Aktualności

Dzięki unijnej dotacji z Pionek zniknie bomba ekologiczna

26-02-2021, 07:30

Likwidacja bomby ekologicznej na terenie po byłych Zakładach Tworzyw Sztucznych „Pronit” w Pionkach pochłonie ponad 4,5 mln zł, z czego przeszło 3,8 mln zł będzie stanowiła unijna dotacja. Dzięki dofinansowaniu mazowiecka gmina do końca br. zrealizuje to ważne dla lokalnej społeczności przedsięwzięcie.

Celem projektu jest likwidacja zagrożenia ekologicznego oraz zagrożenia dla zdrowia i życia mieszkańców Gminy Miasta Pionki, wynikającego ze składowania na terenach użytkowanych w przeszłości przez ZTS „Pronit” niebezpiecznej substancji – nitrocelulozy. Jest to materiał łatwopalny o silnych właściwościach wybuchowych. Zaplanowano całkowite usunięcie i unieszkodliwienie ok. 350 ton nitrocelulozy.

Łączna powierzchnia zrekultywowanych gruntów wyniesie ok. 4,8 ha. Usunięcie niebezpiecznych substancji przyczyni się do powstania nowych, biologicznie czynnych terenów leśnych o powierzchni ok. 2,4 ha. Zostaną przywrócone m.in. ich funkcje klimatyczne i izolacyjne. Zniesienie blokady tych terenów umożliwi ich otwarcie na użytkowanie przez mieszkańców. Obecnie, ze względu na niebezpieczeństwo wybuchu i pożaru, obszar, na którym znajduje się nitroceluloza jest całkowicie zamknięty i objęty całodobową ścisłą kontrolą. Po zakończeniu prac projektowych, możliwe będzie bezpłatne i nieograniczone udostępnienie terenu mieszkańcom Pionek oraz wszystkim innym zainteresowanym rekreacją (np. spacerami).

Dotacja na realizację zadania pochodzi ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 2.5. Poprawa jakości środowiska miejskiego, wdrażanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w porozumieniu z Ministerstwem Klimatu i Środowiska.

  Logotyp programu Infrastruktura i Środowisko

.