Aktualności

Szczyt klimatyczny COP24 z udziałem NFOŚiGW

17-12-2018, 13:16

Efektem zakończonej 15 grudnia br. w Katowicach 24 Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP24) jest podpisany Pakiet Katowicki, który tworzy reguły światowej polityki klimatycznej na najbliższe lata. Prezydent COP24, Wiceminister Środowiska, Michał Kurtyka, określił ten dokument jako milowy krok nie tylko w sferze porozumień klimatycznych, ale w ogóle na drodze budowania solidarności i współpracy międzynarodowej. Podczas szczytu swój udział zaznaczył także Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Pakiet Katowicki, zdaniem negocjatorów, wypracował szereg systemowych reguł prowadzenia polityki klimatycznej w skali globalnej. Zostały w nim określone kwestie związane z mitygacją, czyli ograniczaniem wpływu człowieka na środowisko oraz redukcji emisji, a także pomiarem różnego typu parametrów pod kątem kontrybucji, czyli zobowiązania do współpracy i wspierania państw rozwijających się przez kraje rozwinięte.

Obrady COP24 przebiegały pod hasłem „Changing together” (Zmieniamy razem). W wydawnictwie Forum Polskiej Gospodarki noszącym ten sam tytuł, które było kolportowane podczas katowickiego szczytu, szczególnie w Polskim Pawilonie Narodowym, ukazał się obszerny wywiad z Prezesem Zarządu NFOŚiGW, Kazimierzem Kujdą na temat bieżących działań oraz zamierzeń Narodowego Funduszu.

W debacie pn. „Czyste Powietrze” szansą na ograniczenie zanieczyszczenia powietrza? uczestniczyli m.in. Pełnomocnik Premiera ds. Programu „Czyste Powietrze” i zarazem Wiceprezes Zarządu NFOŚiGW Piotr Woźny oraz Wiceprezes Zarządu NFOŚiGW Artur Michalski. Podkreślono, że Narodowy Fundusz zapewnia organizacyjne i finansowe wsparcie programu priorytetowego „Czyste Powietrze”.

W trakcie konferencji Energia słoneczna w walce ze zmianami klimatu Prezes Artur Michalski przedstawił sposoby finansowania przez NFOŚiGW odnawialnych źródeł energii (OZE). Wydarzenie to zostało zorganizowane w Polskim Pawilonie Narodowym przez Polskie Towarzystwo Fotowoltaiki (PV Poland) i Global Solar Council (GSC). W konferencji tej uczestniczył Doradca Prezydenta RP do spraw ochrony środowiska Paweł Sałek.

Adaptacja do zmian klimatu w miastach – 44MPA – to z kolei tytuł wydarzenia towarzyszącego podczas COP24. Uczestniczący w niej Wiceminister Środowiska Sławomir Mazurek stwierdził, że adaptacja do zmian klimatu jest nowym trendem w polityce rozwojowej państw i miast, której nie można lekceważyć. Zwrócił też uwagę, że miasta są szczególnie wrażliwymi obszarami, w których koncentrują się najpilniejsze wyzwania: od niedoboru wody i złej jakości powietrza po zakłócenia gospodarcze i niestabilność społeczną. Uczestnicy panelu wymienili się doświadczeniami i dobrymi praktykami z zakresu przygotowania terenów miejskich do sprostania wyzwaniom współczesności. Miejskie plany adaptacji do zmian klimatu są opracowane przez instytuty badawczo-rozwojowe w ramach umowy zawartej z NFOŚiGW w II osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020 Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu.

W organizowanym Polskim Pawilonie Narodowym Dniu Innowacji – w bloku tematycznym Gospodarka o obiegu zamkniętym i zmiana klimatu – zaprezentowano m.in. realizowany w ramach programu priorytetowego NFOŚiGW projekt pilotażowy wdrożenia gospodarki o obiegu zamkniętym w gminach. W dyskusji uczestniczyła przedstawiciele NFOŚiGW: główny specjalista w Departamencie Ochrony Ziemi Katarzyna Maryniak.

W Pawilonie Francuskim Ambasada Francji w Polsce zaprezentowała Konkurs ECO MIASTO, który popularyzuje na terenie Polski ideę zrównoważonego rozwoju miast w pięciu kategoriach: gospodarka wodna i jakość powietrza, gospodarka o obiegu zamkniętym, gospodarka odpadami, efektywność energetyczna budynków, zieleń miejska i zrównoważona mobilność. W ramach tej prezentacji ambasador Francji w Polsce Pierre Lévy i Wiceminister Środowiska Sławomir Mazurek zainaugurowali panel dyskusyjny na temat jakości powietrza, nawiązujący do niedawnego raportu Światowej Organizacji Meteorologicznej i stref niskoemisyjnych finansowanych przez francuską Agencję Ochrony Środowiska i Poszanowania Energii (ADEME). W trakcie panelu Kierownik Zespołu Doradców NFOŚiGW, Zbigniew Kamieński, wyjaśnił, w jaki sposób NFOŚiGW wspiera miasta w ich wysiłkach zmierzających do poprawy jakości powietrza.

Główny specjalista w Zespole Doradców NFOŚiGW, Katarzyna Rutkowska-Newman, uczestniczyła w Szczycie Miejskim pt. Miasta na rzecz klimatu, zorganizowanym przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju we współpracy z Global Compact Network Poland. W trakcie dyskusji określono, że duże znaczenie w realizacji europejskiej polityki klimatycznej, szczególnie w zakresie poprawy jakości powietrza, ma finansowanie wymiany i modernizacji systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych oraz rozwój zrównoważonego transportu. W trakcie spotkania ponad 20 polskich miast przystąpiło do platformy NAZCA, która jest światową bazą danych, gromadzącą informacje o praktycznych działaniach na rzecz klimatu i środowiska oraz pomagającą w kształtowaniu polityki regionalnej, miejskiej i biznesowej w tym zakresie.

W wydarzeniu Ochrona powietrza w kontekście zmian klimatycznych towarzyszącym COP24, a organizowanym przez Polską Izbę Ekologii przy współpracy z Wydziałem Ochrony Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej oraz Instytutem Energetyki Odnawialnej w Warszawie, uczestniczył ekspert NFOŚiGW Wojciech Stawiany. Celem konferencji była wymiana poglądów i doświadczeń w zakresie poprawy jakości powietrza, metod ograniczania niskiej emisji, czystszych technologii ochrony powietrza, aktualnych problemów zarządzania środowiskiem oraz zrównoważonego rozwoju gospodarczego w kontekście zmian klimatycznych. W swojej prezentacji Finansowanie ochrony powietrza w Polsce Wojciech Stawiany przedstawił dorobek, bieżące działania oraz plany NFOŚiGW w tym obszarze, z uwzględnieniem m.in. POIiŚ 2014-2020, programu „Czyste Powietrze”, Funduszu Niskoemisyjnego Transportu oraz współpracy NFOŚiGW z funduszami wojewódzkimi i BOŚ SA.

.

powrót
do góry