Nabór wniosków

WAŻNY KOMUNIKAT: ułatwienia w pozyskaniu środków na realizację nowych otworów geotermalnych od 2020 r.

12-12-2019, 08:27

Dostrzegając potrzeby beneficjentów i konieczność znaczącego zwiększenia dynamiki rozwoju geotermii w Polsce, a także uwzględniając dotychczasowe doświadczenia w opiniowaniu wniosków, Główny Geolog Kraju zwrócił się do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o wstrzymanie aktualnego naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć związanych z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż wód termalnych.

Aktualnie trwają intensywne prace nad zmianą założeń programu priorytetowego i jego ukierunkowaniem na efektywne udostępnianie wód termalnych w Polsce oraz nad zmianą kryteriów oceny wniosków przez Głównego Geologa Kraju.

Zakłada się wprowadzenie znaczących ułatwień w pozyskaniu środków na realizację nowych otworów geotermalnych przez beneficjentów w taki sposób, aby umożliwić dofinansowanie przedsięwzięć, dla których prawdopodobieństwo rozpoznania i udokumentowania złóż wód termalnych będzie jak największe. Jednym z założeń będzie również bardziej racjonalne wydatkowanie środków oraz zmniejszenie komplikacji towarzyszących przygotowywaniu projektów robót geologicznych, przy jednoczesnym zwiększeniu ilości dotowanych odwiertów geotermalnych. Powinno to pozwolić na uzyskanie lepszych efektów w zakresie rozwoju geotermii, przy mniejszych nakładach finansowych i mniejszym ryzyku udostępnienia zasobów wód termalnych.

W związku z wnioskiem Głównego Geologa Kraju NFOŚiGW wstrzymuje nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć związanych z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż wód termalnych do czasu uruchomienia nowego programu priorytetowego z tego zakresu.

Planuje się, że w I kwartale 2020 r. nowy program NFOŚiGW zostanie udostępniony dla wnioskodawców.

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna