Formularz zgłoszeniowy na szkolenie 1.1.1 POIiŚ 30.11.2017 r.

Zapraszamy do wypełnienia FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO na szkolenie dla wnioskodawców konkursu nr: POIS.01.01.01-IW.03-00-003/17

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki

Działanie 1.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

Poddziałanie 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej,

które odbędzie się w siedzibie NFOŚiGW, sala 105 G, w dniu 30 listopada 2017 r., godz. 10:00-15:30; rejestracja od godz.09:30

Zakres szkolenia: kryteria wyboru projektów, procedury zawierania umów z wykonawcami, wypełnianie wniosku i kwalifikowalność kosztów.

Terminy zgłoszeń do dnia 27 listopada 2017 r. do godz. 15.00 lub do wyczerpania limitu miejsc.

Szkolenie jest bezpłatne. Przewidywany poczęstunek dla uczestników.

Program szkolenia (plik pdf)

UWAGA:

  • pierwszeństwo udziału w szkoleniu mają pracownicy Wnioskodawców (potencjalnych Beneficjentów)
  • brak możliwości udziału w szkoleniu konsultantów (pracowników, ekspertów i in.)
  • w przypadku zgłoszenia większej liczby uczestników niż liczba wolnych miejsc, NFOŚiGW zastrzega sobie prawo ograniczenia liczby zgłoszonych osób lub zmiany terminu szkolenia.
Podmiot/Instytucja: *
Nazwisko: *
Imię: *
Adres e-mail: *
Nr telefonu: *
Województwo: *
Miejscowość: *
powrót
do góry