Nabór wniosków

NFOŚiGW ogłasza nabór dla działania 2.4 PO IiŚ 2014-2020 typ projektu 2.4.4d Teledetekcja w parkach narodowych

29-09-2017, 18:04

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

jako Instytucja Wdrażająca

Osi priorytetowej II  Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu

współfinansowanej ze środków

Funduszu Spójności

w ramach

 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,

działając na podstawie Porozumienia z Ministrem Środowiska,

 

ogłasza konkurs projektów w ramach

Działania 2.4: Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna

typ projektu 2.4.4: Wsparcie procesu wdrażania instrumentów zarządczych
w ochronie przyrody

podtyp projektu 2.4.4d: Ocena stanu zasobów przyrodniczych w parkach narodowych przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii teledetekcyjnych

KONKURS NR POIS.02.04.00-IW.02-00-4D1/17

Na skróty

Środki
krajowe
 

Dowiedz się więcej

Środki
unijne

Dowiedz się więcej

Środki
norweskie
i EOG

Dowiedz się więcej

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Dowiedz się więcej

Pomoc
publiczna

Dowiedz się więcej
powrót
do góry