Nabór wniosków

V nabór dla działania 2.5. POIiŚ 2014-2020 (1. i 2. typ projektów)

28-02-2018, 15:15

Logotyp programu Infrastruktura i Środowisko

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

jako Instytucja Wdrażająca

Osi priorytetowej II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu

współfinansowanej ze środków

Funduszu Spójności

w ramach

 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,

działając na podstawie Porozumienia z Ministrem Środowiska,

 

ogłasza konkurs projektów w ramach

działania 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego

Typ projektów:

1)         Wsparcie dla zanieczyszczonych lub zdegradowanych terenów

2)         Rozwój terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych

 

KONKURS NR POIS.02.05.00-IW.02-00-005/18

Na skróty

Środki
krajowe
 

Dowiedz się więcej

Środki
unijne

Dowiedz się więcej

Środki
norweskie
i EOG

Dowiedz się więcej

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Dowiedz się więcej

Pomoc
publiczna

Dowiedz się więcej
powrót
do góry