I nabór 2019

PIERWSZY NABÓR dla Programu Mój Prąd

Informacji o programie "Mój Prąd" udzielają Doradcy Energetyczni Projektu „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”

https://doradztwo-energetyczne.gov.pl/

Kontakt w NFOŚiGW: 22 45 95 990 od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 15:00

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza pierwszy  nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Mój Prąd”.

Kolejny nabór planowany od początku 2020 roku.

Cel programu:

Celem programu jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Nabór wniosków dotyczy następujących rodzajów przedsięwzięć oraz właściwych dla nich beneficjentów:

 

Rodzaje przedsięwzięć

Beneficjenci

Przedsięwzięcia polegające na zakupie
i montażu mikroinstalacji fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej
od 2 kW do 10 kW, służących na potrzeby istniejących budynków mieszkalnych

Osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby,
które mają zawartą umowę kompleksową regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej
w mikroinstalacji

 

Terminy i sposób składania wniosków:

Wnioski należy składać w terminie od 30.08.2019 r. –   20.12.2019 r. lub do wyczerpania alokacji środków.

Wniosek składa się wyłącznie w wersji papierowej, z podpisem własnoręcznym wnioskodawcy, w kopercie opatrzonej adnotacją „Program priorytetowy „Mój Prąd””, bezpośrednio w siedzibie NFOŚiGW przy ul. Konstruktorskiej 1,
od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00
albo
przesłać drogą pocztową lub kurierem
na adres:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 1
02-673 Warszawa

Dla wniosków składanych w formie wydruku przesłanych pocztą lub kurierem za dzień wpływu uważa się dzień rejestracji (wpływu) ww. dokumentacji w kancelarii NFOŚiGW.

Wnioski, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane w ramach niniejszego naboru. Wnioski poddawane będą ocenie na bieżąco.

Wzór wniosku (w wersji edytowalnej lub PDF) stanowią załącznik do dokumentacji konkursowej.
W przypadku ręcznego wypełniania wniosku wszystkie pola wniosku niezaznaczone na szaro muszą być wypełnione DŁUGOPISEM DRUKOWANYMI LITERAMI pod rygorem odrzucenia wniosku.

Alokacja:

Kwota alokacji dla bezzwrotnych form dofinansowania: do 1 000 000 tys. zł

Formy dofinansowania:

Dofinansowanie w formie dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych mikroinstalacji wchodzącej w skład przedsięwzięcia nie więcej niż 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie.

Koordynator programu:

Koordynator programu: Marcin Jamiołkowski

Szczegółowe informacje o programie:

Informacji o nowym programie Mój Prąd udzielają doradcy z Wydziału Projektu Doradztwa Energetycznego NFOŚiGW: https://doradztwo-energetyczne.gov.pl/

Funkcjonują również dedykowane skrzynki:

- informacja o złożonych wnioskach i uzupełnienia dokumentów

 

Dokumenty:

pp_moj_prad_poprawka_02.09.2019.pdf
pp_moj_prad_poprawka_02.09.2019.pdf - (71,19 KB) Program priorytetowy
regulamin_konkursu_moj_prad_30.08.2019.pdf
regulamin_konkursu_moj_prad_30.08.2019.pdf - (144,71 KB) Regulamin konkursu
wod_mojprad_wresja_pdf.pdf
wod_mojprad_wresja_pdf.pdf - (449,21 KB) Wzór wniosku o dofinansowanie (wersja do wydruku)
wod_mojprad_poprawkame_190925.xlsx
wod_mojprad_poprawkame_190925.xlsx - (280,86 KB) Wzór wniosku o dofinansowanie (wersja edytowalna)
wod_zal3_mojprad_190925_zaswiadczenie_osd.docx
wod_zal3_mojprad_190925_zaswiadczenie_osd.docx - (18,56 KB) Wzór zaświadczenia OSD
wod_zal4_mojprad_190926_info_rodo.pdf
wod_zal4_mojprad_190926_info_rodo.pdf - (812,19 KB) Klauzula informacyjna dla wnioskodawców programu priorytetowego Mój Prąd
wod_mojprad_zal.5_190925_sm.pdf
wod_mojprad_zal.5_190925_sm.pdf - (603,04 KB) Wzór zaświadczenia o samodzielnym wykonaniu montażu mikroinstalacji fotowoltaicznej.

.

powrót
do góry