Aktualności

Służby mundurowe z dotacjami NFOŚiGW na zakup sprzętu do interwencji kryzysowych i monitoringu środowiska

29-10-2018, 13:40

Samochody ratowniczo-gaśnicze, łodzie płaskodenne, drony, kamery termowizyjne, wyposażenie do badania spalin – te i inne sprzęty specjalistyczne o wartości 4,4 mln zł zostaną zakupione przez 12 jednostek służb mundurowych dzięki dotacjom z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wyposażenie ma służyć zapobieganiu degradacjom ekologicznym, interwencjom kryzysowym, związanym również z anomaliami pogodowymi, oraz nadzorowaniu stanu środowiska i jego ochronie.

Beneficjenci otrzymają dofinansowanie z NFOŚiGW dzięki programowi priorytetowemu Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska, Część 2) Zapobieganie i likwidacja skutków nadzwyczajnych zagrożeń.

  • Dotacje NFOŚiGW na zakup średnich samochodów pożarniczych

Na realizację projektów pn. Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dotacje z NFOŚiGW otrzymają Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej w następujących miastach: we Wrocławiu oraz w Lublinie, Szczecinie, Białymstoku, Warszawie i w Olsztynie.

W każdym przypadku kwota dotacji przyznana przez NFOŚiGW ze środków krajowych wynosi 370 000 zł. Potwierdziły to umowy z beneficjentami podpisane przez Dyrektor Departamentu Adaptacji do Zmian Klimatu i Zagrożeń Środowiska NFOŚiGW, Annę Czyżewską. Ze strony beneficjentów porozumienia sygnowali: Zastępca Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu brygadier Piotr Grzyb, Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie starszy brygadier Grzegorz Alinowski, Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie starszy brygadier Jacek Staśkiewicz, Podlaski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku Jarosław Wendt, Mazowiecki Komendant Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie starszy brygadier Bogdan Łasica, Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie Bogdan Wierzchowski.

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu

Wielozadaniowe auto zostanie zakupione przez KWPSP we Wrocławiu w terminie do 22 listopada 2019 r. Wówczas też będzie osiągnięty efekt ekologiczny, czyli objęcie ochroną inną niż przeciwpowodziowa 100 osób na terenie województwa dolnośląskiego. Samochód ma być używany m.in. do interwencji przeciwpożarowych, przeciwpowodziowych i ratunkowych w przypadku katastrof ekologicznych. Całkowity koszt projektu wyniesie 900 000 zł, przy czym oprócz uzyskanej dotacji z NFOŚiGW, beneficjent zaangażuje 530 000 zł ze środków własnych.

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie

Średni samochód ratowniczo-gaśniczy z przeznaczeniem do użytku na terenie województwa lubelskiego zostanie zakupiony również przez KWPSP w Lublinie do 29 listopada 2019 r. Będzie to zarazem termin osiągnięcia efektu ekologicznego. Całkowity koszt tego projektu to 800 000 zł. Beneficjent oprócz przyjęcia dotacji z NFOŚiGW zaangażuje 430 000 zł ze środków własnych. Wraz z zakupem auta zostanie osiągnięty efekt ekologiczny – 100 osób zostanie objętych ochroną inną niż przeciwpowodziowa.

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie

Auto, które będzie używane na terenie województwa zachodniopomorskiego, zostanie zakupione przez KWPSP w Szczecinie do 15 listopada 2019 r. 10 dni później 100 osób zostanie objętych ochroną inną niż przeciwpowodziowa, co będzie oznaczać osiągnięcie efektu ekologicznego zamierzonego w projekcie. Na całkowity koszt przedsięwzięcia składa się 900 000 zł, w czym 530 000 zł to środki własne beneficjenta.

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku

W ramach dofinasowanego projektu przez NFOŚiGW średni samochód pożarniczy zakupiony przez KWPSP w Białymstoku będzie wykorzystywany w województwie podlaskim. Zostanie zakupiony do 30 listopada 2019 r. za 1 mln zł, przy czym 630 000 zł będzie pochodziło ze środków własnych beneficjenta, a pozostała kwota to dotacja NFOŚiGW. 20 grudnia 2019 r. zostanie uzyskany efekt ekologiczny projektu – objęcie ochroną inną niż przeciwpowodziowa 100 osób.

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie

KWPSP w Warszawie zakupi średni samochód pożarniczy za 800 000 zł (obok wykorzystania dotacji NFOŚiGW, beneficjent przekaże na ten cel ze środków własnych 430 000 zł). Realizacja projektu, czyli zaopatrzenie w specjalistyczny pojazd, ma nastąpić do 15 listopada 2019 r. Efekt ekologiczny natomiast będzie uzyskany do 29 listopada 2019 r. I w tym przypadku 100 osób z województwa mazowieckiego zostanie objętych ochroną inną niż przeciwpowodziową.

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie

Średni samochód ratowniczo-gaśniczy dla olsztyńskiej KWPSP zostanie nabyty za 740 000 zł – to kwota całkowita przedsięwzięcia. Poza dotacją z NFOŚiGW, resztę będą stanowić środki własne beneficjenta. Auto znajdzie się na wyposażeniu komendy 30 października 2019 r. Będzie to także dzień uzyskania efektu ekologicznego przy projekcie – 100 osób zostanie objętych ochroną inną niż przeciwpowodziowa na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

  • Dotacja NFOŚiGW na zakup ciężkiego samochodu pożarniczego

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach

Ciężki samochód pożarniczy pozyskany dzięki dofinansowaniu z NFOŚiGW pojawi się w KWPSP w Katowicach. Umowę w tej sprawie podpisali: Dyrektor Departamentu Adaptacji do Zmian Klimatu i Zagrożeń Środowiska NFOŚiGW Anna Czyżewska oraz Naczelnik Wydziału Kwatermistrzowskiego KWPSP w Katowicach Arkadiusz Krzemiński. Całkowity koszt zakupu nowoczesnego auta wyniesie 1 100 000 zł (w tym 200 000 zł będą stanowiły środki własne beneficjenta). Oprócz dotacji z NFOŚiGW w wysokości 430 000 zł, projekt dofinansuje także WFOŚiGW w Katowicach kwotą 470 000 zł. Pojazd zostanie zakupiony w terminie do 30 listopada 2019 r. Tego samego dnia 100 osób z województwa śląskiego zostanie objętych ochroną inną niż przeciwpowodziowa. Będzie to tożsame z uzyskaniem efektu ekologicznego.

  • Dotacja NFOŚiGW na zakup łodzi płaskodennych

Nadbużański Oddział Straży Granicznej im. 27 Wołyńskiej Dywizji AK w Chełmie

Projekt pn. Zakup łodzi płaskodennych do kontroli stanu rzeki Bug pod względem skażeń, zanieczyszczeń, stanu jej nurtu jak również rozlewisk w okresie wylewowym będzie zrealizowany przez chełmski OSG im. 27 Wołyńskiej Dywizji AK do 15 listopada 2019 r. Całkowity koszt zakupionego sprzętu wyniesie 210 000 zł, przy czym obok dofinansowania z NFOŚiGW z jego środków krajowych w wysokości 105 000 zł. Beneficjent zaangażuje środki własne (także 105 000 zł). Umowa potwierdzająca dofinansowanie została podpisana przez Dyrektor Departamentu Adaptacji do Zmian Klimatu i Zagrożeń Środowiska NFOŚiGW Annę Czyżewską oraz Zastępcę Komendanta NOSG im. 27 Wołyńskiej Dywizji AK w Chełmie Łukasza Ćwika.

W ramach zadania Nadbużański Oddział Straży Granicznej zaplanował zakup dwóch łodzi płaskodennych. Każda z nich będzie miała długość min. 4 metry, silnik zaburtowy o mocy min. 40 KM i lekką przyczepę podłodziową do transportu.

Zakupiony sprzęt ma być wykorzystywany przez Straż Graniczną na wodach granicznych Bugu w obrębie województwa lubelskiego. Jednym z celów zakupu sprzętu jest kontrola rzeki pod względem skażeń, zanieczyszczeń, stanu jej nurtu, jak również rozlewisk w okresie wylewowym. Łodzie będą wykorzystywane również przy likwidacji zatorów rzecznych oraz nielegalnych połowów ryb przy użyciu sieci. W przypadku wystąpienia powodzi na terenie województwa lubelskiego te jednostki pływające będą wykorzystywane m.in. do pomocy powodzianom i likwidacji skutków powodzi.

Efektem ekologicznym uzyskanym w wyniku realizacji projektu do 29 listopada 2019 r. będzie objęcie 44 ha terenów ochroną inna niż przeciwpowodziowa.

  • Dotacja na zakup samochodu pick-up, dwóch quadów oraz przyczepki do quadów

Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu

Raciborski OSG do 30 września 2019 r. zrealizuje inicjatywę pn. Zakup mobilnego zestawu patrolowo-ratowniczego do ochrony przed skutkami zagrożeń naturalnych. Dotacja NFOŚiGW wspierająca przedsięwzięcie wyniesie 150 000 zł przy całkowitym jej koszcie na poziomie 300 000 zł. Umowa w tej sprawie została podpisana przez Dyrektor Departamentu Adaptacji do Zmian Klimatu i Zagrożeń Środowiska NFOŚiGW Annę Czyżewską oraz Komendanta ŚOSG w Raciborzu Adama Jopka. Dodatkowo beneficjent zaangażuje w projekt środki własne w wysokości 150 000 zł. Zakupiony samochód typu pick-up z napędem 4x4, o pojemności silnika minimum 2,4 Iitra, wyposażony będzie w podwójną kabinę, wyciągarkę elektryczną i zestaw ratowniczy PSP-R1.

Z kolei każdy z dwóch nabytych quadów o pojemności silnika co najmniej 0,45 Iitra, zaopatrzony zostanie w hak kulowy, wyciągarkę elektryczną i torbę ratowniczą. Ponadto raciborska SG będzie miała w dyspozycji przyczepę dwuosiową typu lekkiego, ze stelażem i plandeką, przystosowaną do przewozu quadów.

Zakupiony sprzęt będzie wykorzystywany przede wszystkim przez placówkę Straży Granicznej w Bielsku-Białej, której teren działalności obejmuje tereny przygraniczne województwa śląskiego, w tym obszary parków krajobrazowych: Beskidu Śląskiego, Beskidu Małego oraz Żywieckiego. W zasięgu terytorialnym placówki znajdują się także takie rzeki Olza i Wisła wraz z dopływami. W przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych zakupiony sprzęt zostałby wykorzystany w obrębie odpowiedzialności oddziału, w województwie śląskim i opolskim.

Głównym celem zakupu sprzętu jest wykorzystanie go w zadaniach porządkowo-ochronnych, jak np. likwidacja skutków klęsk żywiołowych, czy akcje ratunkowo-poszukiwawcze na terenach trudno dostępnych. Straż Graniczna podejmować będzie także działania związane z przeciwdziałaniem niszczeniu środowiska naturalnego, w tym także zanieczyszczeniu wód granicznych.

Efekt ekologiczny, czyli objęcie ochroną inną niż przeciwpowodziowa terenów o powierzchni 72 000 ha, zostanie osiągnięty do końca października 2019 r.

  • Dotacja NFOŚiGW na zakup kamer termowizyjnych

Morski Oddział Straży Granicznej im. Płk Karola Bacza w Gdańsku

Inicjatywę pn. Zakup kamer termowizyjnych jako doposażenie jednostek pływających do skutecznego wspomagania ochrony środowiska na polskich obszarach morskich podejmie Morski Oddział Straży Granicznej im. Płk. Karola Bacza z Gdańska. Całkowity koszt zakupu 6 sztuk osprzętowania (w terminie do końca października 2019 r.) zamknie się w kwocie 300 000 zł.

Dotacja NFOŚiGW przekazana ze środków krajowych w tym wypadku wyniosła 150 000 zł. Jej przekazanie potwierdziła umowa podpisana przez Dyrektor Departamentu Adaptacji do Zmian Klimatu i Zagrożeń Środowiska NFOŚiGW Annę Czyżewską oraz Zastępcę Komendanta MOSG w Gdańsku kpt. Lesława Krysę. Zaangażowanie środków własnych beneficjenta wyniesie 150 000 zł.

Przedsięwzięcie pozwoli objąć ochroną inna niż przeciwpowodziowa 69 200 ha terenu. Ten efekt ekologiczny zostanie uzyskany pod koniec października 2019 r.

  • Dotacja na zakup bezzałogowego statku powietrznego (dron)

Warmińsko- Mazurski Oddział Straży Granicznej w Kętrzynie

NFOŚiGW dofinansował również realizację projektu pn. Zakup bezzałogowego statku powietrznego (DRON) typu wirnikowiec wraz z osprzętem. Umowę to potwierdzającą podpisali: Dyrektor Departamentu Adaptacji do Zmian Klimatu i Zagrożeń Środowiska NFOŚiGW Anna Czyżewska i Komendant WMOSG w Kętrzynie płk. Robert Inglot. Zadanie będzie polegało na zakupie bezzałogowego statku powietrznego, czyli dronu typu wirnikowiec wraz z osprzętem na potrzeby kętrzyńskiego oddziału SG. W skład zakupionego zestawu ma wchodzić jednostka latająca pozwalająca na wykonywanie lotów o minimalnym czasie trwania 30 minut. Urządzenie będzie mogło pracować przy silnym wietrze i ujemnych temperaturach. Dodatkowo zestaw zostanie wyposażony w kamerę światła dziennego oraz kamerę termowizyjną, pozwalającą na prowadzenie obserwacji w nocy. Pięciokilogramowy bezzałogowy statek powietrzny o pułapie lotu ok. 2000 m zapewni możliwość pozyskania informacji przez operatora o aktualnej sytuacji w nadzorowanym obszarze i będzie przeznaczony m.in. do wykrywania oraz monitorowania zagrożeń dla środowiska naturalnego, a także wsparcia akcji ratowniczych.

Całkowity koszt inicjatywy sięgnie 200 000 zł, przy czym dotacja NFOŚiGW wyniesie 100 000 zł. Beneficjent zaangażuje także 100 000 zł ze środków własnych. Do 31 listopada 2019 r. zostanie osiągnięty efekt ekologiczny zadania – zabezpieczenie 300 ha terenów ochroną inną niż przeciwpowodziowa.

  • Dotacja NFOŚiGW na zakup sprzętu do badania spalin

Komenda Główna Policji w Warszawie

Projekt pn. Zakup sprzętu do badania spalin na potrzeby działań wspomagających ochronę środowiska naturalnego otrzymał dotację NFOŚiGW przyznaną z jego środków własnych w wysokości 1 244 6500 zł. Realizowany będzie przez Komendę Główną Policji do 30 listopada 2019 r. Umowę regulującą przekazanie dofinansowania podpisano w siedzibie NFOŚiGW w Warszawie. Sygnowała ją Dyrektor Departamentu Adaptacji do Zmian Klimatu i Zagrożeń Środowiska NFOŚiGW Anna Czyżewska oraz Zastępca Dyrektora Biura Finansów KGP w Warszawie Małgorzata Kubicka. Nabycie specjalistycznego sprzętu będzie kosztowało 2 489 000 zł, przy czym KGP zaangażuje jeszcze środki własne na poziomie 1 244 500 zł.

Zakupione pojazdy – 4 furgony dla ekip Techniki Drogowej i Ekologii – trafią do wyznaczonych jednostek policji na terenie całego kraju. Pozostałe urządzenia (53 sztuk) będą kupowane na potrzeby stacji diagnostycznych kontrolujących stan pojazdów policji. Będzie to 15 dymomierzy, 16 analizatorów spalin i 22 mierniki poziomu dźwięku.

Inicjatywa spowoduje objęcie 1 954 347 ha (średnia powierzchnia województwa w Polsce) ochroną inną niż przeciwpowodziowa. Osiągnięcie tego efektu ekologicznego planowane jest na 15 stycznia 2020 r.

.

powrót
do góry