Rachunki bankowe

Bank Gospodarstwa Krajowego

Oddział banku:

BGK Oddział w Warszawie

Rachunek podstawowy:

28 1130 1062 0000 0109 9520 0001

Rachunki pomocnicze dla poszczególnych opłat:

Numer rachunku

Opis przelewu

1) opłata produktowa - opakowania
dla wpłat wynikających z ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1478, ze zm.) oraz ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2013 r. poz. 888, z późn. zm.) wpłaty z tytułu wykonania obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych - opakowania

dla wpłat wynikających z art. 19 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1863, z późn. zm.)

71 1130 1062 0000 0109 9520 0003

dla wpłat z Urzędów Marszałkowskich (UM): dla wpłat dot. roku 2014 i lat kolejnych: należność główna, odsetki bankowe; dla wpłat dot. roku 2013 i lat poprzednich: opłata za rok ..., należność główna, odsetki bankowe (należy przypisać wysokość opłaty do poszczególnych lat) dla wpłat od przedsiębiorców: kampanie edukacyjne za rok ...

2) opłata produktowa - opony
dla wpłat wynikających z ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1478, ze zm.)

44 1130 1062 0000 0109 9520 0004

dla wpłat z UM: należność główna, odsetki bankowe

3) opłata produktowa - oleje smarowe
dla wpłat wynikających z ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1478, ze zm.)

60 1130 1062 0000 0109 9520 0007

dla wpłat z UM: należność główna, odsetki bankowe

4) opłata produktowa - ogniwa, baterie i akumulatory
dla wpłat wynikających z ww. ustawy i ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz.U. z 2016 r. poz. 1803, ze zm.)

87 1130 1062 0000 0109 9520 0006

dla wpłat z UM: opłata produktowa BiA za rok …: należność główna, odsetki bankowe; opłata depozytowa BiA; kampanie edukacyjne BiA za rok …

5) opłata za substancje kontrolowane
dla wpłat wynikających z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową (Dz. U. z 2015 r. poz. 881, z późn. zm.)

33 1130 1062 0000 0109 9520 0008

dla wpłat z UM: należność główna, odsetki bankowe

6) opłaty zastępcze z ustawy Prawo energetyczne i ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz kary z ustawy Prawo energetyczne
dla wpłat wynikających z ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.) i ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2015 r. poz. 478, z późn. zm.)

06 1130 1062 0000 0109 9520 0009

dla wpłat od przedsiębiorców:
1. opłata zastępcza OZE za rok ... lub
2. opłata zastępcza kogeneracja (kolor certyfikatów) za rok …

dla wpłat od podmiotów, na które nałożono karę: numer i data decyzji Prezesa URE

7) opłaty zastępcze z ustawy o efektywności energetycznej

dla opłat wynikających z:

a) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2167, z późn. zm.) w związku z art. 54 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 831) – dotyczy opłat zastępczych za okres do końca września 2016 r.

b) ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 831) – dotyczy opłat zastępczych za okres od października 2016 r. i za kolejne lata

76 1130 1017 0000 0109 9520 0084

dla wpłat od przedsiębiorców: opłata zastępcza za rok …

UWAGA! W przypadku opłat za 2016 r. należy szczegółowo wskazać, za jaki okres i z jakiej ustawy wynika opłata, tj.:

- opłata zastępcza za okres I-IX.2016 r. z ustawy z 2011 r.,

- opłata zastępcza za okres X-XII.2016 r. z ustawy z 2016 r.  

8) opłata rejestracyjna za pozwolenie zintegrowane
dla wpłat wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2016 r. poz. 672, z późn. zm.)

76 1130 1062 0000 0109 9520 0010

dla wpłat od podmiotów ubiegających się o pozwolenie: opłata rejestracyjna za pozwolenie zintegrowane

9) opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami
dla wpłat wynikających z ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469, z późn. zm.)

49 1130 1062 0000 0109 9520 0011

dla wpłat od użytkowników: opłata za …, należność główna, odsetki [jeśli dotyczy]

10) opłaty z ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz wpłaty z innych przepisów wprowadzonych niniejszą ustawą
dla wpłat wynikających z ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1223, z późn. zm.) oraz wpłat, o których mowa w art. 402 ust. 4a ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672, z późn. zm.)

22 1130 1062 0000 0109 9520 0012

dla wpłat od osób fizycznych lub prawnych: opłata za otwarcie/prowadzenie rachunku: nr instalacji lub jej nazwa dla wpłat z UM: opłata za wprowadzenie do powietrza SO2/NOx

11) opłaty z Prawa geologicznego i górniczego
dla wpłat wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2016 r. poz. 1131, z późn. zm.)

92 1130 1062 0000 0109 9520 0013

dla wpłat od przedsiębiorców: 1. wydobywanie kopalin: opłata eksploatacyjna, okres rozliczeniowy (półrocze i rok), nazwa złoża,
2. podziemne magazynowanie: opłata za magazynowanie, okres rozliczeniowy (półrocze i rok), nazwa magazynu,
3. podziemne składowanie: opłata za składowanie, okres rozliczeniowy (półrocze i rok), nazwa składowiska,
4. poszukiwanie lub rozpoznawanie: opłata koncesyjna, numer koncesji, nazwa obszaru,
5. roboty geologiczne: roboty geologiczne, okres rozliczeniowy (półrocze i rok), numer decyzji, nazwa obszaru, nazwa organu koncesyjnego,      6. działalność bez koncesji lub z rażącym naruszeniem warunków koncesji: opłata podwyższona/opłata dodatkowa, numer decyzji, nazwa obszaru/nazwa złoża, nazwa organu.

12) opłaty recyklingowe za wprowadzanie pojazdów na terytorium kraju
dla wpłat wynikających z art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 140, z późn zm.) w zw. z art. 9 ustawy z dnia 27 maja 2015 r. o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 933, z późn.zm.)

65 1130 1062 0000 0109 9520 0014

dla wpłat od wprowadzającego pojazd: imię i nazwisko lub nazwa firmy wprowadzającego i adres zamieszkania lub siedziby wprowadzającego; numer VIN pojazdu

13) kary z ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych
dla wpłat wynikających z ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. 2015 r. poz. 775, z późn. zm.)

27 1130 1062 0000 0109 9520 0019

dla wpłat od podmiotów, na które nałożono karę: numer i data decyzji Prezesa URE

14) kary z ustawy o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów
dla wpłat wynikających z art. 38 pkt 3 ustawy z 29 czerwca 2007 r. o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów (Dz. U. z 2015 r. poz. 1048)

97 1130 1062 0000 0109 9520 0020

dla wpłat z WIOŚ: należność główna, odsetki

15) opłaty produktowe i kary z ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

dla wpłat wynikających z ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1688)        

UWAGA!!! Przedsiębiorcy mają obowiązek uiszczenia opłaty produktowej należnej za rok 2016 oraz przekazania środków tytułem wykonania obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych do właściwego urzędu marszałkowskiego

43 1130 1062 0000 0109 9520 0022

dla wpłat z WIOŚ: kara ZSEiE, odsetki za zwłokę (dotyczy kar wymierzonych na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.)

dla wpłat z WFOŚiGW: opłata produktowa, odsetki bankowe (dotyczy wpłat należnych za rok 2015)

dla wpłat z Urzędu Marszałkowskiego: opłata produktowa, odsetki bankowe (dotyczy wpłat należnych za rok 2016)

16) kary z ustawy o odpadach
dla wpłat wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987, z późn. zm.)

81 1130 1062 0000 0109 9520 0017

dla wpłat z WIOŚ: należność główna, odsetki bankowe

17) depozyty pieniężne stanowiące formę zabezpieczenia finansowego

dla wpłat wynikających z:

a) art. 19 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1155, z późn. zm.)

b) art. 133 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1688)           

Od 01.01.2016r. depozyty wnosi się do GIOŚ na następujący rachunek:

29 1010 1010 0006 4813 9120 1000
 

 

 

18) wpływy z nawiązek
dla wpłat wynikających z art. 47 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2016 r. poz. 1137, ze zm.)

45 1130 1017 0000 0109 9520 0060

dla wpłat od sprawcy przestępstwa przeciw środowisku: sygnatura akt i data wyroku

19) wpłaty z WIOŚ
tytułem kary z art. 53a ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2016 r. poz. 803, ze zm.)

11 1130 1062 0000 0109 9520 0016

dla wpłat z WIOŚ: należność główna, odsetki bankowe

20) opłaty za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji

dla wpłat, o których mowa w art. 43a ust. 2 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2016 r. poz. 803, z późn. zm.)

11 1130 1062 0000 0109 9520 0016

dla wpłat z Urzędu Marszałkowskiego: wpłata z art. 43a ustawy o recyklingu za ....rok, należność główna, odsetki bankowe

21) kary pieniężne art. 315a POŚ
dla wpłat tytułem kar z art. 315a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2016 r. poz. 672, z późn zm.)

12 1130 1017 0000 0109 9520 0072

dla wpłat od organu samorządu terytorialnego: numer i data decyzji WIOŚ

22) opłaty za usunięcie drzewa lub krzewu

dla opłat, o których mowa w art. 84-85 oraz kar, o których mowa w art. 88-89 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, z późn.zm.), nakładanych przez marszałka województwa

28 1130 1062 0000 0109 9520 0001 dla wpłat od zarządu województwa:
dla opłat: numer i data zezwolenia
dla kar: numer i data decyzji

 

powrót
do góry