Nabór wniosków

NFOŚiGW ogłosił VIII nabór dla działania 2.2. POIiŚ 2014-2020

28-06-2019, 10:16

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

jako Instytucja Wdrażająca

Osi priorytetowej II  Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu

współfinansowanej ze środków

Funduszu Spójności

w ramach

 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,

działając na podstawie Porozumienia z Ministrem Środowiska,

 

ogłosił konkurs projektów w ramach

działania 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi

Typ projektów:

2.  Projekty obejmujące swoim zakresem elementy gospodarki odpadami zgodnej z hierarchią sposobów postępowania z odpadami z wyłączeniem instalacji do termicznego przekształcania odpadów:

  • inwestycje dotyczące wyłącznie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
  • inwestycje dotyczące innych elementów niż wyłącznie Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

 

KONKURS NR POIS.02.02.00-IW.02-00-208/19

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna