Rachunki bankowe

Bank Gospodarstwa Krajowego

Oddział banku:

BGK Oddział w Warszawie

Rachunek podstawowy:

28 1130 1062 0000 0109 9520 0001

Rachunki pomocnicze dla poszczególnych opłat:

Numer rachunku

Opis przelewu

1) opłata produktowa - opakowania
dla wpłat wynikających z ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1478, ze zm.) oraz ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2013 r. poz. 888, z późn. zm.) wpłaty z tytułu wykonania obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych - opakowania

dla wpłat wynikających z art. 19 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1863, z późn. zm.)

71 1130 1062 0000 0109 9520 0003

dla wpłat z Urzędów Marszałkowskich (UM): dla wpłat dot. roku 2014 i lat kolejnych: należność główna, odsetki bankowe; dla wpłat dot. roku 2013 i lat poprzednich: opłata za rok ..., należność główna, odsetki bankowe (należy przypisać wysokość opłaty do poszczególnych lat) dla wpłat od przedsiębiorców: kampanie edukacyjne za rok ...

2) opłata produktowa - opony
dla wpłat wynikających z ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1478, ze zm.)

44 1130 1062 0000 0109 9520 0004

dla wpłat z UM: należność główna, odsetki bankowe

3) opłata produktowa - oleje smarowe
dla wpłat wynikających z ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1478, ze zm.)

60 1130 1062 0000 0109 9520 0007

dla wpłat z UM: należność główna, odsetki bankowe

4) opłata produktowa - ogniwa, baterie i akumulatory
dla wpłat wynikających z ww. ustawy i ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz.U. z 2016 r. poz. 1803, ze zm.)

87 1130 1062 0000 0109 9520 0006

dla wpłat z UM: opłata produktowa BiA za rok …: należność główna, odsetki bankowe; opłata depozytowa BiA; kampanie edukacyjne BiA za rok …

5) opłata za substancje kontrolowane
dla wpłat wynikających z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową (Dz. U. z 2015 r. poz. 881, z późn. zm.)

33 1130 1062 0000 0109 9520 0008

dla wpłat z UM: należność główna, odsetki bankowe

6) opłaty zastępcze z ustawy Prawo energetyczne i ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz kary z ustawy Prawo energetyczne
dla wpłat wynikających z ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.) i ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2015 r. poz. 478, z późn. zm.)

06 1130 1062 0000 0109 9520 0009

dla wpłat od przedsiębiorców:
1. opłata zastępcza OZE za rok ... lub
2. opłata zastępcza kogeneracja (kolor certyfikatów) za rok …

dla wpłat od podmiotów, na które nałożono karę: numer i data decyzji Prezesa URE

7) opłaty zastępcze z ustawy o efektywności energetycznej

dla opłat wynikających z:

a) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2167, z późn. zm.) w związku z art. 54 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 831) – dotyczy opłat zastępczych za okres do końca września 2016 r.

b) ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 831) – dotyczy opłat zastępczych za okres od października 2016 r. i za kolejne lata

76 1130 1017 0000 0109 9520 0084

dla wpłat od przedsiębiorców: opłata zastępcza za rok …

UWAGA! W przypadku opłat za 2016 r. należy szczegółowo wskazać, za jaki okres i z jakiej ustawy wynika opłata, tj.:

- opłata zastępcza za okres I-IX.2016 r. z ustawy z 2011 r.,

- opłata zastępcza za okres X-XII.2016 r. z ustawy z 2016 r.  

8) opłata rejestracyjna za pozwolenie zintegrowane
dla wpłat wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2016 r. poz. 672, z późn. zm.)

76 1130 1062 0000 0109 9520 0010

dla wpłat od podmiotów ubiegających się o pozwolenie: opłata rejestracyjna za pozwolenie zintegrowane

9) opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami
dla wpłat wynikających z ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469, z późn. zm.)

49 1130 1062 0000 0109 9520 0011

dla wpłat od użytkowników: opłata za …, należność główna, odsetki [jeśli dotyczy]

10) opłaty z ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz wpłaty z innych przepisów wprowadzonych niniejszą ustawą
dla wpłat wynikających z ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1223, z późn. zm.) oraz wpłat, o których mowa w art. 402 ust. 4a ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672, z późn. zm.)

22 1130 1062 0000 0109 9520 0012

dla wpłat od osób fizycznych lub prawnych: opłata za otwarcie/prowadzenie rachunku: nr instalacji lub jej nazwa dla wpłat z UM: opłata za wprowadzenie do powietrza SO2/NOx

11) opłaty z Prawa geologicznego i górniczego
dla wpłat wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2016 r. poz. 1131, z późn. zm.)

92 1130 1062 0000 0109 9520 0013

dla wpłat od przedsiębiorców: 1. wydobywanie kopalin: opłata eksploatacyjna, okres rozliczeniowy (półrocze i rok), nazwa złoża,
2. podziemne magazynowanie: opłata za magazynowanie, okres rozliczeniowy (półrocze i rok), nazwa magazynu,
3. podziemne składowanie: opłata za składowanie, okres rozliczeniowy (półrocze i rok), nazwa składowiska,
4. poszukiwanie lub rozpoznawanie: opłata koncesyjna, numer koncesji, nazwa obszaru,
5. roboty geologiczne: roboty geologiczne, okres rozliczeniowy (półrocze i rok), numer decyzji, nazwa obszaru, nazwa organu koncesyjnego,      6. działalność bez koncesji lub z rażącym naruszeniem warunków koncesji: opłata podwyższona/opłata dodatkowa, numer decyzji, nazwa obszaru/nazwa złoża, nazwa organu.

12) opłaty recyklingowe za wprowadzanie pojazdów na terytorium kraju
dla wpłat wynikających z art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 140, z późn zm.) w zw. z art. 9 ustawy z dnia 27 maja 2015 r. o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 933, z późn.zm.)

65 1130 1062 0000 0109 9520 0014

dla wpłat od wprowadzającego pojazd: imię i nazwisko lub nazwa firmy wprowadzającego i adres zamieszkania lub siedziby wprowadzającego; numer VIN pojazdu

13) kary z ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych
dla wpłat wynikających z ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. 2015 r. poz. 775, z późn. zm.)

27 1130 1062 0000 0109 9520 0019

dla wpłat od podmiotów, na które nałożono karę: numer i data decyzji Prezesa URE

14) kary z ustawy o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów
dla wpłat wynikających z art. 38 pkt 3 ustawy z 29 czerwca 2007 r. o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów (Dz. U. z 2015 r. poz. 1048)

97 1130 1062 0000 0109 9520 0020

dla wpłat z WIOŚ: należność główna, odsetki

15) opłaty produktowe i kary z ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

dla wpłat wynikających z ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1688)        

 

43 1130 1062 0000 0109 9520 0022

dla wpłat z WIOŚ: kara ZSEiE, odsetki za zwłokę (dotyczy kar wymierzonych na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.)

dla wpłat z Urzędów Marszałkowskich: opłata produktowa, dodatkowa opłata produktowa,

kampanie edukacyjne  (dotyczy wpłat należnych za rok 2016)

16) kary z ustawy o odpadach
dla wpłat wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987, z późn. zm.)

81 1130 1062 0000 0109 9520 0017

dla wpłat z WIOŚ: należność główna, odsetki bankowe

17) depozyty pieniężne stanowiące formę zabezpieczenia finansowego

dla wpłat wynikających z:

a) art. 19 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1155, z późn. zm.)

b) art. 133 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1688)           

Od 01.01.2016r. depozyty wnosi się do GIOŚ na następujący rachunek:

29 1010 1010 0006 4813 9120 1000
 

 

 

18) wpływy z nawiązek
dla wpłat wynikających z art. 47 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2016 r. poz. 1137, ze zm.)

45 1130 1017 0000 0109 9520 0060

dla wpłat od sprawcy przestępstwa przeciw środowisku: sygnatura akt i data wyroku

19) wpłaty z WIOŚ
tytułem kary z art. 53a ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2016 r. poz. 803, ze zm.)

11 1130 1062 0000 0109 9520 0016

dla wpłat z WIOŚ: należność główna, odsetki bankowe

20) opłaty za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji

dla wpłat, o których mowa w art. 43a ust. 2 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2016 r. poz. 803, z późn. zm.)

11 1130 1062 0000 0109 9520 0016

dla wpłat z Urzędu Marszałkowskiego: wpłata z art. 43a ustawy o recyklingu za ....rok, należność główna, odsetki bankowe

21) kary pieniężne art. 315a POŚ
dla wpłat tytułem kar z art. 315a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2016 r. poz. 672, z późn zm.)

12 1130 1017 0000 0109 9520 0072

dla wpłat od organu samorządu terytorialnego: numer i data decyzji WIOŚ

22) opłaty za usunięcie drzewa lub krzewu

dla opłat, o których mowa w art. 84-85 oraz kar, o których mowa w art. 88-89 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, z późn.zm.), nakładanych przez marszałka województwa

28 1130 1062 0000 0109 9520 0001 dla wpłat od zarządu województwa:
dla opłat: numer i data zezwolenia
dla kar: numer i data decyzji

 

.

powrót
do góry