Aktualności

Renowacja trzech zabytkowych parków dzięki dotacji NFOŚiGW

24-10-2019, 09:23

Trzy zabytkowe parki w Bardo i Modliszewie (woj. wielkopolskie) oraz w Laskowie (woj. kujawsko-pomorskie) zostaną odbudowane dzięki wsparciu finansowemu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dotacja umożliwi pokrycie kosztów restauracji zasobów przyrodniczych, zniszczonych w nawałnicach przechodzących nad Polską w sierpniu 2017 r.

W wyniku gwałtownych burz, które wystąpiły na terenie Polski w sierpniu 2017 r. zniszczeniu uległy zarówno elementy infrastruktury, jak również zasoby przyrodnicze. Największe straty odnotowano w województwach: pomorskim, kujawsko-pomorskim i wielkopolskim. Lasy Państwowe oszacowały straty w drzewostanie na ok. 10 mln m3 drewna, ok. 40 tys. ha lasów uznano za tereny do całkowitego odnowienia, zniszczone zostały również drzewa w zabytkowych parkach.

Realizowane przedsięwzięcia zostały dofinansowane w ramach programu priorytetowego NFOŚiGW pn. Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej, Część 1) Ochrona obszarów i gatunków cennych przyrodniczo na kwotę prawie 1,5 mln zł, a całkowita powierzchnia objęta rewaloryzacją to ponad 13,5 ha.

Park w Bardo

Zabytkowe założenie dworsko-parkowo-folwarczne w Bardo (gm. Września w woj. wielkopolskim), obejmuje park krajobrazowy z XIX w. Jest miejscem ogólnodostępnym, a na jego terenie znajduje się cenny przyrodniczo drzewostan (szpalery grabowe, kasztanowcowe i aleja jesionowo-wiązowa). Projekt pn. „Odtworzenie zasobów przyrodniczych i krajobrazowych zabytkowego parku w Bardo, który został częściowo zniszczony w wyniku nawałnicy w dniu 11.08.2017 r.”, otrzymał prawie 430 tys. zł dotacji. W ramach przedsięwzięcia planuje się m.in. oczyszczenie i uporządkowanie terenu z powalonych drzew wraz z frezowaniem pni i uprzątnięciem karpin, pielęgnację drzewostanu (w tym wykonanie specjalistycznych cięć koron połamanych drzew) oraz wykonanie nasadzeń rekompensacyjnych drzew, dzięki czemu zostaną odtworzone aleje, gdzie rosło 250 drzew. Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Poznaniu wydał pozwolenie na wykonanie prac rewaloryzacyjnych. Przedsięwzięcie zostanie przeprowadzone przez Martę i Marcina Zysów, obecnych właścicieli, do końca listopada 2020 r.

Zabytkowy park pałacowy w Modliszewie

Park w Modliszewie (gm. Gniezno w woj. wielkopolskim) został założony w XVIII w. w otoczeniu pałacu. Fragment parku łączy się z obszerną częścią krajobrazową, której głównym akcentem są stawy. Park porośnięty jest starodrzewem w większości liściastym, w którym dominuje grab pospolity. Projekt pn. „Ochrona przyrody i przywracanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej po nawałnicy z dnia 11 sierpnia 2017 r. poprzez odtworzenie zabytkowego parku w Modliszewie (gm. Gniezno)” uzyskał ponad 950 tys. zł dotacji. W ramach przedsięwzięcia zaplanowano uporządkowanie terenu i uzupełnienie ubytków ziemią urodzajną. Przeprowadzone mają być także zabiegi pielęgnacyjne w zabytkowym drzewostanie, nowe nasadzenia drzew, renowacja trawnika oraz rekonstrukcja ogrodzenia. Na przeprowadzenie prac renowacyjnych uzyskano pozwolenie Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu. Przedsięwzięcie ma zostać zrealizowane do końca sierpnia 2020 r.

Kompleks dworsko-parkowy w Laskowie

Początki parku w Laskowie (gm. Janowiec Wielkopolski w woj. kujawsko-pomorskim), otaczającego zabytkowy dwór, sięgają pierwszej połowy XIX w. Występują w nim drzewa liściaste, wśród których dominują graby i lipy tworzące aleje. Z najstarszego drzewostanu zachowały się pomniki przyrody: dwa klony polne, dwa graby pospolite i pięć lip drobnolistnych. Przedsięwzięcie pn. „Likwidacja szkód powstałych w wyniku klęski żywiołowej – WICHURA 11.08.2017 r. w zabytkowym parku w Laskowie gm. Janowiec Wielkopolski” zostało wsparte dotacją w wysokości prawie 100 tys. zł. W ramach projektu teren zostanie oczyszczony z powalonych drzew i krzewów wraz ze zrębkowaniem wyciętych gałęzi, zostaną przeprowadzone prace pielęgnacyjne i korygujące w zabytkowym drzewostanie oraz nasadzenia rekompensacyjne lip drobnolistnych. Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Toruniu wydał pozwolenie na przeprowadzenie działań konserwacyjnych.

NFOŚiGW od roku 2018 wsparł jeszcze sześć innych, podobnych projektów przekazując:

  • Gminie Nowe Miasto nad Wartą dotację w wysokości prawie 480 tys. zł na przedsięwzięcie pn. „Rewaloryzacja zabytkowego parku w Klęce zniszczonego w  wyniku nawałnic w sierpniu 2017 r.”;
  • Gminie Borek Wielkopolski ponad 28 tys. zł dotacji na projekt pn. „Odtworzenie zabytkowego parku w Karolewie zniszczonego w wyniku nawałnicy z sierpnia 2017 r.”;
  • Właścicielom zabytkowego parku w Krojantach dotację w wysokości ponad 900 tys. zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Odtworzenia zabytkowego parku w zespole dworsko- parkowym w Krojantach gm. Chojnice po nawałnicy 11.08.2017 r.”;
  • Pałacowi Lubostroń dotację w wysokości 2,35 mln zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Odtworzenie zabytkowego parku w Lubostroniu, uszkodzonego i zniszczonego w wyniku nawałnic w sierpniu 2017 r.”;
  • Gminie Czersk dotację w wysokości prawie 50 tys. zł na odbudowę obszarów zielonych w ramach projektu pn. „Odtworzenie zasobów przyrodniczych oraz urządzeń i obiektów na terenie gminy Czersk”;
  • Gminie Żnin ponad 3 mln zł dotacji na projekt pn. „Odtworzenie terenów zieleni na obszarze miasta i gminy Żnina zniszczonych wskutek nawałnic w sierpniu 2017 r.”.

.