Aktualności

Ponad 37 mln zł z NFOŚiGW na odtworzenia ciągłości ekologicznej na odcinkach Wisły, Soły i Skawy

26-08-2019, 11:06
Stopień wodny Dwory – jeden z obiektów, który będzie modernizowany w ramach projektu.

Wielokilometrowe korytarze ekologiczne w dorzeczu Wisły (na obszarze Regionu Wodnego Górnej Wisły Zachodniej) zostaną odtworzone w ramach inicjatywy Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie – Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Pomoże w tym wsparcie finansowe ze środków europejskich przekazane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przedsięwzięcie zasili także dotacja celowa z budżetu państwa.

Udostępnienie funduszy z Unii Europejskiej potwierdziła umowa, która została podpisana 22 sierpnia br. w Oświęcimiu przez p.o. Prezesa Zarządu NFOŚiGW Marka Ryszkę i Dyrektor RZGW w Krakowie – PGW Wody Polskie Małgorzatę Sikorę. W uroczystości uczestniczyli także: Sekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju Grzegorz Puda oraz Zastępca Prezesa Wód Polskich ds. Ochrony Przed Powodzią i Suszą Krzysztof Woś.

Projekt będzie kosztował ponad 44,3 mln zł, przy czym przekazana przez NFOŚiGW dotacja ze środków UE (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020) wyniesie 37,7 mln zł. Dodatkowy grant z państwowego budżetu sięgnie kwoty niemal 6,7 mln zł. Przedsięwzięcie będzie realizowane w dorzeczu Wisły oraz w dolnych sektorach Soły i Skawy na terenie województwa małopolskiego, w granicach powiatów: bielskiego, oświęcimskiego, wadowickiego, chrzanowskiego.

Celem projektu jest poprawa stanu ekologicznego wód na odcinkach trzech rzek: Wisły, Soły i Skawy o łącznej długości 87,7 km. Prace przywrócą spójność sieci obszarów Natura 2000 oraz pozwolą odtworzyć historyczne korytarze ekologiczne łączące Wisłę z Sołą i Skawą. Beneficjent zaplanował udrożnienie 9 barier hydrotechnicznych zlokalizowanych na odcinku Wisły – pomiędzy ujściem Soły i Skawy, na części Skawy – od zapory Świnna Poręba do jej ujścia oraz na fragmencie Soły – od zapory w Czańcu do ujścia. Przewidziana w projekcie budowa tzw. przepławek pozwoli na swobodne migracje wodnych organizmów żywych, w tym różnych gatunków ryb słodkowodnych.

Opracowanie dokumentacji projektowej zostanie przeprowadzone w najbliższych miesiącach i potrwa do końca 2019 r. Prace budowlane będą natomiast prowadzone od początku 2020 do końca 2022 r.

Dofinansowanie projektu umożliwia działanie 2.1 II osi priorytetowej POIiŚ 2014-2010 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska. Jest ono wdrażane przez NFOŚiGW we współpracy z Ministerstwem Środowiska.

.