Aktualności

Polskie projekty LIFE ze wsparciem NFOŚiGW

04-11-2020, 14:38

Projekty Kampinoskiego Parku Narodowego oraz Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, które będą realizowane dzięki środkom z Programu LIFE, otrzymały współfinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W sumie ok. 8,5 mln zł. Sześciu innych beneficjentów, dopiero aplikujących o dofinansowanie z LIFE, NFOŚiGW wsparł dotacją po 50 tys. zł na przygotowanie wniosków.

Dofinansowanie przez NFOŚiGW projektu Kampinoskiego Parku Narodowego pn. „Ochrona i odtwarzanie mokradeł na terenie obszaru Natura 2000 Puszcza Kampinoska” sięgnie ok. 8,3 mln zł. Całkowity koszt przedsięwzięcia to niemal 24 mln zł (kwota dotacji z Programu LIFE to ok. 3,2 mln euro).

Realizacja potrwa do końca czerwca 2026 r., a głównym celem będzie przywrócenie i podniesienie odporności siedlisk Natura 2000 oraz ekosystemów będących siedliskami gatunków chronionych. Zaplanowane zadania ochronne dotyczyć będą poprawy warunków hydrologicznych fragmentów puszczy, nastąpi m.in. ograniczenie spływu powierzchniowego i podniesienie poziomu wód gruntowych. Przewidziano też wykup gruntów położonych w obszarach bezpośredniego oddziaływania planowanych budowli hydrotechnicznych, tak aby ograniczyć konflikty między interesami lokalnych społeczności, a ochroną przyrody. Współfinansowanie ze środków NFOŚiGW przeznaczone będzie m.in. na wykup 80 ha gruntów oraz budowę 14 gniazd na drzewach dla bociana czarnego, bielika i orlika krzykliwego. Dzięki projektowi KPN zwiększy się status ochrony ponad 6 tys. ha powierzchni siedlisk, podjęte zostaną działania ochronne 34 gatunków zagrożonych i ograniczony zostanie niekorzystny wpływ 13 gatunków inwazyjnych. Akcja edukacyjno-promocyjna oraz informacyjna związana z projektem obejmie ponad 20 tys. osób.

Współfinansowanie z NFOŚiGW otrzymał także projekt LIFE Polskiego Towarzystwo Ochrony Ptaków pn. „Ochrona bociana białego w dolinach rzecznych wschodniej Polski”. Udzielona dotacja wyniosła ponad 170 tys. zł. Całkowity koszt przedsięwzięcia, które w 2015 r. otrzymało ok. 768 tys. euro z programu LIFE, to 5,8 mln zł.

Celem projektu jest ochrona populacji bociana białego, szczególnie jego miejsc lęgowych, ograniczenie śmiertelności tego gatunku na skutek porażeń prądem, oraz zwiększenie bezpieczeństwa ludzi przy interwencjach związanych z ochroną jego gniazd. Inicjatywa ma umożliwić wieloletnie śledzenie zmian populacji lęgowej bociana białego w dolinach 7 największych rzek we wschodniej Polsce. Do tej pory przeniesiono już najbardziej zagrożone i konfliktowe gniazda bociana białego na wolnostojące słupy i platformy. Stworzono też bazę gniazd i stronę internetową projektu. Odbyły się szkolenia dla pracowników zakładu energetycznego, urzędów gmin, weterynarzy, wolontariuszy, dotyczące interwencji przy gniazdach oraz udzielania pierwszej pomocy rannym i chorym bocianom. Zakupiono specjalistyczny samochód terenowy z podnośnikiem koszowym, aby interwencje ochronne były bardzie bezpieczne i skuteczne.

W ramach pilotażu skierowanego do organizacji pozarządowych, w ostatnich tygodniach NFOŚiGW dofinansował także dotacjami w wysokości po 50 tys. zł przygotowanie sześciu wniosków do Programu LIFE. Wsparcie otrzymały: 1) Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (na dwa projekty: „Zabezpieczenie kluczowej populacji bociana białego w Europie Środkowej LIFE for Storks” oraz „Odtworzenie populacji ptaków siewkowych otwartych terenów podmokłych w Polsce poprzez tworzenie dużych obszarów ochrony czynnej”), 2) Fundacja WWF Polska („Praktyki adaptacyjne do zmiany klimatu stosowane w gospodarstwie”), 3) Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska - Centrum Informacji o Środowisku UNEP/GRID Warszawa („Karpaty Łączą - ochrona górskich siedlisk łąkowych i murawowych w ostojach Natura 2000”), 4) PROZON - Fundacja Ochrony Klimatu („Instalacja demonstracyjna do przetwarzania zużytych urządzeń z sektora chłodnictwa i klimatyzacji oraz pomp ciepła”) oraz 5) Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia („Pilotażowa technologia produkcji folii opakowaniowej o właściwościach ochronnych dla produktów”).

Program LIFE jako instrument finansowy Unii Europejskiej poświęcony jest wyłącznie finansowaniu projektów z dziedziny ochrony środowiska i klimatu. Polscy wnioskodawcy mogą dodatkowo ubiegać się o współfinansowanie w NFOŚiGW uzupełniając montaż finansowy przedsięwzięcia nawet do 95% kosztów kwalifikowanych. NFOŚiGW pełni funkcję Krajowego Punktu Konsultacyjnego LIFE. Eksperci NFOŚiGW pomagają w ułożeniu planu finansowania projektów ekologicznych i w przygotowaniu wniosków o uzyskanie grantów z LIFE.

Krajowy Punkt Konsultacyjnego LIFE:

http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-zagraniczne/instrument-finansowy-life/kontakt-life/

.