Mój prąd


Program priorytetowy „Mój Prąd” stanowi unikatowy na dotychczasową skalę w Polsce, instrument dedykowany wsparciu rozwoju energetyki prosumenckiej, a konkretnie wsparcia segmentu mikroinstalacji fotowoltaicznych (PV).

                           

Wdrożenie programu będzie silnym impulsem dla dalszego rozwoju energetyki prosumenckiej i znacząco przyczyni się do spełnienia międzynarodowych zobowiązań Polski w zakresie rozwoju energetyki odnawialnej, poprawy jakości powietrza (zwłaszcza na obszarach słabo zurbanizowanych) oraz zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego.

Informacji o programie "Mój Prąd" udzielają Doradcy Energetyczni Projektu „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”

https://doradztwo-energetyczne.gov.pl/

Kontakt w NFOŚiGW: 22 45 95 990 od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 15:00

Cel programu:

Celem programu jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Budżet:

1 miliard złotych

Beneficjenci:

Osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji.

Forma dofinansowania:

Dofinansowanie w formie dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych mikroinstalacji wchodzącej w skład przedsięwzięcia nie więcej niż 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie.

Terminy i sposób składania wniosków:

Nabór wniosków odbywać się będzie w trybie konkursowym.

Termin pierwszego naboru od 30.08.2019 r. do 20.12.2019 r. lub do wyczerpania alokacji środków.
Kolejny nabór planowany od początku 2020 roku.

Wniosek składa się wyłącznie w wersji papierowej, z podpisem własnoręcznym wnioskodawcy, w kopercie opatrzonej adnotacją „Program priorytetowy „Mój Prąd””, bezpośrednio w siedzibie NFOŚiGW przy ul. Konstruktorskiej 1,
od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00
albo
przesłać drogą pocztową lub kurierem
na adres:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 1
02-673 Warszawa

Dla wniosków składanych w formie wydruku przesłanych pocztą lub kurierem za dzień wpływu uważa się dzień rejestracji (wpływu) ww. dokumentacji w kancelarii NFOŚiGW.

Wnioski, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane w ramach niniejszego naboru. Wnioski poddawane będą ocenie na bieżąco.

Wzór wniosku (w wersji edytowalnej lub PDF) stanowią załącznik do dokumentacji konkursowej.
W przypadku ręcznego wypełniania wniosku wszystkie pola wniosku niezaznaczone na szaro muszą być wypełnione DŁUGOPISEM DRUKOWANYMI LITERAMI pod rygorem odrzucenia wniosku.

Koordynator programu:

Koordynator programu: Marcin Jamiołkowski

Szczegółowe informacje o programie:

Informacji o nowym programie Mój Prąd udzielają doradcy z Wydziału Projektu Doradztwa Energetycznego NFOŚiGW: https://doradztwo-energetyczne.gov.pl/

Funkcjonują również dedykowane skrzynki:

- informacja o złożonych wnioskach i uzupełnienia dokumentów

Dokumenty:

pp_moj_prad_poprawka_02.09.2019.pdf
pp_moj_prad_poprawka_02.09.2019.pdf - (71,19 KB) Program priorytetowy
regulamin_konkursu_moj_prad_30.08.2019.pdf
regulamin_konkursu_moj_prad_30.08.2019.pdf - (144,71 KB) Regulamin konkursu
wod_mojprad_wresja_pdf.pdf
wod_mojprad_wresja_pdf.pdf - (449,21 KB) Wzór wniosku o dofinansowanie (do wydruku)
wod_mojprad_poprawkame_190925.xlsx
wod_mojprad_poprawkame_190925.xlsx - (280,86 KB) Wzór wniosku o dofinansowanie (wersja edytowalna)
wod_zal3_mojprad_190925_zaswiadczenie_osd.docx
wod_zal3_mojprad_190925_zaswiadczenie_osd.docx - (18,56 KB) Wzór zaświadczenia OSD
wod_zal4_mojprad_190926_info_rodo.pdf
wod_zal4_mojprad_190926_info_rodo.pdf - (812,19 KB) Klauzula informacyjna dla wnioskodawców programu priorytetowego Mój Prąd
wod_mojprad_zal.5_190925_sm.pdf
wod_mojprad_zal.5_190925_sm.pdf - (603,04 KB) Wzór zaświadczenia o samodzielnym wykonaniu montażu mikroinstalacji fotowoltaicznej.
pelnomocncitwo_do_zlozenia_wniosku_w_ramach_mojego_pradu.docx
pelnomocncitwo_do_zlozenia_wniosku_w_ramach_mojego_pradu.docx - (16,08 KB) Pełnomocncitwo do złożenia wniosku w ramach mojego prądu

.

powrót
do góry