Partner for LIFE

 

Nazwa Organizacji / Organization name

Miasto Bydgoszcz
City of Bydgoszcz

Dane kontaktowe / Contact details:

ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz
h.lewandowska@um.bydgoszcz.pl

Obszar zainteresowania/ Area of interest

jakość powietrza i emisji (środowisko miejskie)
/air quality and emissions (urban environment)

Oferta / Offer

PL
Miasto Bydgoszcz jest zainteresowane udziałem w projekcie partnerskim LIFE w zakresie jakości powietrza. Miasto Bydgoszcz posiada  bogate doświadczenie w realizacji międzynarodowych projektów Interreg (rewitalizacja  rzek w mieście REURIS, tereny poprzemysłowe COBRAMAN, GreenerSItes, przemysły kreatywne Forget Heritage i dziedzictwo poprzemysłowe SHIFT-X.   Bardzo interesują nas problemy związane z zanieczyszczeniem powietrza, szczególnie wykonaniem sieci monitoringu w mieście, udostępnianiem informacji dla mieszkańców, podejmowaniem działań zmierzających do redukcji zanieczyszczeń itd. Od lat polityka miejska jest realizowana w kierunku ochrony klimatu, wdrożyliśmy SEAP, PGN, jesteśmy członkiem Porozumienia Burmistrzów, aktywnie włączamy się w prace Eurocities.

EN
City of Bydgoszcz searching for possible cooperation within LIFE project in the subject of air quality. City of Bydgoszcz has broad experience in transnational cooperation projects Interreg (urban river revitalisation REURIS, brownfields COBRAMAN, GreenerSItes, creative industries Forget Heritage i industrial heritage SHIFT-X. We are interested in the air contamination projects, especially connected to monitoring system of air quality in cities, data availability for citizens, reduction of air contamination etc. Since years the city policy is directed into climate protection, we implemented SEAP years ago and local low emission plan, we are also member of Covenant of Mayors and actively involved in Eurocities network.

Nazwa Organizacji / Organization name

Województwo Świętokrzyskie -
Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich
Parków Krajobrazowych w Kielcach

 

Dane kontaktowe / Contact details:

ul. Łódzka 244, 25-655 Kielce,
tel. 532 859 162

Obszar zainteresowania/ Area of interest

przyroda i różnorodność biologiczna/nature and biodiversity

Oferta / Offer

Strategic goal of the project:

1) Recreate the stable hydrological regime of the inland delta;
2) Increase biodiveristy of flora and fauna of the area through protection of the endangered species;
> 3) Increase the tourist and educational potential;
4) Increase the awareness of Nature 2000 areas.
We are looking for partner who is experienced in recreation of hydrological regime of inland waters and protection of species and habitats described below: Desc<x>ription of the species and habitats included in proposal:
1) *91E0 Alluvial forests with Alnus glutinosa and Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, Alnion incanae, Salicion albae);
2) 3150 Natural eutrophic lakes with Nympheion, Potamion;
3) 6510 Extensively managed hay meadows of the planar to submontane zones (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis);
4) 6410 Molinia meadows on calcareous, peaty or clayey-silt-laden soils (Molinion);
5) 6210 Semi-natural dry grasslands and scrubland facies on calcareous substrates (Festuco-Brometalia);

Birds: _A021 Botaurus stellaris, A031 Ciconia ciconia, A075 Haliaeetus albicilla, A081 Circus aeruginossus, A084 Circus pygargus, A122 Crex crex, Amphibians and reptilias: 1166 Triturus cristatus, 1188 Bombina bombina, 1220 Emys orbicularis Fishes: 1145 Misgurnus fossilis, 5339 Rhodeus sericeus amarus Molluscs:_1016 Vertigo moulinsiana, 1032 Unio crassus, 4056 Anisus vorticulus Insects: 1060 Lycaena dispar, 4038 Lycena helle.

Nazwa Organizacji / Organization name

Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk

Dane kontaktowe / Contact details:

ul Marii Skłodowskiej-Curie 34, 41-819
kamila.widziewicz@ipis.zabrze.pl

Obszar zainteresowania/ Area of interest

jakość powietrza i emisji (środowisko miejskie)
/air quality and emissions (urban environment

Oferta / Offer

PL Poszukujemy badaczy z ośrodków naukowych zajmujących się -oceną stanu jakości powietrza (analizy porównawcze) -modelowaniem ruchu mas powietrza -oceny przydatności poszczególnych gatunków drzew, krzewów i roślinności zielnej w pełnieniu oczekiwanych funkcji środowiskowych_oraz przedstawicieli administracji miejskiej w zakresie-planowania przestrzennego (urbanistyka)  i chętnych do wzięcia udziału w projekcie dotyczącym:  Roli drzew w miastach (gatunek, wiek, stan zdrowotny, budowa aparatu asymilacyjnego, wysokość drzewa, wysokość jego korony, zwarcie w jakim rosną drzewa, kolizja z istniejącą infrastrukturą) w ograniczaniu lub potencjacji lokalnych epizodów smogowych oraz  przewietrzaniu miast. Celem badań jest znalezienie alternatywy dla istniejącej szaty roślinnej (głównie drzew) poprzez analizę elementów pożądanych (efekty środowiskowo-zdrowotne) i niepożądanych (ograniczenie przewietrzania miast, kolizja z infrastrukturą, koszty ekonomiczne utrzymywania  i pielęgnacji drzew w miastach). Alternatywa ta, nie oznacza całkowitej eliminacji drzew z obszarów miejskich a jedynie redukcję i/lub przebudowę istniejących zadrzewień oraz zwiększenie udziału innych form zieleni w miastach (krzewy, zielone dachy, ogrody wertykalne).                                         

EN We are looking for scientists and local government interested in the following project: REDEVELOPMENT OF URBAN GREENERY AS A METHOD FOR IMPROVING AIR QUALITY IN CITIES  The aim of project: The main aim of the project is to work out the solutions that helps to improve air quality and thermal comfort in cities  on the basis of urban greenery management.  Hypothesis:  The positive role of urban greenery (mainly trees) depends on their health condition and tree planting design. Poor tree condition and its misguided planting strategy  bring adverse impact on air quality and pollutants dispersion within cities.

Nazwa Organizacji / Organization name

Urząd Miejski  w Ząbkowicach Śląskich

Dane kontaktowe / Contact details:

tel: 74 8 165 358

Obszar zainteresowania/ Area of interest

przyroda i różnorodność biologiczna
/ nature and biodiversity

Oferta / Offer

Dotacji na sadzenie drzew i krzewów, programów  w których można wziąć udział i prowadzić kampanie promocyjne związane z ochroną przyrody dla przedszkoli i szkół.

Nazwa Organizacji / Organization name

Wydział Biologii i Nauk o Środowisku Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Dane kontaktowe / Contact details:

ul. Wóycickiego 1/3, 01-938 Warszawa, tel. +48 22 569 68 38,  e-mail: wbns@uksw.edu.pl

Obszar zainteresowania/ Area of interest

odpady
/waste

Oferta / Offer

PL Poszukujemy współpracy z przedsiębiorstwami i jednostkami naukowymi w obszarach: biotechnologicznego unieszkodliwiania/odzysku odpadów niebezpiecznych oraz stabilizacji przemysłowych odpadów  niebezpiecznych. 

EN We are looking for cooperation with companies and research center in the fields of: biotechnological disposal / recovery of hazardous waste and stabilization of industrial hazardous waste.

Nazwa Organizacji / Organization name

Wydział Biologii i Nauk o Środowisku Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Dane kontaktowe / Contact details:

ul. Wóycickiego 1/3, 01-938 Warszawa, tel. +48 22 569 68 38,  e-mail: wbns@uksw.edu.pl

Obszar zainteresowania/ Area of interest

środowisko i zdrowie (chemikalia, hałas)
/environment and health (chemicals, noise)

Oferta / Offer

PL Poszukujemy przedsiębiorstw i jednostek naukowych w obszarach: (eko)toksykologicznego oddziaływania ksenobiotyków na zdrowie ludzi i środowisko.                                                                                                                                       

EN We are looking for companies and research center in the areas of: (eco)toxicological effects of xenobiotics on human health and the environment.

Nazwa Organizacji / Organization name

Wydział Biologii i Nauk o Środowisku Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Dane kontaktowe / Contact details:

ul. Wóycickiego 1/3, 01-938 Warszawa, tel. +48 22 569 68 38,  e-mail: wbns@uksw.edu.pl

Obszar zainteresowania/ Area of interest

przyroda i różnorodność biologiczna
/environment and health (chemicals, noise)

Oferta / Offer

PL Poszukujemy przedsiębiorstw i jednostek naukowych w obszarach badań ekologicznych, badań bioróżnorodności, badań ekosystemów.

EN We are looking for companies and research center in the field of ecological research, biodiversity research, ecosystem research.

Nazwa Organizacji / Organization name

Wydział Biologii i Nauk o Środowisku Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Dane kontaktowe / Contact details:

ul. Wóycickiego 1/3, 01-938 Warszawa, tel. +48 22 569 68 38,  e-mail: wbns@uksw.edu.pl

Obszar zainteresowania/ Area of interest

woda
/water

Oferta / Offer

PL Poszukujemy przedsiębiorstw i jednostek naukowych w zakresie badań ekotoksykologicznych i biologicznych wody.

EN We are looking for companies and research center in ecotoxicological and biological water research.

Nazwa Organizacji / Organization name

Wydział Biologii i Nauk o Środowisku Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Dane kontaktowe / Contact details:

ul. Wóycickiego 1/3, 01-938 Warszawa, tel. +48 22 569 68 38,  e-mail: wbns@uksw.edu.pl

Obszar zainteresowania/ Area of interest

gleba, lasy, gospodarka obiegowa
/soil, forests, circular economy

Oferta / Offer

PL Poszukujemy przedsiębiorstw i jednostek naukowych w obszarach badań ekologicznych obszarów przyrodniczych i remediacji zanieczonych gleb.                                                                                                                                                    

EN We are looking for companies and research center in the field of ecological research of natural areas and  the remediation of polluted soils.

Nazwa Organizacji / Organization name

Otoecar Sp. z o.o.

Dane kontaktowe / Contact details:

87-100 Toruń, ul. Moniuszki 31/5, tel. 734 196 992  biuro@otogroup.eu

Obszar zainteresowania/ Area of interest

jakość powietrza i emisji (środowisko miejskie)
/air quality and emissions (urban environment)

Oferta / Offer

Zajmujemy się przygotowaniem kompleksowej oferty na innowacyjne połączenie samochodu elektrycznego, stacji ładowania samochodów elektrycznych, wiaty fotowoltaicznej oraz magazynu energii, jako zintegrowanego systemu pozwalającego na niezależne korzystanie z samochodu elektrycznego oraz produkcję energii elektrycznej dla potrzeb domu lub firmy - autonomiczny pakiet energetyczny. Oferta kierowana jest zarówno do osób indywidualnych, firm oraz jednostek samorządu terytorialnego. Zapraszamy www.otoecar.com

Nazwa Organizacji / Organization name

University of Warsaw, Faculty of Geography and Regional Studies, Department of Geoinformatics, Cartography and Remote Sensing

Dane kontaktowe / Contact details:

Krakowskie Przedmieście 30, 00-927 Warszawa, Poland, Bogdan Zagajewski, +48 225520654

Obszar zainteresowania/ Area of interest

przyroda i różnorodność biologiczna
/nature and biodiversity

Oferta / Offer

The Department is interested in application of optical remote sensing in monitoring of environment. The Department has an experience in field, airborne, satellite-level acquiring data, processing and monitoring of mountain ecosystems of protected areas.

Nazwa Organizacji / Organization name

Fundacja Na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju

Dane kontaktowe / Contact details:

02-766 Warszawa, ul. Indiry Gandhi 21, tel. 721 720 721

Obszar zainteresowania/ Area of interest

przyroda i różnorodność biologiczna/nature and biodiversity
/nature and biodiversity

Oferta / Offer

Szukamy partnerów polskich i zagranicznych, którzy swoim doświadczeniem i wiedzą są w stanie pomoc w pozyskaniu środków zagranicznych na realizacje w Polsce projektów. Z własnej strony posiadamy ponad 20 letnie doświadczenie w realizacji dużych

Zobacz również

scroll
to top