Aktualności

Dotacje z NFOŚiGW dla parków narodowych

19-05-2020, 07:36

Wcześniej Pieniński, Poleski i Gorczański a teraz Tatrzański i Biebrzański Park Narodowy otrzymały dotacje z NFOŚiGW na przeprowadzenie pierwokupów prywatnych gruntów znajdujących się w ich granicach. Działania te pomogą rozszerzyć ochronę nad cennymi zasobami przyrodniczymi oraz krajobrazowymi.

Wszystkie działki po wykupie staną się własnością Skarbu Państwa, a następnie będą przekazane przez właściwych Starostów w użytkowanie wieczyste parkom narodowym.

W ostatnim czasie Narodowy Fundusz podpisał kolejne cztery umowy o dofinansowanie przedsięwzięć polegających na wykupie gruntów przez parki narodowe: dwie umowy z Tatrzańskim Parkiem Narodowym (dotacje ok. 155 tys. zł) i dwie umowy z Biebrzańskim Parkiem Narodowym (dotacje ok. 296 tys. zł). NFOŚiGW finansuje 100% kosztów całkowitych we wszystkich tych projektach.

Dofinansowania zostały przyznane w ramach programu priorytetowego NFOŚiGW „Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej, Część 1) Ochrona obszarów i gatunków cennych przyrodniczo”.

Dzięki dotacjom z NFOŚiGW Tatrzański Park Narodowy wykupił obszary o powierzchni 0,3921 ha położone w miejscowości Kościelisko (w gminie Kościelisko) na Polanie Spyrlówka oraz o powierzchni 0,0369 ha położone w miejscowości Brzegi (w gminie Bukowina Tatrzańska) na Polanie Kiczora Niżna. Nabyte grunty znajdują się na terenie obszaru Natura 2000 PLC 120001 „Tatry” oraz międzynarodowego rezerwatu biosfery UNESCO MAB „Tatry”. Po przekazaniu w użytkowanie wieczyste, zostaną objęte ochroną czynną.

Dotacje z NFOŚiGW pozwoliły też, aby Biebrzański Park Narodowy wykupił grunty o łącznej powierzchni 28,8547 ha. Wykupione działki położone są w miejscu występowania 13 cennych gatunków ptaków, m.in. kszyka, wodniczki, orlika grubodziobego, derkacza, bąka, kropiatki i żurawia. Na ok. 16 ha ich powierzchni występują siedliska Natura 2000 (bory i lasy bagienne, oraz torfowisko zasadowe). Grunty te znajdują się na terenie obszarów Natura 2000 „Dolina Biebrzy” oraz „Ostoja Biebrzańska”, są też położone na terytorium objętym Konwencją RAMSAR-ską.

Wcześniej NFOŚiGW wsparł dotacjami realizację pierwokupów trzech innych parków narodowych. W ramach umów przekazano ponad 4 tys. zł (przy 9,5 tys. zł kosztu całkowitego projektu) dla Pienińskiego Parku Narodowego na wykup obszarów położonych w miejscowości Krościenko n. Dunajcem; ponad 50 tys. zł (przy takim samym koszcie całkowitym) dla Poleskiego Parku Narodowego na wykup gruntów we wsi Lipniak oraz 77 tys. zł (przy koszcie całkowitym na tym samym poziomie) dla Gorczańskiego Parku Narodowego.

.