Aktualności

Unijne dotacje na tereny zielone w Milanówku, Poznaniu, Pruszkowie i Toszku

11-01-2021, 08:06

Ponad 23,8 mln zł ze środków Funduszu Spójności pomoże utworzyć nowe tereny rekreacyjne, sprzyjające poprawie jakości powietrza i niwelujące hałas. Projekty parkowo-ogrodowe w Milanówku, Pruszkowie (w woj. mazowieckim), Poznaniu (woj. wielkopolskie) i Gminie Toszek (woj. śląskie) łącznie będą kosztować ponad 36,8 mln zł.

Umowy pozwalające przekazać Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotacje zostały podpisane w grudniu 2020 r., a dofinansowanie pochodzi z unijnego Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego.

Na projekt pn. „Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez zagospodarowanie terenów zielonych na obszarze Gminy Milanówek” NFOŚiGW przekazał ok. 10,4 mln zł przy koszcie całkowitym 12,2 mln zł. Inwestycja przyniesie liczne korzyści lokalnej społeczności, m.in. zwiększy atrakcyjność części zielonych terenów oraz poprawi jakość lokalnego powietrza. Jej ważnym walorem będzie niwelowanie hałasu i tzw. emisji liniowej (czemu służyć będzie m.in. organizacja pasów zieleni izolacyjnej), a także ochrona bioróżnorodności. Powstałe tereny zielone będą składały się po części z obszarów ukształtowanych w sposób naturalny, wielopiętrowe i wielogatunkowe założenia zieleni będą oparte na gatunkach rodzimych, tworząc dogodne i atrakcyjne warunki dla ptaków, owadów i drobnych ssaków. Na terenie miasta (w tym wokół zabytkowych willi Turczynek i Waleria) zagospodarowane zostaną skwery, działki zielone i leśne, a także szpalery zieleni przyulicznej. W centrum, obok sceny z widownią, powstanie m.in. pergola z hamakami i siedziskami osadzona wśród zieleni oraz oświetlenie, fontanna, ścieżka zdrowia, plac zabaw, ścieżka historyczna ukazująca dzieje jedwabnictwa w Milanówku, a także wiaty rowerowe. W założenia zieleni wkomponowane zostaną istniejące w centrum Milanówka pomniki przyrody. Cała planowana infrastruktura będzie dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Nowoutworzone tereny zieleni obejmą ponad 14 ha. Część obszaru, który obejmie projekt należy do Strefy Konserwatorskiej w obrębie Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

Przedsięwzięcie pn. „Poznańskie parki w dzielnicy Wilda” został wsparty dotacją ok. 3,3 mln zł dotacji przy jego koszcie całkowitym ok. 8,6 mln zł. W wyniku jego realizacji powstanie dodatkowa powierzchnia biologicznie czynna. W utworzonym i zrewaloryzowanym obszarze parkowym zostaną wydzielone strefy m.in. dla dzieci i młodzieży oraz miejsca do biernego odpoczynku w ciszy. Zakres rzeczowy projektu obejmie uporządkowanie istniejącej i urządzenie nowej zieleni: nasadzenia drzew, grup krzewów, pnączy, bylin oraz traw. Zasadniczym celem projektu jest zahamowanie spadku powierzchni terenów zieleni na terenie dzielnicy mieszkaniowej Wilda oraz wzrost atrakcyjności Poznania jako „miasta zielonego”. Obszar nowo powstałego terenu rekreacyjnego sięgnie 6,37 ha.

Ponad 6,6 mln zł dotacji pomoże zrealizować projekt pn. „Poprawa jakości środowiska poprzez kompleksowy rozwój terenów zielonych w Pruszkowie – etap II”, przy 11,8 mln zł jego kosztu całkowitego. Zakres działań obejmie m.in. zagospodarowanie zieleni przyulicznej oraz nowe nasadzenia drzew, krzewów, bylin i budowę ścieżki pieszo-rowerowej przy rzece Utracie, a także wykonanie elementów małej architektury. Ok. 81% (22,9 ha) powierzchni biologicznie czynnej stanowić będzie nowy teren zieleni. Łączna powierzchnia terenów objętych projektem to ponad 28 ha.

Dotację ok. 3,5 mln zł uzyskało również przedsięwzięcie pn. „Tworzenie i odnowienie zieleni w Gminie Toszek”, a jego koszt całkowity to ok. 4,2 mln zł. Projekt przyczyni się do zwiększenia powierzchni terenów zieleni w mieście. Zostaną utworzone dwa nowe parki, ogród miejski, skwery zieleni oraz odnowione istniejące zielone enklawy. W ramach zadania przewiduje się nasadzenie wielogatunkowej i wielopiętrowej zieleni oraz utworzenie małej architektury, w tym oświetlenia. Dodatkowa powierzchnia biologicznie czynna zwiększy się o ok. 18 ha.

.