Aktualności

Ratownicy – ludziom, Fundusz - ratownikom

13-08-2014, 15:12

W tym roku, dzięki dofinansowaniu NFOŚiGW w Polsce nowy sprzęt zakupi 16 jednostek ratownictwa wodnego. Planowana kwota dotacji to prawie 10 mln zł. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w całości pokryje koszty zakupu nowoczesnego sprzętu ratowniczego, łodzi ratunkowych, sprzętu poszukiwawczego i osprzętu niezbędnego do ratownictwa wodnego. Od 2006 r. na zakupy sprzętu dla jednostek służb ratowniczych (ratownictwa ogólnego i wodnego) NFOŚiGW przeznaczył prawie 300 mln zł.

12 sierpnia br. nad Zalewem Zegrzyńskim pod Warszawą zawarto kolejna umowę, tym razem pomiędzy NFOŚiGW oraz WOPR SŁUPSK na zakup 2 nowoczesnych łodzi hybrydowych z przyczepami podłodziowymi z 2 silnikami oraz specjalistycznym wyposażeniem (na łączną kwotę 70 tys. zł). Sprzęt zostanie przeznaczony do działań ratowniczych na terenach Słowińskiego Parku Narodowego, obszaru NATURA 2000, obszaru dorzecza rzek Przymorza oraz międzynarodowej sieci obszarów chronionych HELCOM BSPA (bałtyckie obszary chronione). Umowę podpisali: Krystian Szczepański – Zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW oraz Piotr Dąbrowski – Prezes WOPR w Słupsku.

Uroczystości towarzyszyły praktyczne pokazy:

  • ratownictwa na wodzie zorganizowane przez WOPR Legionowo
  • możliwości najnowocześniejszych sonarów w poszukiwaniu ofiar utonięć – unikatowa prezentacja zawodowych strażaków
  • łodzi i sprzętu ratowniczego zakupionego ze środków NFOŚiGW

Ponadto zaproszeni goście z Państwowej i Ochotniczych Straży Pożarnych zaprezentowali efekty ratowania ludzi na wodach w ostatnich latach.

Fundusz od lat wspiera szereg służb ratownictwa wodnego. Wśród nich znalazły się rejonowe jednostki WOPR, Mazurska Służba Ratownicza, Ratownictwo Wodne Rzeczpospolitej czy Ochotnicze Straże Pożarne – OSP. Poza stowarzyszeniami, dofinansowanie z NFOŚiGW otrzymują także m.in. następujące jednostki budżetowe (wymienione wsparcie obejmuje wyłącznie zadania związane z ratownictwem wodnym):

  • Komenda Główna Policji - w latach 2011-2013 otrzymała ok. 8,5 mln zł przeznaczonych m.in. na zakup łodzi patrolowych oraz sprzętu do działań w zakresie ochrony środowiska i działań ratunkowych,
  • Straż Graniczna i Państwowa Straż Pożarna (PSP) - w latach 2011-2013 łącznie Straż Graniczna oraz PSP otrzymały ponad 8 mln zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu z zakresu ratownictwa wodnego.

Przekazane z NFOŚiGW środki umożliwiają wybranym organizacjom i podmiotom zakup sprzętu niezbędnego do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczych, a w szerszym wymiarze do ogólnego podwyższenia poziomu ochrony przed skutkami zagrożeń dla środowiska.

Za uzyskaną od NFOŚiGW pomoc finansową, służby ratownicze kupują m.in.: łodzie hybrydowe (typu RIB – Rigid Inflatable Boat), kabinowe, motorowe, wielozadaniowe, sprzęt do monitoringu wizyjnego wód, mobilne zestawy przeciwpowodziowe, przyczepy podłodziowe, sprzęt nawigacyjny i łączności (w tym: radary, sonary, GPS, radiostacje, kamery) oraz wyposażenie dodatkowe (kaski, kamizelki, skafandry etc.).

Rodzaj wspieranych w danym roku przedsięwzięć jest ustalany w zależności od rodzaju zagrożeń występujących i oddziałujących na stan środowiska i bezpieczeństwo ludzi. Wyposażenie wybranych wodnych organizacji ratowniczych w specjalistyczny sprzęt umożliwia im kompleksowe działania patrolowo-ratownicze i prewencyjne w zakresie zagrożeń dla środowiska na akwenach wodnych zarówno w okresie sezonu wakacyjnego, jak również prowadzenie przez nie szybkich i profesjonalnych działań w sytuacjach występowania zagrożeń i katastrof naturalnych (takich jak powódź, czy zagrożenie biologiczne i ekologiczne). Prowadzone są także obserwacje akwenów wodnych. W 2014 roku Fundusz sfinansował monitoring wizyjny wód Jeziora Zegrzyńskiego (łączna kwota 200 tys. zł.) – system składa się z 9 kamer obrotowych o wysokiej rozdzielczości z zasilaniem przy pomocy alternatywnych źródeł energii, połączonych z centrum koordynacji ratownictwa wodnego przy pomocy Internetu i radiolinii.
W 2013 r. dotację NF w ramach Programu otrzymało 7 jednostek ratowniczych, na łączną kwotę ponad 5 mln zł.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pomaga wybranym służbom ratowniczym i stowarzyszeniom w ramach programu priorytetowego - „Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska z likwidacją ich skutków”. To kontynuacja pomocy realizowanej od początku istnienia Narodowego Funduszu, który rozdysponowuje środki na ten cel w oparciu o Porozumienie Ministrów: Środowiska oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie współdziałania w zakresie zwalczania zagrożeń dla środowiska. Uzgodnienia na szczeblu ministrów pozwalają Funduszowi optymalnie zaplanować niezbędne i celowe dla bezpieczeństwa ludzi i środowiska wydatki.

.