Aktualności

Ponad 1 mln zł z NFOŚiGW na edukację ekologiczną dla Katowic i Ojcowa

24-01-2020, 11:36

Główny Instytut Górnictwa w Katowicach oraz Ojcowski Park Narodowy otrzymają łącznie ponad 1 mln zł wsparcia na przedsięwzięcia mające na celu podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw proekologicznych w społeczeństwie.

Dofinansowanie obydwu projektów – na podstawie podpisanych pod koniec stycznia br. umów – odbywa się w ramach programu NFOŚiGW „Edukacja ekologiczna”.

Główny Instytut Górnictwa w Katowicach

Główny Instytut Górnictwa z siedzibą w Katowicach otrzyma środki w wysokości ponad 800 tys. zł na projekt pn. „Ekobohaterzy jako przykład podnoszenia poziomu świadomości ekologicznej i aktywizacji społeczeństwa dla działań na rzecz zrównoważonego rozwoju”, którego całkowity koszt oszacowano na ponad 900 tys. zł. Inicjatywa ma na celu podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw proekologicznych w społeczeństwie ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży z 500 szkół średnich z 16 województw. Projekt ma charakter ogólnopolskiego konkursu składającego się m.in. z części edukacyjnej oraz propagowania wiedzy ekologicznej. Uczniowie szkół średnich otrzymają porcję wiedzy teoretycznej na temat ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju, która umożliwi im identyfikację oraz analizę lokalnych problemów ekologicznych i przygotowanie konspektów lekcji, a także webcastów. Przedsięwzięcie ma za zadanie zainspirować młodzież do stworzenia projektów kampanii społecznych i rozpowszechnianie zdobytej wiedzy na terenie gmin przy pomocy e-przestrzeni. Do propagowania nowoczesnych technik edukacyjnych będą zachęcani także nauczyciele, którzy będą mieli możliwość korzystania z wydawnictw multimedialnych oraz udziału w szkoleniach.

Efektem powyższych działań ma być program aktywnej edukacji składający się m.in. z portalu internetowego, artykułów edukacyjnych, webcastów, warsztatów dla uczniów, kampanii społecznych, dwóch wydawnictw multimedialnych, konkursu dla młodzieży oraz uroczystości, na której ogłoszone zostaną wyniki konkursu na Ekobohatera. Szacuje się, że działania edukacyjne i promocyjne zostaną przeprowadzone do końca 2021 r. i obejmą swoim zasięgiem prawie 4800 osób.

Ojcowski Park Narodowy

„Modernizacja i doposażenie ekspozycji w Centrum Edukacyjno-Muzealnym oraz systemu oświetlenia naturalnej ekspozycji w Jaskini Łokietka w Ojcowskim Parku Narodowym w Ojcowie” to przedsięwzięcie o łącznym koszcie prawie 300 tys. zł, które zostało dofinansowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 95 proc. Inicjatywa ma na celu kształtowanie wśród odwiedzających oraz mieszkańców parku postaw sprzyjających wzmacnianiu szacunku dla przyrody, a także zwiększeniu akceptacji i zaangażowania w ochronę dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego. W ramach projektu planowana jest wymiana dwóch rzutników multimedialnych w kinie stereoskopowym 3D wraz z oprzyrządowaniem, zakup reflektora wskazującego na makiecie Ojcowski Park Narodowy, wymiana zużytego oświetlenia awaryjnego, modernizacji systemu oświetlenia naturalnej ekspozycji w Jaskini Łokietka oraz serwis klimatyzacji i wszystkich urządzeń ekspozycji.

Zakończenie realizacji przedsięwzięcia jest zaplanowane na 31.12.2020 r.

Należy podkreślić, że jedno z podstawowych narzędzi w rozwoju świadomości ekologicznej stanowi właśnie edukacja ekologiczna. Dzięki niej możemy kształcić i wychowywać społeczeństwo w duchu poszanowania dla środowiska naturalnego – naszego środowiska. Istotne jest zatem wdrażanie działań proekologicznych o charakterze ciągłym na poziomie zarówno globalnym, jaki i lokalnym.

.