Aktualności

Narodowy Fundusz Instytucją Wdrażającą PO IiŚ 2014-2020

Autor: Magdalena Dominiczak
19-12-2014, 09:11

18 grudnia 2014 r. została zawarta Umowa pomiędzy NFOŚiGW a Ministrem Gospodarki
w sprawie systemu realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 -2020. Narodowy Fundusz będzie pełnił funkcję Instytucji Wdrażającej w ramach I osi priorytetowej Zmniejszenie emisyjności gospodarki.

Umowa została podpisana przez Panią Małgorzatę Skuchę, Prezes Zarządu NFOŚiGW oraz Panią Ilonę Antoniszyn Klik – Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Gospodarki.

Instytucja Pośrednicząca - Ministerstwo Gospodarki powierzyła NFOŚiGW zadania wdrożeniowe dla działań PO IiŚ 2014-2020 z sektora energetyki, w których udzielane będzie dofinansowanie w formie bezzwrotnej:

  • poddziałanie 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych,
  • działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu,
  • działanie 1.6 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe.

Rola NFOŚiGW jako Instytucji Wdrażającej będzie zasadniczo zbliżona do funkcji realizowanej w ramach PO IiŚ 2007-2013. Zadania wdrożeniowe dotyczą w szczególności organizacji konkursowych naborów wniosków, oceny i wyboru projektów, zawierania umów o dofinansowanie z beneficjentami, weryfikacji i zatwierdzania wniosków o płatność sporządzanych przez beneficjentów, a także monitorowania i sprawozdawczości z realizacji projektów.

Poza NFOŚiGW, funkcję Instytucji Wdrażających w ramach I osi priorytetowej będą pełniły również: Instytut Nafty i Gazu – dla poddziałania 1.1.2 Wspieranie projektów dotyczących budowy oraz modernizacji sieci umożliwiających przyłączanie jednostek wytwarzania energii z OZE; Ministerstwo Gospodarki – dla działania 1.4 Rozwijanie i wdrażanie inteligentnych systemów dystrybucji działających na niskich i średnich poziomach napięcia oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – dla działania 1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie konurbacji śląsko – dąbrowskiej.

***
Podstawą prawną zawarcia umowy jest art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r.  o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2014 poz. 1146).

Podpisanie umów z Instytucjami Wdrażającymi poprzedziło powierzenie przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju, w dniu 19 listopada 2014 r., funkcji Instytucji Pośredniczącej w zakresie działań z sektora energetyki, Ministrowi Gospodarki na podstawie Porozumienia w sprawie realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska 2014-2020.
 

.