Formularz zgłoszeniowy na szkolenie, działanie 2.2 POIiŚ 2014-2020 maj, czerwiec 2018

Zapraszamy do wypełnienia Formularza zgłoszeniowego na szkolenie dla Beneficjentów II osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020,

Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi

Typ 2.  Projekty obejmujące swoim zakresem elementy gospodarki odpadami zgodnej z hierarchią sposobów postępowania z odpadami z wyłączeniem instalacji do termicznego przekształcania odpadów:

- inwestycje dotyczące wyłącznie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

- inwestycje dotyczące innych elementów niż wyłącznie Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

KONKURS nr POIS.02.02.00-IW.02-00-206/18

Terminy zgłoszeń:

 • na szkolenie w dniu 18 maja do dnia 15 maja
 • na szkolenie w dniu 15 czerwca do dnia 12 czerwca

UWAGA:

 • brak możliwości udziału w szkoleniu konsultantów (pracowników, ekspertów i in.)
 • w przypadku zgłoszenia większej liczby uczestników niż liczba wolnych miejsc, NFOŚiGW zastrzega sobie prawo ograniczenia liczby zgłoszonych osób lub zmiany terminu szkolenia

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 3A, 02 – 673 Warszawa (dalej NFOŚiGW);
 2. inspektorem ochrony danych w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest Pan Robert Andrzejczuk inspektorochronydanych@nfosigw.gov.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia ankiety lub zgłoszenia udziału w szkoleniu, na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do czasu przesłania przez Panią/Pana rezygnacji;
 5. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem;
 6. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do ochrony danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 7. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne.
Wnioskodawca (nazwa potencjalnego Beneficjenta): *
Nazwisko: *
Imię: *
Adres e-mail: *
Numer telefonu: *
Województwo: *
Miejscowość: *
Termin szkolenia:
powrót
do góry