Aktualności

Unijna dotacja na Regionalne Centrum Odzysku i Recyklingu w Wardyniu Górnym

14-12-2020, 09:55

Ponad 15,6 mln zł dofinansowania ze środków Funduszu Spójności wesprze realizację inicjatywy MPGO w Wardyniu Górnym poprawiającej efektywność przetwarzania odpadów. Przewidziana modernizacja lokalnego zakładu spowoduje zwiększenie możliwości przerobowych w zakresie recyklingu śmieci o tysiąc ton rocznie.

Zasadniczym celem przedsięwzięcia w Wardyniu Górnym będzie rozbudowa istniejącej części mechanicznej instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów przez modernizację funkcjonującej linii sortowniczej i budowę nowych obiektów w zakładzie. Przewiduje się również doposażenie instalacji do kompostowania odpadów (m.in. w kontenery kompostujące z podgrzewaniem), co umożliwi rozbudowę istniejącego systemu kompostowania odpadów ulegających biodegradacji.

Planowana inwestycja ma na celu uruchomienie Regionalnego Centrum Odzysku i Recyklingu, które będzie jednym z najbardziej nowoczesnych ośrodków gospodarowania odpadami w regionie i przyczyni się do rozpowszechniania pozytywnych wzorców technologicznych wśród przedsiębiorstw działających w branży gospodarki odpadami.

Projekt, który zostanie zakończony w lutym 2023 r. spowoduje zwiększenie mocy przerobowej zakładu zagospodarowania odpadów. Według szacunków sięgnie ona nawet 108 600 ton/rok. Dzięki modernizacji i rozbudowie cały zakład będzie w większym zakresie służył okolicznym samorządom. Liczba osób objętych zmodernizowanym systemem zagospodarowania odpadów sięgnie ponad 121 tys.

Koszt całkowity inwestycji pn. „Modernizacja instalacji mechanicznego przetwarzania odpadów na terenie Zakładu Gospodarki Odpadami w Wardyniu Górnym i utworzenie Regionalnego Centrum Odzysku i Recyklingu” to ok. 28,3 mln zł. Umowę o dofinansowanie projektu podpisali 10 grudnia br. Wiceprezes NFOŚiGW Dominik Bąk oraz Prezes Międzygminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Wardyniu Górnym Jolanta Jabłońska-Wojciul. Przekazana dotacja będzie pochodzić z II osi Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi (NFOŚiGW wdraża je we współpracy z Ministerstwem Klimatu i Środowiska).

W bieżącym roku, w październiku, NFOŚiGW przekazał, również z tego samego unijnego programu (POIiŚ 2014-2020), dotacje na dwa inne projekty z zakresu gospodarowania odpadami. Gmina Miejska Jarosław otrzymała ok. 3,3 mln zł na przedsięwzięcie pn. „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Jarosławiu” (w całości będzie ono kosztowało ok. 6 mln zł). Z kolei Gmina Mszczonów uzyskała ok. 3,4 mln zł na projekt pn. „Budowa Punktów Selektywnych Zbiórek Odpadów Komunalnych na terenie Gmin: Mszczonów, Puszcza Mariańska, Radziejowice” (jego koszt całkowity to ok. 4,9 mln zł).

.