Nabór wniosków

Informacja o naborach wniosków w roku 2019

14-11-2019, 08:52

Szanowni Państwo,
poniżej przedstawiamy informację o naborach wniosków w ramach:
-  Programów priorytetowych NFOŚiGW;
-  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko  2014 – 2020;

Sposób składania i rozpatrywania wniosków określany jest odpowiednio w ogłoszeniu o naborze lub w regulaminie naboru, które zamieszczane są na stronie internetowej NFOŚiGW.

Wszelkie zmiany terminów aktualizowane są na bieżąco.

Stan na dzień  14.11.2019 r.

Nr
PP
Nazwa programu / priorytetu  Osoba koordynująca nabór Uwagi
Tryb naboru:
ciągły
pjb
konkurs
Planowana data rozpoczęcia naboru wniosków Planowana data zakończenia  naboru wniosków Oznaczenie naboru Stan naboru
Programy priorytetowe NFOŚiGW 2019
1.1
część 1
Ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi.
Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach
Część 1)  Gospodarka ściekowa w ramach Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków  Komunalnych 
Katarzyna Paprocka
katarzyna.paprocka@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-90-573
Nabór ogłoszony w 2017 r.
ciągły 2017-03-01 2020-12-18 27/NC/OW/1.1/2017/cz.1-KPOŚK trwa nabór wniosków
1.1
część 2
Ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi.
Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach
Część 2) Współfinansowanie projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
Magdalena Tokarska-Kusyk
magdalena.tokarska@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-90-546
Nabór ogłoszony w 2017 r.

- pożyczka inwestycyjna,
- pożyczka płatnicza
ciągły 2017-03-01 2020-12-18 28/NC/OW/1.1/2017/cz.2-POIiŚ trwa nabór wniosków
1.2 Ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi.
Inwestycje w gospodarce ściekowej poza granicami kraju
Renata Szczerek
renata.szczerek@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-90-756

Aleksander Suszyński
aleksander.suszynski@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-90-417
 
ciągły 2019-04-01 2019-12-20 22/NC/GW/1.2/2019 trwa nabór wniosków
1.3 Ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi.
Ogólnopolski program gospodarki wodno-ściekowej poza granicami aglomeracji ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych
Małgorzata Misiak
malgorzata.misiak@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-90-511
 
ciągły 2019-06-17 2019-11-15 54/NC/OW/1.3/2019/poza KPOŚK trwa nabór wniosków
2.1
część 1
Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi.
Racjonalna gospodarka odpadami

Część 1) Selektywne zbieranie i zapobieganie powstawaniu odpadów
Joanna Kozłowska-Mikołajczyk
joanna.kozlowska@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-90-530
Nabór dotyczy przedsięwzięć polegających na rozwoju infrastruktury technicznej procesów logistycznych związanych z magazynowaniem, oraz  późniejszym unieszkodliwieniem  tusz dzików w obszarze objętym restrykcjami ASF
ciągły 2019-05-20 2019-12-20 35/NC/OZ/2.1/2019/cz.1-PZŁ trwa nabór wniosków
2.1
część 1
Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi.
Racjonalna gospodarka odpadami

Część 1) Selektywne zbieranie i zapobieganie powstawaniu odpadów
Joanna Kozłowska-Mikołajczyk
joanna.kozlowska@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-90-530
Nabór dotyczy przedsięwzięć polegających na rozwoju infrastruktury technicznej  procesów logistycznych związanych z pozyskaniem, magazynowaniem i dystrybucją niesprzedanych lub niespożytych artykułów żywnościowych
ciągły 2019-05-20 2019-12-20  40/NC/OZ/2.1/2019/cz.1-infrastruktura BŻ trwa nabór wniosków
2.1
część 1
Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi.
Racjonalna gospodarka odpadami

Część 1) Selektywne zbieranie i zapobieganie powstawaniu odpadów
Joanna Kozłowska-Mikołajczyk
joanna.kozlowska@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-90-530
Nabór dotyczy przedsięwzięć polegających na rozwój cyfryzacji procesów zarządzania odpadami poprzez zakup oprogramowania i sprzętu komputerowego do obsługi systemu selektywnego zbierania oraz przeprowadzanie dedykowanych kadrze szkoleń informatycznych
ciągły 2019-05-20 2019-12-20 41/NC/OZ/2.1/2019/cz.1-cyfryzacja-DOTACJA
42/NC/OZ/2.1/2019/cz.1-cyfryzacja-POŻYCAKA
trwa nabór wniosków
2.1
część 1
Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi.
Racjonalna gospodarka odpadami

Część 1) Selektywne zbieranie i zapobieganie powstawaniu odpadów
Joanna Kozłowska-Mikołajczyk
joanna.kozlowska@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-90-530
 
ciągły 2019-05-20 2019-12-20 43/NC/OZ/2.1/2019/cz.1-selektywna zbiórka-DOTACJA
44/NC/OZ/2.1/2019/cz.1-selektywna zbiórka-POŻYCZKA
trwa nabór wniosków
2.1
część 2
Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi.
Racjonalna gospodarka odpadami
Cześć 2) Instalacje gospodarowania odpadami
Joanna Kozłowska-Mikołajczyk
joanna.kozlowska@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-90-530
 
ciągły 2019-05-20 2019-12-20 45/NC/OZ/2.1/2019/cz.2-instalacje-POŻYCZKA
46/NC/OZ/2.1/2019/cz.2-instalacje-DOTACJA
trwa nabór wniosków
2.1
część 3
Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi.
Racjonalna gospodarka odpadami
część 3) Międzynarodowe przemieszczanie odpadów
Agnieszka Lasota
agnieszka.lasota@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-90-320

Artur Banasiak
artur.banasiak@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-90-396
Przekazanie środków pjb.
PJB 2019-01-03 2019-01-31 8/PJB/OZ/2.1/2019/MPO-wnioski na 2020 nabór zakończony
2.1
Cześć 5
Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi
Racjonalna gospodarka odpadami
Część 5) Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami
Katarzyna Baranowska
katarzyna.baranowska@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-90-598
 
ciągły 2019-04-19 2019-12-20  26/NC/OZ/2.1/2019/cz.5-BDO trwa nabór wniosków
2.2
część 1
Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi.
Ochrona powierzchni ziemi
Część 1) Rekultywacja terenów zdegradowanych
Katarzyna Baranowska
katarzyna.baranowska@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-90-598
 
ciągły 2019-03-01 2019-12-20 18/NC/OZ/2.2/2019/cz.1-DOTACJA
19/NC/OZ/2.2/2019/cz.1-POŻYCZKA
trwa nabór wniosków
2.3 Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi.
Współfinansowanie projektów realizowanych w ramach działań 2.2 i 2.5 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
Konrad Miłoszewski
konrad.miloszewski@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-90-587
 
 
ciągły 2019-02-15 2020-06-30 15/NC/OZ/2.3/2019/POIiŚ trwa nabór wniosków
2.4 Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi.
Gospodarka o obiegu zamkniętym
Katarzyna Baranowska
katarzyna.baranowska@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-90-598
 
ciągły IV kw. 2019 r. IV kw. 2019 r.   nabór planowany 
2.5 Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi.
Poznanie budowy geologicznej na rzecz kraju 
Anna Mikołajewska
anna.mikolajewska@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-90-482

Beata Traczyk
beata.traczyk@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-90-856
 
ciągły 2019-10-14 2022-12-23 74/NC/FG/2.5/2019/DOTACJA
75/NC/FG/2.5/2019/POŻYCZKA
trwa nabór wniosków
2.6 Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi.
Zmniejszenie uciążliwości wynikających z wydobywania kopalin 
Anna Wściseł
anna.wscisel@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-90-445

Małgorzata Podymniak
malgorzata.podymniak@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-90-952
 
ciągły   2019-07-15 2026-12-30 57/NC/KO/2.6/2019/górnictwo-DOTACJA
58/NC/KO/2.6/2019/górnictwo-POŻYCZKA
trwa nabór wniosków
2.7 Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi.
Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie
Artur Banasiak
artur.banasiak@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-90-396
 
ciągły 2019-06-17 2019-06-28  53/NC/OZ/2.7/2019/wapnowanie gleb nabór zakończony
2.8 Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi.
Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej
Artur Banasiak
artur.banasiak@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-90-396
Nabór pilotażowy realizowany w gminach: Czerwin, Goworowo, Ostrów Mazowiecka, Rzekuń, Stary Lubotyń, Troszyn, Wąsewo .
ciągły 2019-05-27 2019-10-31 47/NC/OZ/2.8/2019/folie rolnicze-DOTACJA nabór zakończony
2.8

Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi.
Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

Artur Banasiak
artur.banasiak@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-90-396
 
ciągły 2019-09-09 2019-12-20 68/NC/OZ/2.8/2019/folie rolnicze II -DOTACJA trwa nabór wniosków  
2.9 Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi.
Usuwanie porzuconych odpadów
Katarzyna Baranowska
katarzyna.baranowska@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-90-598
 
ciągły 2019-07-08 2019-12-20 59/NC/OZ/2.9/2019/porzucone odpady-DOTACJA
60/NC/OZ/2.9/2019/porzucone odpady-POŻYCZKA
trwa nabór  wniosków
3.2 SOWA - oświetlenie zewnętrzne Bogusława Zarzycka-Ballarin
Boguslawa.Zarzycka@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-95-248
 
ciągły 2019-02-18 2019-08-19 14/NC/OA/3.2/2019/SOWA-POŻYCZKA nabór zakończony
3.3
część 2
Ochrona atmosfery
GEPARD II – transport niskoemisyjny
Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności

Anna Klinger
anna.klinger@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-95-880

Joanna Miastowska
joanna.miastowska@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-95-881

Nabór ogłoszony w 2018 r.
konkurs 2018-10-15 2019-02-04  61/I/OA/3.4/2018/cz.2-GEPARD II-DOTACJA nabór zakończony
3.3
część 3
Ochrona atmosfery
GEPARD II – transport niskoemisyjny
Część 3) Śląsk – zagłębie bezemisyjnego transportu publicznego
Joanna Miastowska
Joanna.Miastowska@nfosigw.gov.pl
telefon 22 45-95-881
 
ciągły  2019-10-31  2020-01-31 76/NC/OA/3.3/2019/cz.3-Śląsk-DOTACJA
77/NC/OA/3.3/2019/cz.3-Śląsk-POŻYCZKA
trwa nabór wniosków
3.4
część 1
Ochrona atmosfery
Budownictwo energooszczędne
Część 1) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie
Edward Kolbusz
edward.kolbusz@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-95-876

UWAGA!
Zmiana terminu zakończenia naboru
z 20.09.2019 r. na 23.09.2019 r.

WAŻNY  KOMUNIKAT - zmiana w treści Regulaminu naboru wniosków w programie "Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie"

ciągły 2019-09-12 2019-09-23 66/NC/OA/3.4/2019/cz.1-DOTACJA
67/NC/OA/3.4/2019/cz.1-POŻYCZKA
nabór zakończony
3.6 Ochrona atmosfery
System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) - Kangur – Bezpieczna i ekologiczna droga do szkoły
Aleksandra.Kopcińska
aleksandra.kopcinska@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-95-913
 
konkurs 2019-08-05 2019-08-20 51/I/OA/3.6/2019/KANGUR-DOTACJA
52/NC/OA/3.6/2019/KANGUR-POŻYCZKA
nabór zakończony
4.1
część 1
Ochrona różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów
Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej
Część 1) Ochrona obszarów i gatunków cennych przyrodniczo
Andrzej Rolecki
andrzej.rolecki@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-90-580
Nabór ogłoszony w 2018 r.
ciągły 2018-08-20 2019-03-29 60/NC/OP/4.1/2018/cz.1-katastrofy naturalne nabór zakończony
4.1
część 1
Ochrona różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów
Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej
Część 1) Ochrona obszarów i gatunków cennych przyrodniczo
Andrzej Rolecki
andrzej.rolecki@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-90-580
Nabór ogłoszony w 2018 r.

Nabór tematyczny:
wykonanie pierwokupu nieruchomości - parki narodowe. 
ciągły 2018-04-03 2019-04-01  37/NC/OP/4.1/2018/cz.1-pierwokupy nabór zakończony
4.1
część 1
Ochrona różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów
Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej
Część 1) Ochrona obszarów i gatunków cennych przyrodniczo
Andrzej Rolecki
andrzej.rolecki@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-90-580
Przekazanie środków pjb.

Nabór tematyczny dotyczący: opracowania planów ochrony rezerwatów przyrody, wykonywania ochrony w rezerwatach, przeciwdziałania szkodom powodowanym przez gatunki chronione.
PJB 2019-01-02 2019-01-31   1/PJB/OP/4.1/2019/wnioski na 2020 nabór zakończony
4.1
część 1
Ochrona różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów
Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej
Część 1) Ochrona obszarów i gatunków cennych przyrodniczo
Andrzej Rolecki
andrzej.rolecki@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-90-580
Nabór tematyczny:
wykonanie pierwokupu nieruchomości - parki narodowe. 
ciągły 2019-04-02 2020-10-30 23/NC/OP/4.1/2019/cz.1-pierwokupy trwa nabór wniosków
4.1
część 2
Ochrona różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów
Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej
Część 2) Współfinansowanie projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
Andrzej Rolecki
andrzej.rolecki@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-90-580
Współfinansowanie projektów POIiŚ.
ciągły 2019-04-23 2020-10-30  27/NC/OP/4.1/2019/cz.2-POIiŚ trwa nabór wniosków
5.1
część 1
Międzydziedzinowe
Wsparcie Ministra Środowiska w zakresie realizacji polityki ochrony środowiska
Część 1) Ekspertyzy, opracowania, realizacja zobowiązań międzynarodowych
Artur Pietrewicz
artur.pietrewicz@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-90-422

Dorota Zdanowska
dorota.zdanowska@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-90-369

Grzegorz Wojewódzki
grzegorz.wojewódzki@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-90-389
Przekazanie środków pjb.
PJB 2019-01-02 2019-01-31  3/PJB/NE/5.1/2019/cz.1-wnioski na 2020 nabór zakończony
5.1
część 1
Międzydziedzinowe
Wsparcie Ministra Środowiska w zakresie realizacji polityki ochrony środowiska
Część 1) Ekspertyzy, opracowania, realizacja zobowiązań międzynarodowych
Artur Pietrewicz
artur.pietrewicz@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-90-422

Dorota Zdanowska
dorota.zdanowska@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-90-369

Grzegorz Wojewódzki
grzegorz.wojewódzki@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-90-389
dotacja
ciągły  2019-05-08 2023-12-29 34/NC/NE/5.1/2019/cz.1-DOTACJA trwa nabór wniosków
5.2 Międzydziedzinowe
Zadania wskazane przez ustawodawcę
Wspieranie ekologicznych form transportu oraz ochrona środowiska w żegludze śródlądowej 
Renata Szczerek
renata.szczerek@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-90-756

 
Nabór ogłoszony w 2018 r.
ciągły 2018-12-15 2019-01-15 7/NC/GW/5.2/2019/żegluga śródlądowa nabór zakończony
5.2 Międzydziedzinowe
Zadania wskazane przez ustawodawcę
Budowa bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce  odpadami
Agnieszka Lasota
agnieszka.lasota@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-90-320
Przekazanie środków pjb.

Nabór dotyczy tylko wniosku uproszczonego dla kontynuacji zawartej umowy.
PJB 2019-01-02 2019-01-31  9/PJB/OZ/5.2/2019/BDO-wnioski na 2020 nabór zakończony
5.2 Międzydziedzinowe
Zadania wskazane przez ustawodawcę
Składki międzynarodowe
Artur Pietrewicz
artur.pietrewicz@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-90-422
Przekazanie środków pjb.
PJB 2019-02-01 2019-06-30 13/PJB/NE/5.2/2019/Składki międzynarodowe nabór zakończony
5.3 Międzydziedzinowe
Wspieranie działalności monitoringu środowiska
Piotr Kowalski
piotr.kowalski@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-90-351
 
ciągły 2019-03-15 2019-11-29  21/NC/MN/5.3/2019 trwa nabór wniosków
5.4 Międzydziedzinowe
Adaptacja do zmian klimatu oraz ograniczenie skutków zagrożeń środowiska
Tomasz Surowiecki
tomasz.surowiecki@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-90-508

Kamil Żabka
kamil.zabka@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-90-566
Przekazanie środków pjb.
PJB 2019-01-02 2019-01-31 2/PJB/NZ/5.4/2019/wnioski na 2020 nabór zakończony
5.4 Międzydziedzinowe
Adaptacja do zmian klimatu oraz ograniczenie skutków zagrożeń środowiska
Tomasz Surowiecki
tomasz.surowiecki@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-90-508

Andrzej Sidorski     
Andrzej.Sidorski@nfosigw.gov.pl 
telefon: 22 45-90-759
Dotacje i pożyczki. 
ciągły 2019-02-01 2021-12-17  11/NC/NZ/5.4/2019/DOTACJA
 12/NC/NZ/5.4/2019/POŻYCZKA
trwa nabór wniosków
5.5 Międzydziedzinowe
Edukacja ekologiczna
Anna Majewska
anna.majewska@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-90-354

Małgorzata Sikora
malgorzata.sikora@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-90-152
Przekazanie środków pjb.
PJB 2019-01-02 2019-01-31   5/PJB/EE/5.5/2019/wnioski na 2020 nabór zakończony
5.5 Międzydziedzinowe
Edukacja ekologiczna
Anna Majewska
anna.majewska@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-90-354

Małgorzata Sikora
malgorzata.sikora@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-90-155
Nabór tematyczny:
organizacja konferencji. 
ciągły  2019-05-02  2019-05-31  24/NC/EE/5.5/2019/II nabór 2019-konferencje-DOTACJA
25/NC/EE/5.5/2019/II nabór 2019-konferencje-POŻYCZKA
nabór zakończony
5.5 Międzydziedzinowe
Edukacja ekologiczna
Anna Majewska
anna.majewska@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-90-354

Małgorzata Sikora
malgorzata.sikora@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-90-155
Nabór tematyczny:
realizacja studiów podyplomowych.
konkurs III / IV kw. 2019 r.  IV kw. 2019 r.   nabór planowany 
5.5 Międzydziedzinowe
Edukacja ekologiczna
Anna Majewska
anna.majewska@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-90-354

Małgorzata Sikora
malgorzata.sikora@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-90-155
Nabór tematyczny:
budowa, rozbudowa, adaptacja, remont, wyposażenie i doposażenie obiektów infrastruktury służącej edukacji ekologicznej.
ciągły 2019-09-25 2019-10-18  69/NC/EE/5.5/2019/V nabór 2019-bazy-szczególnie ważne-DOTACJA
70/NC/EE/5.5/2019/V nabór 2019-bazy-szczególnie ważne-POŻYCZKA
nabór zakończony
5.5 Międzydziedzinowe
Edukacja ekologiczna
Anna Majewska
anna.majewska@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-90-354

Małgorzata Sikora
malgorzata.sikora@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-90-155
Nabór tematyczny:
Wydawnictwa prasowe w całości poświęcone ochronie środowiska i zrównoważonemu rozwojowi
ciągły 2019-08-12 2019-08-30 62/NC/EE/5.5/2019/III nabór 2019-Prasa-DOTACJA
63/NC/EE/5.5/2019/III nabór 2019-Prasa-POŻYCZKA
nabór zakończony
5.5 Międzydziedzinowe
Edukacja ekologiczna
Anna Majewska
anna.majewska@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-90-354

Małgorzata Sikora
malgorzata.sikora@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-90-155
Przedsięwzięcia o szczególnym znaczeniu dla realizacji polityki Ministra właściwego
ds. środowiska.
ciągły  2019-08-05  2019-09-13  64/NC/EE/5.5/2019/IV nabór 2019-szczególnie ważne-DOTACJA
65/NC/EE/5.5/2019/IV nabór 2019-szczególnie ważne-POŻYCZKA
nabór zakończony
5.6 Międzydziedzinowe
Współfinansowanie programu LIFE
Radosław Domagała
radoslaw.domagala@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-90-435

Marta Wojtaniec
marta.wojtaniec@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-90-257
Przekazanie środków pjb.

Nabór dotyczy tylko wniosków uproszczonych. 
PJB 2019-01-02 2019-01-31  4/PJB/UR/5.6/2019/wnioski na 2020 nabór zakończony
5.6 Międzydziedzinowe
Współfinansowanie programu LIFE
Radosław Domagała
radoslaw.domagala@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-90-435

Marta Wojtaniec
marta.wojtaniec@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-90-257
Nabór wniosków składanych w ramach podprogramu LIFE na rzecz klimatu "skrócony" (nabór KE 2018 r.). 
ciągły 2019-03-01 2019-12-27  42/NC/UR/5.6/2018/LIFE-skrócony-KLIMAT trwa nabór wniosków
5.6 Międzydziedzinowe
Współfinansowanie programu LIFE
Radosław Domagała
radoslaw.domagala@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-90-435

Marta Wojtaniec
marta.wojtaniec@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-90-257
Nabór wniosków składanych w ramach podprogramu LIFE na rzecz środowiska "skrócony" (nabór KE 2018 r.). 
ciągły 2019-03-01 2019-12-27  44/NC/UR/5.6/2018/LIFE-skrócony-ŚRODOWISKO trwa nabór wniosków
5.6 Międzydziedzinowe
Współfinansowanie programu LIFE
Radosław Domagała
radoslaw.domagala@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-90-435

Marta Wojtaniec
marta.wojtaniec@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-90-257
Nabór dotyczy pożyczek zarówno dla przedsięwzięć realizowanych w ramach LIFE+ i LIFE.
ciągły  2019-08-01 2021-12-28  71/NC/UR/5.6/2019/LIFE-POŻYCZKI trwa nabór wniosków
5.6 Międzydziedzinowe
Współfinansowanie programu LIFE
Radosław Domagała
radoslaw.domagala@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-90-435

Marta Wojtaniec
marta.wojtaniec@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-90-257
Nabór wniosków składanych w ramach podprogramu LIFE na rzecz klimatu "tradycyjny" (nabór KE 2019 r.). 
ciągły 2019-05-06 2019-07-19  29/NC/UR/5.6/2019/LIFE-tradycyjny-KLIMAT-projekty krajowe
48/NC/UR/5.6/2019/LIFE-tradycyjny-KLIMAT-projekty zagraniczne
nabór zakończony
5.6 Międzydziedzinowe
Współfinansowanie programu LIFE
Radosław Domagała
radoslaw.domagala@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-90-435

Marta Wojtaniec
marta.wojtaniec@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-90-257
Nabór wniosków składanych w ramach podprogramu LIFE na rzecz klimatu "skrócony" (nabór KE 2019 r.). 
ciągły 2020-03-02 2020-12-29  30/NC/UR/5.6/2019/LIFE-skrócony-KLIMAT-projekty krajowe
49/NC/UR/5.6/2019/LIFE-skrócony-KLIMAT--projekty zagraniczne
nabór ogłoszony
5.6 Międzydziedzinowe
Współfinansowanie programu LIFE
Radosław Domagała
radoslaw.domagala@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-90-435

Marta Wojtaniec
marta.wojtaniec@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-90-257
Nabór wniosków składanych w ramach podprogramu LIFE na rzecz środowiska "tradycyjny" (nabór KE 2019 r.). 
ciągły 2019-10-01 2019-11-29 31/NC/UR/5.6/2019/LIFE-tradycyjny-ŚRODOWISKO trwa nabór wniosków
5.6 Międzydziedzinowe
Współfinansowanie programu LIFE
Radosław Domagała
radoslaw.domagala@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-90-435

Marta Wojtaniec
marta.wojtaniec@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-90-257
Nabór wniosków składanych w ramach podprogramu LIFE na rzecz środowiska "skrócony" (nabór KE 2019 r.). 
ciągły 2020-03-02 2020-12-29  32/NC/UR/5.6/2019/LIFE-skrócony-ŚRODOWISKO-projekty krajowe
50/NC/UR/5.6/2019/LIFE-skrócony-ŚRODOWISKO-projekty zagraniczne
nabór ogłoszony
5.7 Międzydziedzinowe
SYSTEM - Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez partnerów zewnętrznych - REGION
Grzegorz Witkowski
grzegorz.witkowski@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-90-158

Leszek Tokarczyk
leszek.tokarczyk@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-90-104
 
ciągły  III kw. 2019 r.  III/IV kw. 2019 r.   nabór planowany 
5.8 Międzydziedzinowe
5.8. Energia Plus 

Radosław Bujaśkiewicz
radoslaw.bujaskiewicz@nfosigw.gov.pl
telefon 22 45-90-259

Barbara Wojciechowska
barbara.wojciechowska@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-90-368

 
ciągły 2019-03-01 2019-12-20 16/NC/OA/5.8/2019/Energia Plus trwa nabór wniosków  
5.8
część 2
2018 r
Międzydziedzinowe
Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki
Część 2) Współfinansowanie projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisk w ramach I osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020 - Zmniejszenie emisyjności gospodarki
Marcin Jamiołkowski
marcin.jamiolkowski@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-387
Nabór ogłoszony w 2016 r.

Program z Listy Priorytetowych Programów NFOŚiGW na 2018 r.
ciągły 2016-08-16 2019-01-11 55/NC/OA/5.8/2016/Cz.2-POIiŚ 1.6.2
56/NC/OA/5.8/2016/Cz.2-POIiŚ 1.6.1
57/NC/OA/5.8/2016/Cz.2-POIiŚ 1.3.2
58/NC/OA/5.8/2016/Cz.2-POIiŚ 1.5
59/NC/OA/5.8/2016/Cz.2-POIiŚ 1.3.1
60/NC/OA/5.8/2016/Cz.2-POIiŚ 1.2
17/NC/OA/5.8/2017/cz.2-POIiŚ 1.1.1
nabór zakończony
5.9 Międzydziedzinowe
Ciepłownictwo powiatowe – pilotaż

Radosław Bujaśkiewicz
radoslaw.bujaskiewicz@nfosigw.gov.pl
telefon 22 45-90-259

Wojciech Jarosiński
wojciech.jarosinski@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-90-371

 
ciągły 2019-03-01 2019-12-20 17/NC/OA/5.9/2019/Ciepłownictwo Powiatowe trwa nabór wniosków
5.10 Międzydziedzinowe
Samowystarczalność energetyczna - pilotaż 
Marcin Jamiołkowski
marcin.jamiolkowski@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-90-387
 
ciągły IV kw. 2019 r. 2019-12-20   nabór planowany 
5.11
(2013 - 9.9)
Międzydziedzinowe
Kontynuacja I i II konkursu GEKON 2013 - faza W
GEKON  - Generator Koncepcji Ekologicznych
Żanna Białek
zanna.bialek@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-90-631
Nabór ogłoszony w 2015 r.

Nabór tylko dla Wnioskodawców, którzy zakończyli fazę B+R (zrealizowaną w ramach I
i II Konkursu Programu Gekon ogłoszonych w roku 2013) oraz uzyskali pozytywną ocenę realności wdrożenia projektu (na podstawie zaakceptowanego raportu z wyników badań fazy B+R).
ciągły 2015-08-03 2021-12-30     65/NC/NE/5.9/2015/GEKON 2013 trwa nabór wniosków
5.12
część 1
Międzydziedzinowe
Wsparcie dla Innowacji sprzyjających zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarce
Część 1) SOKÓŁ - Wdrożenie Innowacyjnych Technologii Środowiskowych(B+R)
Żanna Białek
zanna.bialek@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-90-631
Nabór ogłoszony w 2018 r.
ciągły 2018-12-03 2019-02-28  65/NC/UR/5.11/2018/SOKÓŁ-IV-B+R-DOTACJA
66 /NC/UR/5.11/2018/SOKÓŁ-IV-B+R-POŻYCZKA
 67/NC/UR/5.11/2018/SOKÓŁ-IV-B+R-DOTACJA+POŻYCZKA
nabór zakończony
5.12
część 1
Międzydziedzinowe
Wsparcie dla Innowacji sprzyjających zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarce
Część 1) SOKÓŁ - Wdrożenie Innowacyjnych Technologii Środowiskowych (W)
Żanna Białek
zanna.bialek@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-90-631
Nabór ogłoszony w 2018 r.
ciągły 2018-12-03 2019-02-28    68/NC/UR/5.11/2018/SOKÓŁ-IV-W-POŻYCZKA nabór zakończony
5.12
część 1
Międzydziedzinowe
Wsparcie dla Innowacji sprzyjających zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarce
Część 1) SOKÓŁ - Wdrożenie Innowacyjnych Technologii Środowiskowych(B+R)
Żanna Białek
zanna.bialek@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-90-631
UWAGA!
Zmiana terminu zakończenia naboru
z 30.08.2019 r. na 30.09.2019 r.
ciągły 2019-05-13 2019-09-30  36/NC/UR/5.12/2019/SOKÓŁ-V-B+R-DOTACJA
37/NC/UR/5.12/2019/SOKÓŁ-V-B+R-POŻYCZKA
38/NC/UR/5.12/2019/SOKÓŁ-V-B+R-DOTACJA+POŻYCZKA
 nabór zakonczony
5.12
część 1
Międzydziedzinowe
Wsparcie dla Innowacji sprzyjających zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarce
Część 1) SOKÓŁ - Wdrożenie Innowacyjnych Technologii Środowiskowych (W)
Żanna Białek
zanna.bialek@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-90-631
UWAGA!
Zmiana terminu zakończenia naboru
z 30.08.2019 r. na 30.09.2019 r.
ciągły 2019-05-13 2019-09-30  39/NC/UR/5.12/2019/SOKÓŁ-V-W-POŻYCZKA nabór zakończony
5.12
część 2
Międzydziedzinowe
Wsparcie dla Innowacji sprzyjających zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarce
Część 2) Popularyzacja technologii zweryfikowanych w ramach Systemu Weryfikacji Technologii Środowiskowych ETV
Dominik Pióro
dominik.pioro@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-90-400
Nabór ogłoszony w 2017 r.
ciągły 2017-04-03 2022-12-29    31/NC/UR/5.11/2017/cz.2-ETV trwa nabór wniosków
5.15 Międzydziedzinowe
Współfinansowanie projektów realizowanych w ramach poddziałań 1.3.1 i 1.3.2 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
Janusz Topolski
janusz.topolski@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-90-307
 
ciągły  IV kw. 2019   IV kw. 2020   nabór planowany 
5.16 Międzydziedzinowe
Wsparcie projektów realizowanych w ramach podziałania 1.1.1, działań 1.2, 1.5 i 1.6 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
Magdalena Misiurek
magdalena.misiurek@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-90- 576
 
ciągły 2019-04-29 2019-12-20 28/NC/OA/5.16/2019/POIiŚ trwa nabór wniosków
5.17

Międzydziedzinowe
Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest

Leszek Tokarczyk
leszek.tokarczyk@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-90-104
 
ciągły 2019-05-15 2019-05-31 33/NC/UR/5.17/2019/AZBEST nabór zakończony
5.18 Międzydziedzinowe
Polska Geotermia Plus
Agnieszka Karwat
agnieszka.karwat@nfosigw.gov.pl
telefon 22 45-90-526
 
ciągły 2019-07-03 2019-12-20 56/NC/OA/5.18/2019/Polska Geotermia Plus trwa nabór wniosków
5.19 Międzydziedzinowe
Agroenergia
Radosław Bujaśkiewicz
radoslaw.bujaskiewicz@nfosigw.gov.pl
telefon 22 45-90-259
 
ciągły 2019-07-08 2019-12-20 61/NC/OA/5.19/2019/Agroenergia trwa nabór wniosków
5.20

Międzydziedzinowe Mój Prąd

Marcin Jamiołkowski       telefon: 22 45-90-87

 
konkurs 2019-08-30 2019-12-20   trwa nabór wniosków  
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko  2014 - 2020
  Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki
działanie 1.1Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych
poddziałanie 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucji/przesyłowej
Typy projektów:
Budowa, przebudowa instalacji skutkująca zwiększeniem mocy zainstalowanej jednostek wykorzystujących odnawialne źródła energii
Monika Żółkowska
monika.zolkowska@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-90-430

UWAGA!
Zmiana terminu zakończenia naboru
z 28.05.2019 r. na 27.06.2019 r.

 

konkurs 2019-03-30 2019-06-27 POIS.01.01.01-IW.03-00-005/19 nabór zakończony
POIiŚ
1.1.1
Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki
działanie 1.1Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych
poddziałanie 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucji/przesyłowej
Typy projektów:
Budowa, przebudowa instalacji skutkująca zwiększeniem mocy zainstalowanej jednostek wykorzystujących odnawialne źródła energii z województwa śląskiego

Monika Żółkowska
monika.zolkowska@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-90-430

Dawid Karasek
dawid.karasek@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-90-328

Konkurs dedykowany projektom realizowanym na terenie województwa śląskiego.Kwota planowanego naboru może ulec zmianie w zależności od dostępności alokacji

UWAGA!
Zmiana terminu zakończenia naboru
z 15.11.2019 r. na 30.12.2019 r.

konkurs 2019-09-19 2019-12-30 POIS.01.01.01-IW.03-00-006/19 trwa nabór wniosków
POIiŚ
1.5
Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki
działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu
Typy projektów:
1. przebudowa istniejących systemów ciepłowniczych i sieci chłodu, celem zmniejszenia strat na przesyle i dystrybucji;
2. budowa przyłączy do istniejących budynków i instalacja węzłów indywidualnych skutkująca likwidacją węzłów grupowych;
3. budowa nowych sieci wraz z przyłączami odcinków sieci cieplnej, wraz z przyłączami i węzłami ciepłowniczymi, w celu likwidacji istniejących lokalnych źródeł ciepła, opalanych paliwem stałym;
4. podłączenia budynków do sieci ciepłowniczej mające na celu likwidację indywidualnych i zbiorowych źródeł niskiej emisji.
Dawid Mikuszewski
dawid.mikuszewski@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-90- 249
 
konkurs   2019-04-30  2019-06-28 POIS.01.05.00-IW.03-00-K05/19 nabór zakończony
POIiŚ
1.6.1
Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki
działanie 1.6 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe
poddziałanie 1.6.1 Źródła wysokosprawnej kogeneracji
Typy projektów:
1. budowa, przebudowa jednostek wysokosprawnej kogeneracji oraz przebudowa istniejących jednostek na jednostki wysokosprawnej kogeneracji wykorzystujące biomasę jako paliwo - dotyczy jednostek powyżej 20 MW;
2. budowa nowych/przebudowa jednostek wysokosprawnej kogeneracji o nominalnej mocy cieplnej mniejsze lub równej 20 MW, w przypadku instalacji opartych o inne paliwa;
3. realizacja kompleksowych projektów dotyczących budowy nowych lub przebudowy istniejących jednostek wysokosprawnej kogeneracji wraz z sieciami ciepłowniczymi lub sieciami chłodu.
Magdalena Misiurek
magdalena.misiurek@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-90- 576
UWAGA!
Zmiana terminu zakończenia naboru
z 28.06.2019 r. na 29.07.2019 r.
konkurs  2019-04-30  2019-07-29 POIS.01.06.01-IW.03-00-005/19 nabór zakończony
POIiŚ
2.1.5
Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu
działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem  odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska
Typ projektów
2.1.5 Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich
Robert Markiewicz
robery.markiewicz@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-90-314
Konkurs jest dedykowany projektom zlokalizowanym w miastach poniżej 50 tys. mieszkańców
konkurs 2019-10-28 2019-11-29 POIS.02.01.00-IW.02-00-504/19 trwa nabór wniosków
POIiŚ
2.2
Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu
działanie 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi
Typ projektów
Projekty obejmujące swoim zakresem elementy gospodarki odpadami zgodnej z hierarchią sposobów postępowania z odpadami z wyłączeniem instalacji do termicznego przekształcania odpadów- nabór dedykowany selektywnej zbiórce odpadów oraz zagospodarowaniu odpadów
Konrad Miłoszewski
konrad.miloszewski@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-90-587

Beata Kijewska-Pudełko
beata.kije ska@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-90-240
Ogłoszenie naboru uzależnione od dostępności alokacji.
 konkurs 2019-03-29 2019-05-28 POIS.02.02.00-IW.02-00-207/19 nabór zakończony
POIiŚ
2.2
Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu
działanie 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi
Typ projektów
Projekty obejmujące swoim zakresem elementy gospodarki odpadami zgodnej z hierarchią sposobów postępowania z odpadami z wyłączeniem instalacji do termicznego przekształcania odpadów- nabór dedykowany selektywnej zbiórce odpadów oraz zagospodarowaniu odpadów
Konrad Miłoszewski
konrad.miloszewski@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-90-587

Beata Kijewska-Pudełko
beata.kije ska@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-90-240
 
konkurs 2019-07-31 2019-09-27 POIS.02.02.00-IW.02-00-208/19 nabór zakończony
POIiŚ
2.2
Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu
działanie 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi
Typ projektów
Projekty dotyczące instalacji przetwarzania odpadów w procesie recyklingu
Konrad Miłoszewski
konrad.miloszewski@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-90-587

Beata Kijewska-Pudełko
beata.kijewska@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-90-240
 
konkurs 2019-10-31 2019-12-27 POIS.02.02.00-IW.02-00-409/19 trwa nabór wniosków
POIiŚ
2.4
Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu;
działanie 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna;
Typ projektów:
2.4.3 Opracowanie instrumentów planistycznych dla obszarów Natura 2000 i parków narodowych,
Podtyp: 2.4.3b Opracowanie planów ochrony obszarów Natura 2000 i parków narodowych
Beata Wójcik - Napiórkowska beata.wojcik@nfosigw.gov.pl                   telefon: 22 45-90- 486   
konkurs 2019-02-01 2019-03-29 POIS.02.04.00-IW.02-00-3B3/19  nabór zakończony

Na skróty

Środki
krajowe
 

Dowiedz się więcej

Środki
unijne

Dowiedz się więcej

Środki
norweskie
i EOG

Dowiedz się więcej

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Dowiedz się więcej

Pomoc
publiczna

Dowiedz się więcej
powrót
do góry