Aktualności

Lepsza jakość powietrza poprzez mniejsze zużycie energii – konferencja doradcza NFOŚiGW

05-06-2017, 13:31

Jak skutecznie poprawiać efektywność energetyczną i wykorzystywać odnawialne źródła energii OZE, a także finansować przedsięwzięcia proekologiczne ze środków krajowych i unijnych ­– te zagadnienia były omawiane w Kęszycy Leśnej podczas konferencji NFOŚiGW pod hasłem: „Zmniejszenie zużycia energii kluczem do poprawy jakości powietrza – dostępna oferta finansowa i wsparcie doradcze”.

W spotkaniu wzięło udział ponad sześćdziesiąt osób – przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorstw (głównie komunalnych) oraz sektora mieszkaniowego. Uczestnikami byli także reprezentanci świata nauki i osoby prywatne. Doradcza konferencja, zorganizowana i przeprowadzona przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, odbyła się 2 czerwca br. w Diecezjalnym Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym w Kęszycy Leśnej koło Międzyrzecza.

Otworzyli ją wspólnie dr inż. Kazimierz Kujda, Prezes Zarządu NFOŚiGW i Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak. Gośćmi spotkania byli m.in.: Elżbieta Rafalska, posłanka Ziemi Lubuskiej, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w rządzie Beaty Szydło oraz Jolanta Fedak, Prezes Zarządu WFOŚiGW w Zielonej Górze.

Minister Elżbieta Rafalska wyraziła przekonanie, że konferencja energetyczna zorganizowana na Ziemi Lubuskiej nie tylko przyczyni się do podniesienia poziomu wiedzy samorządowców i przedsiębiorców z regionu, ale także zaowocuje realizacją kolejnych przedsięwzięć na rzecz poprawy jakości środowiska i życia mieszkańców województwa lubuskiego.

Prezes Zarządu NFOŚiGW dr inż. Kazimierz Kujda w swoim wystąpieniu scharakteryzował „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”, dla realizacji którego Narodowy Fundusz jest partnerem wiodącym. Wskazał jego główne cele, a także formy i sposoby realizacji. Podkreślił pełną, bezpłatną dostępność systemu na terenie całej Polski, dla wszystkich grup beneficjentów. Wyjaśnił również, że usługi świadczone w ramach tego systemu – jako poddziałanie 1.3.3 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) – są finansowane ze środków Unii Europejskiej.

W swojej prezentacji Prezes Kazimierz Kujda omówił również działalność i efekty funkcjonowania NFOŚiGW w latach 1989-2016. Wsparcie finansowe przedsięwzięć proekologicznych w tym okresie wyniosło aż 68 mld zł, w tym ze środków własnych – 41 mld zł (pożyczki –  21,8 mld zł; dotacje –  17,9 mld zł; inwestycje kapitałowe – 1,3 mld zł), a ze środków zagranicznych –  26,9 mld zł. Wartość całkowita realizowanych inwestycji zamknęła się w kwocie 152,6 mld zł.

Mówca podkreślił, że obecnie najważniejszym zadaniem zespołów NFOŚiGW jest przyjmowanie wniosków, ich ocena i kwalifikacja, a następnie podpisywanie umów dla zapewnienia pełnego wykorzystania środków unijnych w ramach POIiŚ, dla którego NFOŚiGW jest Instytucją Wdrażającą (IW) – w obszarze energetyki oraz ochrony środowiska, w tym adaptacji dla zmian klimatu. Wzmożona koncentracja na tych zadaniach jest spowodowana dużymi opóźnieniami, które zaistniały w latach 2014 – 2015.

Prezes Kazimierz Kujda wskazał obszary, o które NFOŚiGW zamierza rozszerzyć współpracę z wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej (WFOŚiGW). Są to następujące programy i zagadnienia: zmniejszenie zużycia energii w budownictwie – część 2 programu „Poprawa jakości powietrza”, ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE, projekty pilotażowe w zakresie elektromobilności, klastry energetyczne, gminy samowystarczalne energetycznie.

Następnie konferencję poprowadził Wacław Bilnicki – kierownik Jednostki Realizującej Projekt Doradztwa Energetycznego (JRPDE) w NFOŚiGW. Uczestnicy spotkania wysłuchali kilku prezentacji, w których położono nacisk na zagadnienia techniczne, organizacyjne i finansowe, dotyczące zrównoważonego zarządzania energią, gospodarki niskoemisyjnej, efektywności energetycznej oraz odnawialnych źródeł energii (OZE), w tym wpływu wdrażanych rozwiązań na poprawę jakości powietrza.

Były to następujące prezentacje:

  • Program LIFE – Innowacyjne projekty

(Grażyna Hadjiraftis – Kierownik Wydziału Współpracy Międzynarodowej i Programu LIFE, NFOŚiGW)

W swojej wypowiedzi autorka zaprezentowała Program LIFE – podprogramy, programy priorytetowe, priorytety tematyczne, kryteria wyboru projektów, koszty kwalifikowane oraz poziomy dofinansowania. Słuchacze zostali poinformowani o sposobie i terminach składania wniosków oraz spotkaniach szkoleniowych w NFOŚiGW. Prelegentka pokazała przykładowe polskie i zagraniczne projekty i podkreśliła znaczenie współpracy międzynarodowej przy przygotowywaniu i realizacji projektów LIFE.

  • Efektywność energetyczna w gminach

(Jarosław Stańczyk – Jednostka Realizująca Projekt Doradztwa Energetycznego, NFOŚiGW)

Mówca przedstawił zadania gmin na rzecz energetyki na tle ustawodawstwa krajowego i europejskiego, w szczególności ustawy Prawo energetyczne. Pokazał organizację i schemat funkcjonowania ogólnopolskiego systemu wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE. W swojej wypowiedzi skoncentrował się na roli usług doradczych w procesie inwestycyjnym.

  • Wsparcie doradcze dla gmin. Doradztwo energetyczne w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze

(Wojciech Porębski – kierownik Zespołu  Doradców Energetycznych w WFOŚiGW w Zielonej Górze)

Prelegent przedstawił skład i podział zadań w trzyosobowym zespole doradczym województwa lubuskiego oraz dotychczasowe doświadczenia prac, w szczególności w zakresie opiniowania planów gospodarki niskoemisyjnej i wdrażania Lubuskiego RPO w latach 2007 – 2013. Mówca pokazał statystyki obrazujące działalność i zainteresowanie nią samorządów, przedsiębiorców i osób prywatnych w regionie. Pokreślił znaczenie prowadzonych szkoleń zewnętrznych, a także stałego podnoszenia wiedzy przez zespół doradców.

  • Klastry energii, e-mobilność

(Wacław Bilnicki – kierownik Jednostki Realizującej  Projekt Doradztwa Energetycznego, NFOŚiGW)

W prezentacji autor pokazał m.in. klastry energii jako element energetyki rozproszonej w Krajowym Systemie Energetycznym (KSE), działania na rzecz energetyki rozproszonej prowadzone prze resort energii oraz usytuowanie, cele i zadania klastrów energii w ustawie o odnawialnych źródłach energii i innych dokumentach wraz z propozycjami rozwoju i zmian.

Prelegent scharakteryzował Plan Rozwoju Elektromobilności w Polsce oraz oszacował możliwości Krajowego Systemu Energetycznego w tym zakresie. NFOŚiGW włącza się szeroko w ten element Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju, będąc sygnatariuszem (obok Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Energii, Polskiego Funduszu Rozwoju, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju) 45 porozumień zawartych z miastami na rzecz rozwoju e-mobilności. Narodowy Fundusz będzie operatorem Funduszu Niskoemisyjnego Transportu. Mówca przedstawił założenia przygotowywanego programu priorytetowego NFOŚiGW Wsparcie rozwoju niskoemisyjnego transportu.

  • Źródła finansowania przedsięwzięć w zakresie efektywności energetycznej i OZE (POIiŚ, NFOŚiGW, MF EOG i NMF, RPO woj. lubuskiego, WFOŚiGW w Zielonej Górze)

(Anna Trudzik – Jednostka Realizująca Projekt Doradztwa Energetycznego, NFOŚiGW oraz Sylwia Mazurek  – Zespół Doradców Energetycznych w WFOŚiGW w Zielonej Górze)

Prelegentki pokazały możliwości uzyskania finasowania w przygotowywanych projektach energetycznych, zwłaszcza dotyczących efektywności energetycznej i OZE – ze środków unijnych (POIiŚ oraz RPO województwa lubuskiego) oraz środków NFOŚiGW. Szczególną uwagę autorki prezentacji zwróciły na tzw. „linie demarkacyjne” pomiędzy identycznymi lub podobnymi działaniami POIiŚ i RPO. Podały przy tym informacje o realizacji dotychczasowych naborów oraz przewidywanych terminach nowych konkursów.

  • Pomoc finansowa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze

(Alicja Abramowicz – Zespół  Doradców Energetycznych w WFOŚiGW w Zielonej Górze)

W prezentacji prelegentka pokazała zakres i zasady dofinansowania (niskooprocentowane pożyczki) przedsięwzięć proekologicznych przez WFOŚiGW w Zielonej Górze. Podała również przykłady współpracy (linie kredytowe) z Bankiem Ochrony Środowiska S.A.

  • Źródła finansowania przedsięwzięć w zakresie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii

(Adrian Markiewicz –  Dyrektor zarządzający pionem rynku korporacyjnego BOŚ S.A.)

Mówca scharakteryzował akcjonariat i atuty grupy kapitałowej Banku Ochrony Środowiska oraz efekty ekologiczne inwestycji kredytowanych przez ten bank. Przedstawił szeroką ofertę produktów i usług oferowanych przez BOŚ  S.A.  Jest to bank, który oprócz pełnego wachlarza komercyjnych usług, akcentuje usługi inwestycyjne, mające wpływ na poprawę oddziaływania na środowisko. Wyrazem tego jest stanowisko Głównego Ekologa w strukturze banku. Prelegent skoncentrował się na pokazaniu  modelu ESCO II (Energy Service Company)  dla realizacji inwestycji w zakresie efektywności energetycznej i OZE. Zaakcentował, że poprawiła się współpraca banku z wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

W trakcie konferencji odbył się briefing prasowy dla kilkunastu przedstawicieli mediów, w tym TVP, TVN24 , Polskiego Radia oraz gazet i portali regionalnych. Na pytania dziennikarzy odpowiadali: Kazimierz Kujda, Jolanta Fedak, Grażyna Hadjiraftis i Wacław Bilnicki. Spotkanie z dziennikarzami prowadził rzecznik prasowy NFOŚiGW Sławomir Kmiecik.

W trakcie konferencji kilkunastu osobom doradcy energetyczni udzielili indywidualnych informacji i porad. Konsultowano również konkretne pomysły dotyczące inwestycji na rzecz gospodarki niskoemisyjnej i zrównoważonego zarządzania energią.

Konferencję zakończył Prezes Zarządu NFOŚiGW Kazimierz Kujda, dziękując wszystkim uczestnikom, a w szczególności przedstawicielom WFOŚiGW w Zielonej Górze oraz zespołowi doradców energetycznych.

powrót
do góry