Najczęściej zadawane pytania dla wersji programu do 14.05.2020

 • Od 29.07.2019r. Wnioskodawca, składając wniosek o dofinansowanie, składa oświadczenie woli zawarcia umowy dotacji. We wniosku zawarte są warunki umowy dotacji. Wniosek po akceptacji przez wojewódzki fundusz staje się umową o czym wnioskodawca jest informowany pisemnie. Data odbioru pisma jest datą zawarcia umowy dotacji. Umowę pożyczki wnioskodawca podpisuje w siedzibie wojewódzkiego funduszu, w którym był rozpatrywany jego wniosek o dofinansowanie.

  Wnioskodawcy, którzy złożyli wnioski o dofinansowanie wcześniej przed zmianą formularza, która nastąpiła w dniu 29.07.2019r. podpisują umowę pożyczki i dotacji w siedzibie wojewódzkiego funduszu, w którym były rozpatrywane ich wnioski o dofinansowanie.

 • Podstawą wypłacenia dotacji i/lub pożyczki jest złożenie prawidłowo wypełnionego wniosku o płatność, po zrealizowaniu części lub całości przedsięwzięcia.

 •   Do wniosku o płatność należy załączyć dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań Programu Czyste Powietrze – certyfikat, etykietę efektywności energetycznej, kartę produktu, w zależności od źródła ciepła

 • Tak.  Jednak ocena kolejnego wniosku może odbyć się dopiero po zrealizowaniu i zakończeniu przedsięwzięcia zawartego w poprzednim wniosku. Nie można wnioskować na ten sam zakres zadania.

 • Okres 3 lat od zakończenia inwestycji, w którym beneficjent nie może:

  • zmienić przeznaczenia budynku/lokalu z mieszkalnego na inny,
  • nie może zdemontować urządzeń, instalacji oraz wyrobów budowlanych zakupionych i zainstalowanych w trakcie realizacji przedsięwzięcia,
  • zainstalować dodatkowych źródeł ciepła niespełniających warunków Programu Czyste Powietrze.
 • Tak można łączyć te źródła finansowania.   

 • Tak. Jednakże suma dofinansowań nie może przekroczyć 100% kosztów kwalifikowanych zadania.

.