Aktualności

LIFE – 3,4 mld EUR dla przyszłych beneficjentów Unii Europejskiej

Autor: Witold Maziarz
03-07-2014, 14:43

Ruszył właśnie LIFE, jedyny program UE, który w całości koncentruje się na działaniach z zakresu ochrony środowiska. Wnioski o współfinansowanie programu LIFE ze środków NFOŚiGW można już składać, nie później jednak niż do 28 lipca 2014 roku, a w części finansowanej przez KE do 16 października 2014 roku.

To pierwszy program środowiskowy, który rusza w Polsce w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020. Program LIFE zastępuje dotychczasowy Instrument Finansowy LIFE+. Nowością jest utworzenie w jego ramach podprogramu działań na rzecz klimatu. Budżet ogólny LIFE będzie wynosił 3,4 mld EUR. Przewiduje się, że łączna wartość dostępnych do wykorzystania dla Polski środków z programu LIFE może przekroczyć 137 mln EUR.

Tym razem Komisja Europejska zwiększyła standardowy poziom dofinansowania projektów z 50% do 60% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Do tej wartości beneficjent programu może dodać proponowane przez NFOŚIGW współfinansowanie projektów wynoszące od 15% do 35% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Oznacza to, że łącznie ze środków KE i NFOŚiGW uzyskać można dotacyjne dofinansowanie w wysokości do 95% kosztów kwalifikowanych. Pozostałe 5% to tzw. wkład własny.

To okazja dla przedsiębiorczych inwestorów. „Trudno mi sobie wyobrazić, kto nie może aplikować do programu. Jest on tak skonstruowany, że może to być każdy, zarówno przedsiębiorca, samorząd czy organizacja, nie wyłączając przy tym osób fizycznych” - zachęca Polaków do aplikowania o unijne dofinansowanie Krzysztof Szczepański - Zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW. Co ciekawe, już na starcie programu Janusz Ostapiuk – Podsekretarz Stanu w MŚ poinformował o woli Rady Nadzorczej NFOŚiGW, która deklaruje pomoc finansową dla najlepszych i najciekawszych projektów z szansami na unijne wsparcie - nawet po wyczerpaniu alokacji krajowej. Są podstawy do takich deklaracji, ponieważ polscy beneficjenci dobrze radzą sobie na tym rynku. W pierwszej dziesiątce wniosków o najwyższej punktacji spośród wszystkich projektów europejskich, trzy pochodzą z Polski. W ramach Programu Life+ w kraju realizowane są obecnie 64 projekty. Do najciekawszych należy przedsięwzięcie prowadzone na Pustyni Błędowskiej. Jest to unikalny, największy w Europie obszar występowania piasków wydmowych z typowymi dla krajobrazu pustynnego, rzadkimi, chronionymi gatunkami flory i fauny oraz zbiorowiskami muraw piaskowych. Położony na terenie Jury Krakowsko-Częstochowskiej, na obszarze Natura 2000, zwany jest „polską Saharą”. Projekt Gminy Klucze, polegający na przywracaniu na tym obszarze krajobrazu pustynnego, jest dobrym przykładem spójności interesów ochrony przyrody w ramach sieci Natura 2000 z interesami społeczności lokalnej. Narodowy Fundusz podkreśla, że ograniczenia wynikające z ochrony przyrody mogą być szansą na rozwój turystyki oraz na sukces komercyjny i promocję regionu.

Doskonałą okazją do wymiany doświadczeń wśród przyszłych i obecnych beneficjentów programu był zorganizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Dzień Informacyjny LIFE. 1 lipca br. odbył się on już siódmy raz, umożliwiając zainteresowanym szeroko zakrojoną dyskusję. Podczas konferencji przedstawiono m.in. założenia programu na lata 2014-2020, jego współfinansowanie przez Narodowy Fundusz oraz podsumowanie zakończonego w 2013 roku programu LIFE+. Równolegle z konferencją, w kuluarach prezentowało się ponad dwadzieścia projektów zrealizowanych przez beneficjentów programu Life+.

Program LIFE w perspektywie 2014-2020 będzie realizowany przez Narodowy Fundusz w oparciu o podpisane w lutym br. porozumienie z Ministrem Środowiska. Przewidywanymi formami wsparcia będą tak jak do tej pory dotacje, ale także pożyczki - na zapewnienie płynności finansowej oraz na zapewnienie wkładu własnego. Dla uproszczenia procedur NFOŚiGW oferuje szerokie konsultacje projektów, a wnioski w języku polskim, drogą elektroniczną kierowane będą bezpośrednio do Komisji Europejskiej.

LIFE to unikatowy i innowacyjny instrument finansowy, którego głównym celem jest wspieranie procesu wdrażania wspólnotowego prawa ochrony środowiska, realizacja polityki ochrony środowiska oraz identyfikacja i promocja nowych rozwiązań dla problemów dotyczących ochrony przyrody. W czasie ponad 20 lat funkcjonowania programu dofinansowania udzielono blisko 4,2 tys. inicjatywom z całej Europy.

Szczegóły programu LIFE znajdą Państwo na stronie internetowej NFOŚiGW w zakładce programu LIFE

.