Aktualności

Ekspozycje i pierwsze panele eksperckie w EkoSferze na POL-ECO SYSTEM 2018

24-10-2018, 09:16

W dniu rozpoczęcia w Poznaniu Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POL-ECO SYSTEM 2018 (23 października), jeszcze przed ich uroczystą inauguracją,  w pawilonie EkoSfery Ministerstwa Środowiska oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wiele się działo. Rozpoczęły funkcjonowanie stoiska MŚ, NFOŚiGW, BOŚ SA, Lasów Państwowych, Urzędu Zamówień Publicznych, wojewódzkich funduszy ochrony środowiska (wraz z wystawą obrazującą dorobek 25 lat ich działania), Instytutu Ochrony Środowiska, Państwowego Instytutu Geologicznego, Instytutu Badawczego Leśnictwa oraz Grupy Energa SA. Uruchomiono również, cieszące się dużym zainteresowaniem, Forum Elektromobilności wraz z testowymi jazdami pojazdami elektrycznymi.

Najpierw odbyła się konferencja prasowa Zarządu NFOŚiGW, która przyciągnęła ponad 150 przedstawicieli mediów oraz gości (piszemy o niej w odrębnej relacji).

Potem w dwóch salach konferencyjnych rozpoczął się cykl paneli eksperckich, z udziałem przedstawicieli świata naukowego, NFOŚiGW, funduszy wojewódzkich, izb gospodarczych, organizacji pozarządowych. Przybyli także przedstawiciele wystawców, studenci oraz uczniowie szkół średnich.

NFOŚiGW zorganizował i przeprowadził dwa panele w obszarze gospodarki wodno-ściekowej. Moderował je profesor dr hab. inż. Roman Niżnikowski, przewodniczący Rady Nadzorczej NFOŚiGW.

W dyskusji pierwszego panelu pn. Wdrażając Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych NFOŚiGW przekazał miliardy złotych na miejskie oczyszczalnie i kanalizację panelistami byli: Prezes Zarządu NFOŚiGW Kazimierz Kujda, Główny Inspektor Ochrony Środowiska Paweł Ciećko, Przewodniczący Rady Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” Tadeusz Rzepecki, Wiceprezes Zarządu Aquamet SA w Poznaniu Anna Graczyk.

Podczas debaty skoncentrowano się na problemach dalszego rozwoju gospodarki wodno-ściekowej oraz pracach dla optymalizacji tej sfery – również w mniejszych miastach i miejscowościach, co jest zgodne z zasadą zrównoważonego (równomiernego) rozwoju kraju. Poruszono także zagadnienia innowacyjnych technologii w tym obszarze, rozwoju gospodarki wodno-ściekowej w Poznaniu i województwie świętokrzyskim. Główny Inspektor Ochrony Środowiska Paweł Ciećko w swojej wypowiedzi podkreślił rolę zadań prowadzonych przez samorządy przy wsparciu funduszy na poprawę stanu czystości rzek, zbiorników wodnych oraz Bałtyku.

W drugim panelu pn. NFOŚiGW wspiera gospodarkę wodno-ściekową na przygranicznych obszarach Białorusi i Ukrainy uczestniczyli: Prezes NFOŚiGW Kazimierz Kujda, Dyrektor Departamentu Adaptacji do Zmian Klimatu i Zagrożeń Środowiska NFOŚiGW Anna Czyżewska, reprezentująca Departament Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Aleksandra Dyszy-Nowacka z oraz goście z Białorusi i Ukrainy: Zastępca Mera Miasta Lwów Gennadyi Vaskiv, Z-ca Generalnego Dyrektora Brzeskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Gennadyi Kamieniec i Dyrektor Departamentu Ekologii i Zasobów Naturalnych Ukrainy w Lwowskiej Radzie Obwodowej Ruslan Hrechanuk. Słuchaczom przedstawiono m.in: doświadczenia i perspektywy dalszego rozwoju współpracy NFOŚiGW z instytucjami Ukrainy i Białorusi przy porządkowaniu gospodarki wodno-ściekowej, stan realizacji memorandum z Miastem Lwów oraz problematykę współpracy z Białorusią i Ukrainą na rzekach granicznych, która jest obecnie w gestii resortu gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej. Goście z zagranicy podtrzymali swoje zainteresowanie współpracą i przedstawili propozycje dalszych działań.

Pod hasłem Gospodarka wodno-ściekowa Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” zrealizowała blok referatowy, w którym Prezes Dorota Jakuta, Klara Szatkowska-Ramm oraz Bartosz Łuszczek przedstawili zagadnienia dotyczące dyrektywy „ściekowej” 91/271/EWG w odniesieniu do tego, jak wyglądamy na tle Europy. Mówiono o wyzwaniach dla branży w kontekście nowelizacji dyrektywy w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz wód opadowych i roztopowych w świetle nowych regulacji prawnych.

W bloku panelowym zorganizowanym przez Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy przeprowadzono cztery debaty:

  • Adaptacja do zmian klimatu – jeden z filarów Porozumienia Paryskiego w kontekście COP24, który moderował Dyrektor IOŚ-PIB dr inż. Krystian Szczepański.

W trakcie debaty poruszono m.in zagadnienia: nowej perspektywy budżetu UE w zakresie ochrony klimatu i adaptacji do skutków zmian klimatu, przyszłe plany inwestycyjne miast w kontekście planów adaptacji do zmian klimatu miast opracowanych w projekcie „Wczujmy się w klimat”, nowoczesne rozwiązania technologiczne i dobre praktyki w zakresie adaptacji i ochrony klimatu.

  • Modelowanie jakości powietrza jako narzędzie oceny i wsparcie w poprawie jego stanu, który moderował Główny Inspektor Ochrony Środowiska Paweł Ciećko.

Poruszono m.in. następujące zagadnienia: rola GIOŚ i Państwowego Monitoringu Środowiska w informowaniu społeczeństwa o stanie jakości powietrza, modelowanie źródło-receptor jako narzędzie podejmowania decyzji, modelowanie wpływu źródeł na potrzeby pozwoleń zintegrowanych, modelowania jako narzędzie „dobrych praktyk” w zarządzaniu jakością powietrza na poziomie samorządu, zastosowanie informacji o prognozach jakości powietrza do ostrzegania grup zdrowotnie wrażliwych, rola Alarmów Smogowych w podnoszeniu świadomości społecznej, perspektywa wykorzystania wyników modelowania.

  • Bussiness Inteligence w ochronie środowiska – nowoczesne metody informatyczne w zarządzaniu i kształtowaniu środowiska, który moderował Dyrektor IOŚ-PIB dr inż. Krystian Szczepański.

Przedyskutowano m.in. następujące kwestie: interoperacyjność systemów w ochronie środowiska – fakt czy mit?; plany rozwoju procesów zarządzania danymi o środowisku w kontekście Deklaracji Tallińskiej.

  • Marnotrawienie żywności – skala problemu, aspekty społeczne i środowiskowe, który moderował Dyrektor IOŚ-PIB dr inż. Krystian Szczepański.

Omówiono następujące problemy: straty i marnotrawstwa żywności w sektorach rolno-spożywczych oraz w poszczególnych ogniwach łańcucha, skutki ekonomiczne dla producentów, przetwórców, handlu oraz konsumentów, możliwości wykorzystania i zagospodarowania odpadów w przemyśle, problem strat i marnotrawstwa żywności w gastronomi i gospodarstwach domowych.

Ponadto Jednostka Realizująca Projekt Doradztwa Energetycznego (JRPDE) NFOŚiGW przeprowadziła spotkanie monitorujące ten projekt.

.

powrót
do góry