Aktualności

Efektywność energetyczna i OZE – konferencja doradcza NFOŚiGW odbyła się w Płocku

10-10-2017, 13:27

W jaki sposób finansować przedsięwzięcia proekologiczne ze środków krajowych i unijnych oraz jak  skutecznie poprawiać efektywność energetyczną i wykorzystywać odnawialne źródła energii (OZE) – te zagadnienia były przedmiotem spotkania zorganizowanego w Płocku przez NFOŚiGW. Konferencja, która zgromadziła około osiemdziesięciu osób, odbyła się 9 października br. w płockim hotelu Petropol. Uczestniczyli w niej  przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorstw (głównie komunalnych), sektora mieszkaniowego  oraz osoby prywatne z Płocka i okolic.

Spotkanie zostało zorganizowane przez NFOŚiGW w ramach projektu „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”. Dyrektor Departamentu ds. Programu LIFE i Projektu Doradztwa Energetycznego NFOŚiGW, Wacław Bilnicki, który prowadził konferencję, przywitał jej uczestników w imieniu Prezesa Zarządu dr. Inż. Kazimierza Kujdy. Następnie uczestnicy konferencji wysłuchali kilku prezentacji:

  • Projekt Doradztwa Energetycznego – zakres wsparcia, dotychczasowe osiągnięcia

(Wacław Bilnicki, Małgorzata Staniszewska – NFOŚiGW)

Prelegenci przedstawili informację o realizacji poddziałania 1.3.3 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ 2014 – 2020)„Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”, dla którego NFOŚiGW jest partnerem wiodącym, a także efekty dotychczasowej realizacji projektu i zamierzenia na przyszłość.

  • Energetyk Gminny – szansą dla gminy

(Aleksandra Jabłońska-Steć – NFOŚiGW)

Jednym z celów realizacji poddziałania 1.3.3. POIiŚ 2014-2020 jest wyszkolenie 500 energetyków gminnych. Autorka przedstawiła ofertę NFOŚiGW przeprowadzenia nieodpłatnych szkoleń dla kandydatów na energetyków gminnych.

  • Niska emisja – Jesteśmy tym czym oddychamy!

(Agnieszka Zagrodzka – NFOŚiGW)


Prezentująca omówiła następujące problemy i zagadnienia: Dlaczego zjawisko niskiej emisji jest problemem? Wiodące dokumenty krajowe i unijne dlawalki z niską emisją. Co zawiera ocenaWIOŚ ? Czy ograniczenie niskiej emisji jest możliwe? Czy Płock ma czyste powietrze? Czy i jakie należy podjąć działania? Prelegentka podkreśliła kluczową rolę planów ochrony powietrza dla systemowych działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji oraz wagę efektywności energetycznej (tzw. negawaty) w tym obszarze. Przedstawiła nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe opublikowane 5 września 2017 roku.

  • Koncepcja funkcjonowania Klastrów Energii

(Agnieszka Przesmycka – Ministerstwo Energii)

W swojej wypowiedzi prelegentka przedstawiła m.in. cele klastrów energii (rozwój energetyki rozproszonej, poprawa lokalnego bezpieczeństwa energetycznego, przyjazne dla środowiska zapewnienie efektywności energetycznej, tworzenie optymalnych warunków umożliwiających wdrożenie najnowszych technologii, uwzględnienie miejscowych zasobów i potencjału energetyki krajowej) oraz koncepcjęfunkcjonowania klastrów energetycznych w Polsce
z uwzględnieniem roli i zadań samorządów. Omówiła również ideę prowadzonego przez
ME konkursu na klaster energetyczny oraz przebieg tego procesu.

  • Rola audytów energetycznych w pozyskiwaniu źródeł finansowania

(Andrzej Wiktorowicz – NFOŚiGW)


Prelegent omówiłzagadnienia związanych ze sporządzeniem audytów energetycznych, w tym najczęściej popełniane błędy. Zaakcentował wagę przeprowadzania audytów (ex-ante i ex-post) w projektowaniu przedsięwzięć głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej budynków, pozyskiwaniu środków na te przedsięwzięcia, realizacji zadań oraz rozliczania.

  • Źródła finansowania przedsięwzięć w zakresie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii (PO IiŚ, środki własne NFOŚiGW)

(Anna Trudzik – NFOŚiGW)


Autorka przedstawiła możliwości dofinansowania inwestycji z zakresu efektywności energetycznej oraz OZE w ramach oferty: PO IiŚ 2014-2020 (dla działań i poddziałań dla których Narodowy Fundusz jest instytucją wdrażającą oraz programów priorytetowych NFOŚiGW. Prelegentka omówiła ogólnewarunki i formy dofinansowania.

  • Energochłonność budynków – badanie szczelności obiektów i termowizja gwarancją efektywnej eksploatacji

(Marek Kitliński – niezależny ekspert)

Ekspert przedstawiłmożliwości oceny jakości i prawidłowości docieplenia budynków przy użyciu metod termowizyjnych.

Podsumowaniem wystąpień prezentacyjnych był panel pn. „Przez efektywność energetyczną do ograniczenia niskiej emisji”. Moderatorem dyskusji, w której uczestniczyli: Agnieszka Przesmycka z Ministerstwa Energii oraz specjaliści NFOŚiGW – Anna Trudzik, Daniel Markiewicz i Andrzej Wiktorowicz, był Dyrektor Wacław Bilnicki.

Dyskusja (zarówno ogólna, jak i w panelu tematycznym)  oraz pytania koncentrowały się na zagadnieniach poprawy jakośći powietrza i ograniczania niskiej emisji.

Kolejną częścią spotkania były indywidualne spotkania zainteresowanych uczestników  z doradcami energetycznymi województwa mazowieckiego.

Kilkugodzinną konferencję podsumował i zakończył Dyrektor Wacław Bilnicki.

.

powrót
do góry