Aktualności

NFOŚiGW wspiera PIG-PIB w realizacji zadań geologicznych

14-08-2020, 11:46

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekaże ponad 41 mln zł na realizację prośrodowiskowych przedsięwzięć Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego (PIG-PIB).

Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy jest placówką naukową o zasięgu ogólnokrajowym, działającą pod nadzorem Ministra Środowiska. Obok siedziby głównej w Warszawie posiada kilka oddziałów regionalnych.

Od 2011 r. PIG-PIB pełni funkcje państwowej służby geologicznej na podst. ust. 1 art. 163 ustawy Prawo geologiczne i górnicze. Wszechstronnie bada budowę geologiczną kraju, co pozwala gromadzoną przez niego wiedzę efektywnie wykorzystywać w gospodarce narodowej i ochronie środowiska. Instytut zapewnia również bezpieczeństwo państwa w zakresie gospodarki zasobami surowców mineralnych i wód podziemnych, monitoruje stan środowiska geologicznego, koordynuje zadania z zakresu ochrony geo-różnorodności oraz geologii środowiskowej.

Dzięki badaniom Instytutu, Polska dysponuje obszerną i szczegółową wiedzą o swoim środowisku naturalnym. Placówka posiada specjalistyczne laboratoria wyposażone w nowoczesną aparaturę umożliwiające stałe prowadzenie m.in. badań chemicznych i fizycznych wód, ścieków, osadów, skał, obiektów i materiałów biologicznych. Instytut współpracuje z centrami geologicznymi w kilkudziesięciu krajach świata.

PIG-PIB, dzięki dotacjom z NFOŚiGW, zrealizuje następujące projekty:

1) „Zadania państwa wykonywane przez państwową służbę geologiczną w zakresie rozpoznania budowy geologicznej kraju dla ustalania zasobów złóż kopalin i odnowienia bazy surowcowej realizowane od 2020 r.”

Przedsięwzięcie obejmujące kilka aktywności z zakresu badań i analiz geologicznych. Będzie kosztowało ok. 18 mln zł. Do końca czerwca 2024 r. zakończona zostanie m.in. ocena możliwości występowania złóż typu porfirowego w Karpatach Zachodnich (rejon Pienin) – etap I (prace geofizyczne i koncepcyjne) oraz program wierceń badawczych państwowej służby geologicznej PIG-PIB (wiertnicze zbadanie nierozpoznanych profili prekambru i dolnego paleozoiku w północno-wschodniej części bloku górnośląskiego i ich potencjału złożowego – etap II).

2) „Zadania państwa wykonywane przez państwową służbę geologiczną w zakresie kartografii geologicznej realizowane od 2020 r.”

Koszt tej inicjatywy wyniesie ok. 17 mln zł. W jej ramach PIG-PIB wykona – do grudnia 2024 r. – m.in. aktualizację instrukcji opracowania Mapy Geośrodowiskowej Polski z 2005 r., przy uwzględnieniu zmian wynikających z nowych źródeł danych środowiskowych.

3) „Zadania państwa wykonywane przez państwową służbę geologiczną w zakresie gromadzenia, udostępniania, przetwarzania i archiwizowania informacji geologicznej realizowane od 2020 r.”

Niniejsze zadanie kosztować będzie ok. 3,1 mln zł i umożliwi opracowanie profili głębokich otworów wiertniczych m.in.: Mniszków IG 1, Goczałkowice IG 1, Maciejowice IG 1, Czerwony Potok PIG 1. Prace potrwają do końca 2023 r.

4) „Zadania państwa wykonywane przez państwową służbę geologiczną dotyczące działalności informacyjnej, szkoleniowej i współpracy zagranicznej w zakresie geologii realizowane od 2020 r.”

Koszt tej części sięgnie ok. 3,3 mln zł. W ramach umowy sfinansowane zostanie dalsze działanie (do końca 2024 r.) serwisu informacyjno-edukacyjnego w zakresie geologii, górnictwa, ochrony środowiska, administracji i przepisów prawa pn. „Geologia Samorządowa”.

Dofinansowanie czterech projektów państwowej jednostki budżetowej umożliwił program NFOŚiGW „Poznanie budowy geologicznej na rzecz kraju”. Umowy potwierdzające przekazanie dotacji zawarto w czerwcu i lipcu br. Podpisali je Dyrektor Departamentu Ochrony Ziemi NFOŚiGW Jarosław Roliński oraz Zastępca Dyrektora PIG- PIB ds. Służby Geologicznej Andrzej Głuszyński.

.