Aktualności

Przygotowanie i wdrażanie Miejskich Planów Adaptacji do Zmian Klimatu – spotkanie w NFOŚiGW

31-01-2019, 09:07

Projekt Ministerstwa Środowiska dotyczący opracowania miejskich planów adaptacji do zmian klimatu (MPA) w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców jest na końcowym etapie realizacji – przygotowania ostatecznej wersji dokumentów. Dzięki projektom realizowanym pod egidą Ministerstwa 44 polskie miasta zdobyły niezbędne doświadczenie oraz wiedzę na temat metodyki diagnozowania wrażliwych sektorów, na które w największym stopniu wpływają zmiany klimatyczne w danym mieście oraz analizy działań, które mają dostosować miasto do zmian oraz możliwości przełożenia się tych planów na konkretne inwestycje.

Dnia 23.01.2019 r. w siedzibie NFOŚiGW odbyło się spotkanie mające na celu wymianę informacji dotyczących zaawansowania prac nad MPA w poszczególnych miastach, oceny procesu przygotowania, zawartości merytorycznej opracowań oraz głównych spostrzeżeń i wniosków.

Departament Adaptacji do Zmian Klimatu i Zagrożeń Środowiska NFOŚiGW gościł w tym dniu przedstawicieli następujących miast: Bydgoszcz, Częstochowa, Katowice, Kraków, Lublin, Pabianice oraz Wrocław.

Spotkanie otworzył Prezes Zarządu NFOŚiGW Kazimierz Kujda, który podkreślił znaczenie podejmowanego zagadnienia. Zaznaczył równocześnie, że Fundusz jest Instytucją Wdrażającą (IW) działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ 2014-2020).

W pierwszej części przedstawiciele władz miast zaprezentowali swoje doświadczenia z opracowaniem miejskich planów adaptacji do zmian klimatu. Wszyscy obecni na spotkaniu reprezentanci miast zgodnie podkreślili istotne znaczenie MPA, jako dokumentu planistyczno-strategicznego, który ma pomóc samorządom w wypracowaniu przyszłościowych rozwiązań, pozwalających zwiększyć potencjał adaptacyjny miast do skutków zmian klimatu. Kluczową kwestią jest, aby MPA było powiązane i spójne z innymi dokumentami, np. ze strategicznymi planami rozwoju, z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, czy planami gospodarki niskoemisyjnej. Podczas dyskusji często poruszano zagadnienia umocowania legislacyjnego MPA oraz kryteriów hierarchizowania przedsięwzięć wynikających z opracowania oraz potrzeby działań edukacyjnych.

Dyskutowano również o znaczeniu Porozumienia Burmistrzów, inicjatywy Komisji Europejskiej skupiającej przedstawicieli władz samorządowych, które dobrowolnie podejmują się spełnienia i przekroczenia unijnych celów w zakresie klimatu i energii. Miasto Wrocław, które przystąpiło do Porozumienia Burmistrzów, przedstawiło swoje doświadczenia. Dotychczas inicjatywa skupiła jedynie 40 miast z Polski, z czego tylko 2 miasta w formule rozszerzonej, obejmującej Plan działań na rzecz zrównoważonej energii i klimatu (SECAP). Korzyści wynikające z zaangażowania miast w Porozumienie Burmistrzów to dostęp i wymiana informacji, wsparcie merytoryczne między miastami oraz konsultacje działań, jak również – jak pokazuje przykład miasta Wrocław – możliwość ubiegania się o środki finansowe z programu Horyzont 2020. W dyskusji zaakcentowano rolę NFOŚiGW jako Krajowego Koordynatora Porozumienia Burmistrzów.

Przedstawiono najnowszy program priorytetowy NFOŚiGW pn. Adaptacja do zmian klimatu i ograniczanie skutków zagrożeń środowiska, którego celem jest podniesienie poziomu ochrony przed skutkami zmian klimatu i zagrożeń naturalnych. Przedsięwzięcia, które będą wspierane w ramach programu priorytetowego to „zielono-niebieska” infrastruktura (np. ogrody deszczowe czy miejskie ekosystemy wodne), działania z zakresu zapobiegania powodzi i suszy, systemy zagospodarowania wodami opadowymi, zaopatrzenie ludności w wodę do picia w obszarach zagrożonych suszą, MPA oraz systemy wczesnego ostrzegania.

Więcej informacji na stronie www.nfosigw.gov.pl/adaptacja.

W wyniku dyskusji wypracowano wspólnie założenia przyszłych spotkań, które miałyby dotyczyć konkretnych zakresów tematycznych MPA. NFOŚiGW zadeklarował przygotowanie takiego wydarzenia, na którym powinno być obecne szersze grono przedstawicieli miast.

Zapraszamy do kontaktu:

Tomasz Surowiecki – 22 45 90 508

Anna Mitraszewska – 22 45 90 256

Kamil Żabka – 22 45 90 566

.

powrót
do góry