nas do tego modelu.

Jak zostać prosumentem i czerpać z tego korzyści? Jakie są możliwości uzyskania dofinansowania do takiej inwestycji? Zapraszamy na szkolenia, organizowane przez Wyższą Szkołę Ekologii i Zarządzania w woj.mazowieckim i podlaskim.

Pierwsze z nich odbyło się już 25.02.2015 r. w Płocku (w Starostwie Powiatowym w Płocku, ul. Bielska 59 sala 315 (III piętro), kolejne 11.03 w Radomiu, ul Domagalskiego 7.

Łącznie zaplanowano 32 szkolenia.

Szkolenia realizowane są w ramach projektu Energetyka rozproszona gwarantem bezpieczeństwa energetycznego na terenach nisko zurbanizowanych

Grupę docelową projektu stanowią osoby fizyczne posiadające prawo do dysponowania jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym oraz przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego w województwach mazowieckim i podlaskim.

Kluczowym kryterium wyboru grupy docelowej jest ryzyko wykluczenia energetycznego, które jest obserwowane ze szczególnym nasileniem na terenach nisko zurbanizowanych. Wynika to z faktu, ze zaopatrzenie w energię realizowane jest w dużej mierze za pośrednictwem wyeksploatowanej sieci przesyłowej i dystrybucji energii elektrycznej. Dodatkowo obserwuje się duże straty na przesyle i dystrybucji co wpływa na koszt zakupu energii elektrycznej. Na tych obszarach występują częste wyłączenia dostaw energii elektrycznej, co wpływa na jakość życia mieszkańców i rozwój gospodarczy regionu. Ponadto obszary te charakteryzują się znacznymi lokalnymi zasobami nośników energii odnawialnej w szczególności biomasy, energii słonecznej i wiatru.

Program szkolenia obejmuje:

  • naturalne uwarunkowania rozwoju energetyki opartej o źródła odnawialne,
  • przegląd technologii OZE możliwych do zastosowania w energetyce prosumenckiej
  • rozwój inteligentnych sieci elektroenergetycznych a kształtowanie postaw prosumenckich,
  • znaczenie energetyki prosumenckie dla bilansu energetycznego gminy, perspektywy i kierunki rozwoju,
  • polityka inwestycyjna w energetyce prosumenckiej-źródła finansowania, w tym linia dofinansowania NFOŚiGW „Prosument” ,
  • praktyczne obliczanie efektu ekonomicznego i ekologicznego małych i mikro instalacji OZE.

Zaprezentowane zostaną również dobre praktyki (case studies) i przeprowadzone zostaną zajęcia praktyczne z wykorzystaniem stanowiska edukacyjnego (modelowa, edukacyjna instalacja hybrydowa –fotowoltaika+turbina wiatrowa pozwalająca na symulacje pomiarowe).

 

.

powrót
do góry