Formularz zgłoszeniowy na szkolenie, działanie 2.5 POIiŚ - 23.03, 13.04.2018 r.

Zapraszamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego na szkolenie dla Wnioskodawców (potencjalnych Beneficjentów) Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
II Oś priorytetowa: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu

Działanie 2.5: Poprawa jakości środowiska miejskiego

1)         Wsparcie dla zanieczyszczonych lub zdegradowanych terenów

2)         Rozwój terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych

 

KONKURS nr POIS.02.05.00-IW.02-00-005/18

Terminy zgłoszeń:

na szkolenie w dniu 23 marca do dnia 20 marca

na szkolenie w dniu 13 kwietnia do dnia 10 kwietnia

UWAGA:

  • brak możliwości udziału w szkoleniu konsultantów (pracowników, ekspertów i in.)
  • w przypadku zgłoszenia większej liczby uczestników niż liczba wolnych miejsc, NFOŚiGW zastrzega sobie prawo ograniczenia liczby zgłoszonych osób lub zmiany terminu szkolenia
Wnioskodawca (nazwa potencjalnego Beneficjenta): *
Nazwisko: *
Imię: *
Adres e-mail: *
Numer telefonu: *
Województwo: *
Miejscowość: *
Terminy szkoleń (do wyboru):
powrót
do góry