Aktualności

Otwarcie Błoni nad Sanem w Stalowej Woli. Pomógł NFOŚiGW udzielając dotacji ze środków UE

15-05-2019, 11:44
Błonia nad Sanem w Stalowej Woli Błonia nad Sanem w Stalowej Woli foto: Urząd Miasta Stalowa Wola
Błonia nad Sanem w Stalowej Woli Błonia nad Sanem w Stalowej Woli foto: Urząd Miasta Stalowa Wola
Błonia nad Sanem w Stalowej Woli Błonia nad Sanem w Stalowej Woli foto: Urząd Miasta Stalowa Wola
Błonia nad Sanem w Stalowej Woli Błonia nad Sanem w Stalowej Woli foto: Urząd Miasta Stalowa Wola
Błonia nad Sanem w Stalowej Woli Błonia nad Sanem w Stalowej Woli foto: Urząd Miasta Stalowa Wola

Dzięki unijnemu dofinansowaniu, przekazanemu przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, została właśnie przekazana do użytku druga część inwestycji w ramach projektu pn. Rozwój terenów zielonych w Gminie Stalowa Wola. Mieszkańcy miasta zyskali teren rekreacyjny na zrewitalizowanych Błoniach nad Sanem. Otwarcie odbyło się podczas majowych Dni Otwartych Funduszy Europejskich 2019.

Gruntowne odnowienie i udostępnienie lokalnej społeczności Błoni nad Sanem, będące jedną z trzech głównych części wspomnianego wyżej projektu, beneficjent, czyli Gmina Stalowa Wola, realizuje z wykorzystaniem dotacji udostępnionej w lipcu 2017 r. przez NFOŚGW w ramach działania 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014‑2020 (oś priorytetowa II – Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu). 

Zasadniczym celem przedsięwzięcia jest zahamowanie redukcji powierzchni terenów zieleni w hutniczo-przemysłowym ośrodku, jakim jest Stalowa Wola, a także edukacja ekologiczna mieszkańców. Odbywa się to poprzez odnowę, reorganizację oraz odpowiednie zagospodarowywanie trzech obszarów wybranych dla potrzeb wypoczynku i rekreacji. Łączna ich powierzchnia wynosi 59,50 ha. Obecnie, po oddaniu do użytku Nadsańskich Błoni (45,75 ha) oraz wcześniej zespołu parkowo-pałacowego w Charzewicach (9,38 ha), rewitalizacji poddawany jest teren położony wzdłuż osiedla Skarpa (4,37 ha).

Na Błoniach nad rzeką przeprowadzono liczne roboty demontażowe, w tym rozbiórkę płyt betonowych umieszczonych w obrębie wjazdów na ten teren – tak, aby uwolnić możliwie dużą powierzchnię biologicznie czynną. Wykonano niwelację terenu oraz prace arborystyczne i agrotechniczne: nasadzenia drzew i krzewów, utworzenie kompozycji roślinnych, trawników ozdobnych i muraw rekreacyjnych. Zbudowano ścieżki dla pieszych i pieszo-rowerowe o nawierzchni żwirowej i asfaltowej, a także ścieżki zdrowia dla osób biegających oraz dwa boiska trawiaste i jedno o nawierzchni piaszczystej. Otwarto ponadto siłownię plenerową na trawie z pełnym wyposażeniem w urządzenia do ćwiczeń siłowych i aerobowych. Dla dzieci zorganizowane zostały dwa place zabaw.

Mieszkańcy Stalowej Woli i goście będą mogli wykorzystywać również inne elementy zagospodarowania terenu, między innymi plażę z piasku, przyrodnicze ścieżki edukacyjne oraz użyteczne elementy małej architektury: ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery, wypoczynkowe tarasy drewniane.

Przy tak przygotowanej infrastrukturze, teren objęty dofinansowaniem z UE będzie mógł służyć odpoczynkowi, rekreacji i ćwiczeniom sportowym, ale także rozmaitym wydarzeniom kulturalnym oraz spotkaniom okolicznościowym i towarzyskim. Możliwość całorocznego wypoczynku na świeżym powietrzu nad Sanem niesie też walory prozdrowotne dla mieszkańców Gminy Stalowa Wola i turystów.

Przeprowadzone wcześniej prace arborystyczne w zespole parkowo-pałacowym w Charzewicach (pierwszy etap przedsięwzięcia) zostały zakończone już w kwietniu 2018 r. One również przyczyniły się do znacznej poprawy jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców. Nastąpiła zarazem wyraźna poprawa estetyki otoczenia i jednocześnie zachowano cenną szatę roślinną na terenie tego zabytkowego obiektu.

Pozostałe prace objęte projektem pn. Rozwój terenów zielonych w Gminie Stalowa Wola potrwają do końca 2019 r.

.

powrót
do góry