Aktualności

NFOŚiGW wspiera zintegrowane projekty LIFE: Małopolskę, Instytut Ochrony Środowiska i Wody Polskie

04-03-2020, 12:20

Promocja wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE), poprawa efektywności energetycznej oraz realizacja unijnych celów w zakresie ochrony klimatu – to założenia nowego zintegrowanego projektu „LIFE MAŁOPOLSKA”, który ma szansę na dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Małopolska inicjatywa – z wnioskiem o dofinansowanie – jeszcze w marcu trafi do Komisji Europejskiej z dwoma innymi zintegrowanymi polskimi projektami IOŚ-PIB oraz PPW Wody Polskie – RZGW Warszawa. Akceptacja Komisji Europejskiej oznacza również zgodę na dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Projekt Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego obejmuje m.in.: wdrożenie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii, niskoemisyjną transformację rynku urządzeń grzewczych, tworzenie narzędzi informatycznych określających potencjał OZE, przygotowanie regionalnego centrum kompetencji wspierającego powiaty i gminy, a także pilotaże w zakresie klastrów energetycznych, spółdzielni energetycznych, biogazowni rolniczych oraz wykorzystania biomasy odpadowej. W powiatach małopolskich ma powstać sieć ekodoradców ds. klimatu i środowiska (co najmniej 16 centrów doradczych na poziomie subregionalnym). Planuje się także stworzenie siatki współpracy oraz wymiany doświadczeń na poziomie lokalnym, regionalnym i międzynarodowym w dziedzinie przeciwdziałania zmianom klimatu i łagodzenia ich skutków. Partnerami „LIFE MAŁOPOLSKA” będą: Ministerstwo Rozwoju, Województwo Śląskie, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Fundacja Europejskie Centrum Czystego Powietrza oraz miasta i powiaty województwa małopolskiego. Budżet przedsięwzięcia to ponad 77,7 mln zł.

Drugi projekt, ubiegający się o wsparcie z europejskiego Programu LIFE i NFOŚiGW, to przedsięwzięcie Instytutu Ochrony Środowiska PIB pn. „Adaptacja polskich miast do zmian klimatu – wzmacnianie odporności regionów poprzez działania lokalne”. Jego wartość oszacowano na ok. 72,5 mln zł. Polega on na budowaniu potencjału 11 miast (Lublin, Łódź, Bełchatów, Tomaszów Mazowiecki, Kraków, Nowy Sącz, Ostrołęka, Siedlce, Białystok, Kielce, Olsztyn) w zakresie zasobów ludzkich, wiedzy, organizacji i zarządzania, służącego efektywniejszemu wdrażaniu miejskich planów adaptacji do zmian klimatu. Stworzone i przetestowane zostanie modelowe podejście do wdrażania działań adaptacyjnych na bazie realizacji konkretnych demonstracyjnych projektów zielonej infrastruktury w miastach o różnej wielkości, w różnych warunkach społeczno-ekonomicznych, organizacyjnych i środowiskowych w 7 regionach Polski.

Trzecie zintegrowane przedsięwzięcie, tym razem według pomysłu PPW Wody Polskie – RZGW Warszawa to „Wdrażanie planu gospodarowania wodami w dorzeczu Wisły na przykładzie zlewni Pilicy”. Działania, których celem jest poprawa stanu wód w zlewni Pilicy dla ograniczenia presji w oparciu o szczegółową analizę źródeł tej presji, pochłoną ponad 70 mln zł. Projekt będzie wdrażał obowiązujący Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (PGW Wisła), a także Program działań dla ograniczenia zanieczyszczeń obszarowych w zlewni Pilicy powyżej Zbiornika Sulejowskiego, opracowany w ramach projektu „LIFE+ EKOROB”. Przewiduje się m.in. wsparcie działań z zakresu poprawy retencji wody w krajobrazie, a także opracowanie strategicznych dokumentów adaptacyjnych dla obszarów miejskich (5 miast), oraz działania demonstracyjne i edukacyjne, w tym inwestycje pilotażowe w „niebiesko-zieloną infrastrukturę” i biotechnologie ekosystemowe.

.