Aktualności

Ponad 151 mln zł na 26 kolejnych projektów wod-kan w całej Polsce

14-02-2019, 11:57

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wsparł finansowo 26 kolejnych projektów wodno-kanalizacyjnych w różnych regionach Polski, przeznaczając na ten cel ponad 151 mln zł. Tego typu inicjatywy otrzymały pomoc w postaci 14 dotacji ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ 2014-2020) oraz 12 preferencyjnych pożyczek ze środków własnych NFOŚiGW.

Woda jest podstawą egzystencji i nawet krótkie ograniczenie jej dostępności powoduje ogromne uciążliwości, a nawet zagrożenia. Dlatego tak ważne stają się nowoczesne i stabilne instalacje oraz systemy wodno-ściekowe. Muszą one działać sprawnie w każdych warunkach klimatycznych i uwarunkowaniach lokalnych. Mając tego świadomość, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ostatnim czasie (II połowa 2018 r.) dofinansował łącznie 26 przedsięwzięć regulujących w różnych regionach Polski gospodarkę wodno-ściekową. Wszystkie umowy potwierdzające przekazanie dotacji lub niskooprocentowanych pożyczek w imieniu Narodowego Funduszu zostały podpisane przez Dyrektor Departamentu Ochrony Wód NFOŚiGW Ewę Kamieńską.

Realizacja wspomnianych projektów zapewni bezpieczeństwo oraz komfort bytowo-socjalny mieszkańcom, a także podmiotom gospodarczym. Warto też dodać, że inwestycje wodno-ściekowe są czynnikiem sprzyjającym także czystemu powietrzu,  szczególnie w miejscach gęstego zaludnienia. Dobrze zbudowane instalacje pozwalają bowiem na ekologiczną produkcję energii cieplnej i elektrycznej z osadów ściekowych, a ponadto chronią przed tzw. odorami wydobywającymi się z zanieczyszczeń.

NFOŚiGW przekazał dotacje ze środków europejskich na przedsięwzięcia, które zapewnią nowoczesną infrastrukturę przesyłu wody i ścieków w Tomaszowie Lubelskim (woj. lubelskie), Legionowie (woj. mazowieckie), Ustce (woj. pomorskie), Bralinie-Mnichowicach (woj. wielkopolskie), gminie Kijewo Królewskie, w miejscowości Brzozowo (woj. kujawsko-pomorskie ), Radkowie (woj. dolnośląskie), Pucku (woj. pomorskie), gminie Lichnowy (woj. pomorskie), Starogardzie Gdańskim (woj. pomorskie), Tarnowskich Górach (woj. śląskie), Zduńskiej Woli (woj. łódzkie), Skarbimierzu (woj. opolskie), Nowym Targu (woj. małopolskie) i Łowiczu (woj. łódzkie).

Dofinansowanie tych 14 projektów nastąpiło w ramach II osi POIiŚ, na podstawie działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach. Efektami rzeczowymi wspartych inwestycji będą wybudowane elementy infrastruktury, natomiast efektami ekologicznymi stanie się wzrost liczby nowych użytkowników instalacji wodno-ściekowych oraz prawidłowo zutylizowany ładunek zanieczyszczeń, wyrażony w jednostkach RLM. To skrót od słów „Równoważna Liczba Mieszkańców” oznaczający liczbę, która wyraża wielokrotność ładunku oczyszczanych ścieków w stosunku do wzorcowego, jednostkowego ładunku produkowanego przez statystycznego mieszkańca w ciągu 1 doby.

Łowicz, Ustka, Radków, Puck, Tarnowskie Góry, Zduńska Wola

W wymienionych wyżej miastach w ramach projektów dofinansowanych przez NFOŚiGW zostaną zbudowane „nitki” sieci kanalizacyjnej.

Łowicz już pod koniec października 2020 r. będzie mógł wykorzystywać 10,53 km nowej sieci kanalizacji sanitarnej, która zostanie wybudowana w południowo-wschodniej części gminy, obejmującej miejscowości: Zielkowice, Placencja i Parma. Posłuży temu europejska dotacja z NFOŚiGW w wysokości 7 702 849 zł. Jej przekazanie zostało potwierdzone umową, którą podpisał Wójt Gminy Łowicz Andrzej Barylski. Całkowity koszt projektu wyniesie 14 861 969 zł. Ekologicznym efektem przedsięwzięcia ma być liczba nowych użytkowników podłączonych do sieci kanalizacyjnej – 1468 RLM.

Ustka otrzymała na budowę 7,54 km infrastruktury wodno-kanalizacyjnej kwotę 3 192 562 zł unijnej dotacji z NFOŚiGW. Projekt został już przeprowadzony w miejscowości Pęplino (na terenie gminy Ustka). W rezultacie liczba nowych użytkowników kanalizacji wynosi 677 RLM. Prace zostały zakończone w 2018 r. jednak efekt ekologiczny w pełni uzyskany zostanie pod koniec 2019 r. Umowę potwierdzającą przekazanie środków podpisała Wójt Gminy Ustka  Anna Sobczuk-Jodłowska. Całkowity koszt projektu wyniósł 6 159 768 zł.

Radków dzięki unijnej dotacji z NFOŚiGW w wysokości 3 664 114 zł. wzbogaci się o kanalizację o dł. 4,40 km. Całkowity koszt projektu wyniesie 5 233 189 zł. Tutaj prace potrwają do końca 2021 r. Liczba nowych użytkowników sieci sanitarnej wyniesie 300 RLM, a uzyskanie tego efektu ekologicznego zostało przewidziane do końca 2021 r. Umowę regulującą przekazanie dotacji podpisał Burmistrz Miasta i Gminy Radków Jan Bednarczyk.

Z kolei Puck otrzymawszy z NFOŚiGW 8 478 013 zł dofinansowania z POIiŚ przebuduje i wybuduje 5,92 km kanalizacji sanitarnej do końca 2019 r. Pod umową w tej sprawie podpis złożył Prezes Zarządu Puckiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Marek Falkowski. Z nowej kanalizacji skorzysta 26 nowych użytkowników i ten efekt ekologiczny zostanie osiągnięty do końca 2020 r. Całkowity koszt przedsięwzięcia sięgnie 17 593 387 zł.

Tarnowskie Góry w wyniku przekazanego przez NFOŚiGW dofinansowania w wysokości 3 658 179 zł wybudują do końca czerwca 2019 r. nową sieć kanalizacyjną o dł. 8,60 km. Umowę potwierdzającą przekazanie dotacji podpisał Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry Arkadiusz Czech. Miernikiem efektu ekologicznego będzie w tym wypadku fakt skorzystania z nowej instalacji oczyszczania ścieków 1100 nowych użytkowników. Całkowity koszt projektu wyniesie 7 042 429 zł.

W Zduńskiej Woli do końca września br. zakończy się budowa 3,8 km sieci kanalizacyjnej. Zostanie wykonanych ponadto 107 przyłączy do systemu odprowadzania ścieków sanitarnych. Umożliwi to unijna dotacja z NFOŚiGW w wysokości 3 225 723 zł, którą potwierdziła umowa podpisana przez Wójta Gminy Henryka Staniucha. Całkowity koszt robót wyniesie 5 224 307 zł. W wyniku realizacji projektu liczba nowych użytkowników, którzy przyłączą się do sieci kanalizacyjnej, wyniesie 215 RLM. Nastąpi to z końcem września 2020 r.

Legionowo, Brzozowo, Lichnowy

W wyżej wymienionych miejscowościach rozpoczęto budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pracami przy przepompowniach ścieków.

I tak, dzięki 1 830 943 zł unijnej dotacji z NFOŚiGW w Legionowie zostało już wybudowane 1,33 km kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków sanitarnych. Roboty trwały do końca 2018 r. W wyniku realizacji przedsięwzięcia liczba użytkowników infrastruktury sanitarnej zwiększy się tu o 90 RLM (co zostanie osiągnięte do końca 2019 r). Przekazanie środków z NFOŚiGW zostało potwierdzone umową, którą ze strony beneficjenta (Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego Legionowo Sp. z o.o.) sygnował Prezes Zarządu PWKL Sp. z o. o. Grzegorz Gruczek. Jest to już piąty etap rozbudowy kanalizacji w Legionowie. Koszt całkowity tej inwestycji wyniósł 2 591 982 zł.

Podobnie w Brzozowie dzięki 2 295 641 zł dotacji przekazanej przez NFOŚiGW podjęte prace pozwoliły wybudować 3,4 km kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz 1 km sieci wodociągowej. Powstanie tam także 1,2 km rurociągów tłocznych oraz 3 przepompownie ścieków. W wyniku wdrożenia inwestycji liczba nowych użytkowników sieci kanalizacyjnej (także korzystających z nowoczesnego oczyszczania ścieków) sięgnie 528 RLM, a 104 osoby skorzystają z ulepszonego zaopatrzenia w wodę. Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniósł w tym wypadku 3 333 244 zł. Umowę potwierdzającą przekazanie dotacji podpisał Wójt Gminy Kijewo Królewskie Mieczysław Misiaszek. Jest to II etap prac modernizacyjnych kanalizacji na tym terenie.

Z kolei 3 087 450 zł unijnej dotacji z NFOŚiGW pozwoli wybudować 10,74 km kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Szymankowo, Tropiszewo i Starynia w gminie Lichnowy. Inwestycja, której realizacja potrwa do końca września 2020 r. obejmie także wykonanie studni betonowej, podłączenie do istniejącego kolektora tocznego, demontaż istniejących zbiorników przepompowni wraz z wyposażeniem, budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, wykonanie studni rewizyjnych oraz budowę trzech kompletnych przepompowni ścieków. Umowa przekazania dotacji została podpisana przez Wójta Gminy Lichnowy Jana Michalskiego. Całkowity koszt projektu wyniesie 4 588 665 zł.

Starogard Gdański, Skarbimierz, Tomaszów Lubelski, Bralin, Nowy Targ

Nieco szersze prace modernizacyjne w zakresie wodno-kanalizacyjnym dzięki dofinansowaniu udostępnionemu przez NFOŚiGW zostały podjęte w Starogardzie Gdańskim, Skarbimierzu, Tomaszowie Lubelskim, Bralinie i Nowym Targu.

W aglomeracji Starogard Gdański dojdzie do budowy sieci wodociągów o dł. 1, 57 km. Przewidziano także 38 punktów pomiarowych w celu skonstruowania systemu, który ma na celu szybkie wykrywanie ubytków wody w przypadku awarii sieci wodociągowej. Ponadto zostanie zbudowana kanalizacja sanitarna o dł. 16,57 km, a także kanalizacja deszczowa o dł. 1,57 km. W planach jest także budowa przepompowni ścieków. Zadania zostaną zrealizowane do końca 2020 r., a efekt ekologiczny, czyli przyłączenie do sieci kanalizacji nowych użytkowników (1002 RLM) zostanie osiągnięty do końca 2021 r. Co więcej, 70 nowych użytkowników skorzysta z ulepszonego zaopatrzenia w wodę. Umowę potwierdzającą przekazanie 6 735 316 zł dofinansowania na ten cel podpisał Prezydent Miasta Starogard Gdański Janusz Stankowiak. Kwota całkowita projektu wyniesie 13 107 421 zł.

Następne przedsięwzięcie – renowacja i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej, przepompowni ścieków oraz modernizacja sieci wodociągowej w Skarbimierzu-Osiedlu – będzie trwało do końca 2020 r. NFOŚiGW przekazał na ten cel 2 662 798  zł unijnej dotacji. Ponadto w ramach tej kwoty nastąpi montaż latarni hybrydowej i wymieniona zostanie pompa na SUW Skarbimierz. Umowa potwierdzająca przekazanie funduszy została podpisana przez Prezesa Zarządu Eko-Skarbimierz Sp. z o.o. Andrzeja Buchowieckiego. Efekt ekologiczny przedsięwzięcia, osiągnięty do końca 2020 r., będzie się m.in. wiązał z produkcją 90 000 m sześć./ rok uzdatnianej wody. Całkowity koszt inicjatywy wyniesie 3 792 506 zł.

Dotacja z NFOŚiGW dla projektu rozbudowy systemu gospodarki wodno-ściekowej w Tomaszowie Lubelskim wyniosła 6 482 119 zł. Umowę potwierdzającą jej przekazanie podpisał Wiceprezes Zarządu Dyrektor Techniczny Tomaszowskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. Wiesław Drążek. Całkowity koszt podejmowanych inwestycji wyniesie 12 589 318 zł. Beneficjent przeprowadzi do końca 2021 r. remont miejskiej oczyszczalni ścieków związany m.in. z wymianą wyeksploatowanych urządzeń. Ponadto zostanie zbudowana kanalizacja sanitarna o dł. 2,91 km oraz przeprowadzona będzie renowacja bezwykopowa już istniejącej sieci o dł. 3,20 km. Dodatkowo podjęte zostaną prace związane z przebudową 0,21 km sieci wodociągowej. Co ciekawe, przewidziano także budowę elektrowni fotowoltaicznej o mocy 201,84 kWp na terenie miejskiej stacji wodociągowej. Planowany jest ponadto zakup samochodu asenizacyjno- ciśnieniowego przeznaczonego do udrażniania i oczyszczania sieci kanalizacyjnej. Ścieki z nowo budowanej kanalizacji sanitarnej odprowadzone będą do oczyszczalni o przepustowości 8439 m sześć./ dobę. W wyniku realizacji projektu liczba nowych użytkowników sieci kanalizacyjnej wzrośnie o 349 RLM.

Gmina Bralin jako beneficjent unijnego dofinansowania z NFOŚiGW w kwocie 1 011 434 zł wybuduje 3,09 km kanalizacji sanitarnej oraz przebuduje 0,23 km sieci wodociągowej w Mnichowicach w terminie do końca 2020 r. Umowę przekazania dotacji podpisał Wójt Gminy Bralin Marian Wojtysiak. Całkowity koszt inwestycji wyniesie 1 463 605 zł. W konsekwencji realizacji inwestycji liczba nowych użytkowników przyłączonych do sieci kanalizacyjnej  wyniesie 231 RLM. Ten efekt ekologiczny zostanie osiągnięty do końca 2020 r.

Z kolei 7 408 481 zł dotacji ze środków europejskich zostało przekazanych przez NFOŚiGW na przedsięwzięcie realizowane w Nowym Targu przez tamtejsze Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. na projekt uporządkowania gospodarki ściekowej. Umowę sygnował Prezes Zarządu PPK Sp. z o.o. Janusz Tarnowski. Projekt będzie realizowany w powiecie nowotarskim i tatrzańskim, w gminach: Biały Dunajec, Nowy Targ, Poronin (Poronin, Ząb, Stasikówka i Murzasichle) oraz Szaflary (Maruszyna, Zaskale, Szaflary). Na tym obszarze zostanie zbudowana kanalizacja sanitarna o długości 16,23 km. Ponadto nastąpi likwidacja dwóch okolicznych oczyszczalni ścieków, a zanieczyszczenia dotychczas do nich dopływające zostaną przekierowane do oczyszczalni w Nowym Targu. Wszelkie prace budowlane mają być zakończone do końca marca 2021 r. Wyniknie z nich  efekt ekologiczny – liczba nowych użytkowników sieci kanalizacyjnej: 1500 RLM. Wielkość ładunku zanieczyszczeń w ściekach poddanych ulepszonemu oczyszczaniu wyniesie 3 861 RLM, co zostanie osiągnięte do końca marca 2022 r. Całkowity koszt przedsięwzięcia realizowanego w aglomeracji Nowy Targ wyniesie 15 155 299 zł.

12 projektów wodno-kanalizacyjnych dotowanych ze środków POIiŚ 2014-2020 otrzymało współfinansowanie w postaci pożyczki NFOŚiGW. Chodzi o inwestycje w: Wolsztynie (woj. wielkopolskie), Chynowie (woj. mazowieckie), Turku (woj. wielkopolskie), Łochowie (woj. mazowieckie), Świątnikach Górnych (woj. małopolskie), Oleśnie (woj. opolskie), Żninie (woj. kujawsko- pomorskie), Wieliczce (woj. małopolskie), Sicienku (woj. kujawsko- pomorskie), Rewalu (woj. zachodniopomorskie), Mogilnie (woj. kujawsko- pomorskie) oraz  Suwałkach (woj. podlaskie). W sumie kwota całkowita tych preferencyjnych pożyczek z NFOŚiGW wyniosła 89 924 071 zł. Pozwolą one na „zbilansowanie” wszystkich tych projektów i wspomogą ich terminową realizację. Jednocześnie dadzą beneficjentom jeszcze jedną korzyść – poczucie  bezpieczeństwa i stabilności finansowej.  

Na współfinansowanie wspomnianych projektów dotowanych wcześniej z POIiŚ 2014-2020 pozwolił program priorytetowy NFOŚiGW Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, Część 2) Współfinansowanie projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

.