Aktualności

Konferencja w Brukseli i podpisanie umowy partnerstwa z KE

15-10-2014, 14:23

W maju br. Komisja Europejska wydała Europejską Strategię Bezpieczeństwa Energetycznego, w której uznaje władze lokalne działające w ramach Porozumienia Burmistrzów za kluczowych partnerów w zakresie bezpieczeństwa energetycznego Europy. Komisja na konferencjii oficjalnie potwierdziła swoje wsparcie dla miast i gmin będących sygnatariuszami Porozumienia Burmistrzów, których aktualnie jest 6000 w Europie (w Polsce 42), z kórych 70% ma zatwierdzone Plany Działań na Rzecz Zrównoważonej Energii (SEAP). Do poparcia inicjatywy Porozumienia Burmistrzów przyłączyli się reprezentanci wysokiego szczebla instytucjii Unii Europejskiej między innymi: Zastępca Przewodniczącego Komisjii Europejskiej Günter Oettinger, Przewodniczący Komitetu Regionów Michel Lebrun, Przewodniczący Komisji "Przemysł, Badania Naukowe i Energia" Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek.

NFOŚiGW przyłączył się również do poparcia inicjatywy Porozumienie Burmistrzów podczas konferencji poprzez podpisanie przez Prezesa Zarządu Małgorzatę Skuchę Umowy Partnerstwa pomiędzy Dyrekcją Generalną ds. Energii Komisjii Europejskiej i NFOŚiGW w zakresie pełnienia przez NFOŚiGW funkcji Krajowego Koordynatora Porozumienia Burmistrzów w Polsce.

Podczas konferencji pierwsza sesja była ukierunkowana na konkretne działania realizowane w ramach SEAP przedstawiane przez reprezentantów państw członkowskich najbardziej " wrażliwych energetycznie" tj. zależnychod Rosjii jako jedynego dostawcy gazu. Druga sesja konferencji koncentrowała się na finansowaniu działań przewidzianych w SEAP ze szczególnym uwzględnieniem innowacyjnych mechanizmów finansowania takich jak "crowdfunding", revolving czy też łączenie pożyczek z dotacjami.

W ramach wniosków, Dyrektor Generalny ds. Energii pan Dominique Ristorii uznał Porozumienie Burmistrzów za integralną część nowego obszaru, gdzie inteligentne technologie dadzą konsumentom zachęty do korzystania ze swoich praw i aktywnego włączenia się w działania na rzecz transformacji w kierunku niskoemisyjnej gospodarki.


http://www.covenantofmayors.eu/IMG/pdf/CoM_Press_Release_Energy_Security.pdf

 

.