Aktualności

NFOŚiGW na VII Ogólnopolskim Szczycie Energetycznym OSE 2019 w Gdańsku

09-04-2019, 12:14

Przedstawiciele Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wzięli udział w dwudniowym (8-9 kwietnia 2019 r.) VII Ogólnopolskim Szczycie Energetycznym OSE 2019 w Gdańsku.  Wydarzenie to zgromadziło ponad 800 osób, w tym członków rządu, reprezentantów największych firm energetycznych w Polsce, ekspertów w branży. W obradach uczestniczyli także goście z państw nadbałtyckich: Danii, Finlandii, Norwegii i Szwecji.

VII Ogólnopolski Szczyt Energetyczny OSE 2019 w Gdańsku został zorganizowany w Europejskim Centrum Solidarności. Otwierając obrady – podczas pierwszego panelu pod hasłem „Polska polityka energetyczna: priorytety unijne vs polskie cele strategiczne” – Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej, Piotr Naimski, podkreślił wagę tematyki poruszanej w czasie gdańskiego spotkania.  – Dziś podejmowane decyzje w zakresie polskiej energetyki wykraczają daleko poza horyzont naszego życia. Czujemy ten ciężar odpowiedzialności. Choć są to decyzje czysto biznesowe, to jednak odpowiedzialność za bezpieczeństwo państwa spoczywa na politykach –  zaznaczył Minister Piotr Naimski.

Głos zabrał także Minister Środowiska Henryk Kowalczyk:  – Rozwój energetyki niskoemisyjnej jest naszym zadaniem, które konsekwentnie realizujemy. Chcemy, by stale wzrastał jej udział w bilansie energetycznym naszego kraju. Celem jest nie tylko zwiększenie jej roli, ale także skuteczna i powszechna energooszczędność. Eliminowanie zanieczyszczeń w atmosferze w ramach programu „Czyste Powietrze” to również nasze priorytetowe zadanie. Jego realizacja ma istotny wpływ na ograniczanie zużycia energii, zwłaszcza tej pierwotnej, uzyskiwanej z węgla.

W szczycie w Europejskim Centrum Solidarności uczestniczył p.o. Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Marek Ryszka, odbywając szereg spotkań i rozmów. Obecny był także Wiceprezes Zarządu NFOŚiGW, Artur Michalski, który wziął udział w dyskusji panelowej pt.  „Nowe regulacje dla ciepłownictwa i kogeneracji. Program <<Czyste Powietrze>>”. Przy tej okazji omówił działania NFOŚiGW na rzecz poprawy jakości powietrza, w tym zwłaszcza funkcjonujący od września ub. r. program „Czyste Powietrze”. Jest to wyjątkowy projekt wsparcia finansowego dla osób fizycznych, jakiego dotychczas w Polsce nie było. To pierwszy kompleksowy program skierowany do osób fizycznych, w którym, oprócz wymiany źródła ciepła, można także przeprowadzić kompleksową termomodernizację budynku mieszkalnego. I zarazem zastosować nowoczesną i energooszczędną automatykę czy odnawialne źródła energii, na przykład fotowoltaikę albo pompy ciepła.

– Ten program jest unikatowy , szczególnie ze względu na wielkość kwoty planowanej do jego realizacji, która przekroczy 100 mld zł w ciągu 10 lat –  podkreślił Wiceprezes Zarządu NFOŚiGW Artur Michalski. 

Według stanu na 5 kwietnia 2019 r. , już ponad 155 tys. osób zarejestrowało się w systemie informatycznym utworzonym do obsługi tego programu, co oznacza, że osoby te rozpoczęły procedurę przygotowania wniosku o dofinansowanie.

– Dotychczas zostało złożonych 41 700 wniosków w wojewódzkich funduszach ochrony środowiska i gospodarki wodnej w całej Polsce. Podpisano też ponad 5 000 umów z beneficjentami, a przeszło 1000 osób złożyło już wnioski o płatność po zrealizowaniu swoich inwestycji. Potwierdzają się nasze oczekiwania, że z tego programu korzystają przede wszystkim osoby o najniższych dochodach – dodał Prezes Artur Michalski.

Dodał przy tym, że preferowane jest przyłączenie indywidualnego budynku do sieci ciepłowniczej, o ile istnieje taka możliwość w danej miejscowości.

Wiceprezes Zarządu NFOŚiGW zaznaczył, że dotychczas nie było programu dla „przeciętnego Kowalskiego”, dającego możliwość poprawy efektywności energetycznej prywatnego budynku. O ile bowiem spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe czy jednostki samorządu terytorialnego mogą być beneficjentami środków POIiŚ, o tyle osoba fizyczna z tych możliwości korzystać nie może. Program „Czyste Powietrze” ma pomóc właśnie osobom fizycznym, które chcą wygodniej, bardziej ekologicznie i oszczędniej mieszkać i żyć.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej swoją obecność na VII Ogólnopolskim Szczycie Energetycznym OSE 2019 w Gdańsku zaznaczył mocno także poprzez prezentację i promocję projektu pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”. W czasie gdańskiego spotkania działało stoisko Projektu Doradztwa Energetycznego, były prowadzone spotkania monitorujące oraz działania informacyjno-promocyjne, w tym prace w grupach roboczych – z udziałem pracowników NFOŚiGW, partnerów projektu z WFOŚiGW i doradców energetycznych. 

.