Aktualności

NFOŚiGW wesprze projekty Tatrzańskiego Parku Narodowego

19-12-2019, 14:46

Tatrzański Park Narodowy otrzyma ponad 9 mln zł dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dwa projekty: „Ograniczenie wpływu katastrof naturalnych na siedliska i gatunki na obszarze Tatrzańskiego Parku Narodowego” oraz „Odtworzenie infrastruktury turystycznej Jaskini Mroźnej i poprawa poziomu bezpieczeństwa ruchu turystycznego poprzez ograniczenie skutków katastrof naturalnych”.

Pierwszy projekt ma na celu polepszenie stanu ochrony siedlisk przyrodniczych Natura 2000 oraz zagrożonych gatunków roślin i zwierząt poprzez remont szlaków turystycznych zniszczonych w wyniku klęsk żywiołowych. W parkach narodowych, a w szczególności w Tatrzańskim Parku Narodowym pojawiają się trudne do przewidzenia ekstremalne zjawiska pogodowe: opady generujące powodzie i procesy erozyjne, spływy gruzowe czy obrywy skalne. Prace planowane do wykonania w ramach projektu uwzględniają m.in.: uporządkowanie i odtworzenie powierzchni zniszczonego brukowca oraz fragmentów szlaku, likwidację skrótów i nielegalnych ścieżek, zabezpieczenie przed zdegradowaniem i erozją terenów w sąsiedztwie szlaków turystycznych, a także  miejsc wypoczynkowych  i skrzyżowań. Podobne remonty szlaków były i stale są przeprowadzane w Tatrzańskim Parku Narodowym od 2013 roku w ramach realizacji prac naprawczych w rejonie Czerwonych Wierchów. W celu zabezpieczenia cennych gatunków roślin przed uszkodzeniem lub zniszczeniem prowadzony nadzór będzie się skupiał również na rekultywacji cennych gatunków i siedlisk przyrodniczych występujących w sąsiedztwie remontowanych szlaków. Na obszarze objętym projektem stwierdzono występowanie 10 siedlisk Natura 2000 na powierzchni 145,71 ha, które podlegają szczególnej ochronie. Istotnym aspektem przedsięwzięcia jest również nadzór autorski, potwierdzający zgodność podejmowanych działań z celami projektu, uwzględnia on wszelkie uwarunkowania przyrodnicze i bezpośrednio przyczynia się do ochrony siedlisk i gatunków w obrębie szlaków.

Celem drugiego projektu dofinansowanego przez NFOŚiGW jest kompleksowe polepszenie stanu Jaskini Mroźnej poprzez remont 1,42 km szlaków turystycznych i zabezpieczenie zniszczonego szlaku turystycznego, a także wymianę urządzeń w Jaskini na bardziej trwałe i ekologiczne. Remont zakłada również naprawę uszkodzonej nawierzchni, zapewnienie odwodnienia oraz zabezpieczenie przed erozją zdegradowanych terenów w sąsiedztwie ścieżek. Ułatwi to skupienie ruchu turystycznego na ścieżkach, zahamowanie wydeptywania siedlisk Natura 2000 w bezpośrednim ich sąsiedztwie oraz regenerację zdegradowanych terenów. Remont wnętrza jaskini w znaczący sposób przyczyni się także do wzrostu poziomu bezpieczeństwa turystów m.in. poprzez wykonanie zabezpieczeń geotechnicznych korytarzy jaskiniowych oraz poprawę warunków hibernujących tam nietoperzy. Planowany nadzór ma na celu ochronę cennych gatunków roślin i zwierząt przed niekorzystnym wpływem prac terenowych.

Umowy dofinansowania w wysokości 100 proc. inwestycji dla tych projektów zostały podpisane 26 listopada br., w siedzibie NFOŚiGW w Warszawie. Dofinansowanie odbywa się w ramach programu priorytetowego NFOŚiGW pn. Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej, Część 1) Ochrona obszarów i gatunków cennych przyrodniczo.

.