Aktualności

NFOŚiGW organizuje w Szczecinie konferencję promującą efektywność energetyczną i rozwój odnawialnych źródeł energii

10-01-2017, 16:43

Na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego w poniedziałek, 16 stycznia 2017 r. odbędzie się IV Konferencja „Efektywność energetyczna i OZE – oferta finansowa i wsparcie doradcze”. Jest ona realizowana w projekcie pn. Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE, w ramach unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ). Początek spotkania o godz. 10:00 w gmachu przy ul. Papieża Pawła VI nr 2.

Spotkanie, w którym weźmie udział Prezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dr inż. Kazimierz Kujda, jest adresowane do przedstawicieli samorządu terytorialnego i przedsiębiorców ze Szczecina i województwa zachodniopomorskiego. Swoją obecność potwierdzili: Prezes Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie Jacek Chrzanowski oraz Prezes Zarządu Zakładów Chemicznych „Police” S.A. Wojciech Wardacki.

W trakcie konferencji specjaliści Narodowego Funduszu przedstawią m.in.: zagadnienia efektywności energetycznej w gminach w świetle regulacji UE i krajowych, problematykę klastrów energii, gmin samowystarczalnych energetycznie oraz elektromobilności. Omówione zostaną również źródła finansowania przedsięwzięć w zakresie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii ze środków krajowych NFOŚiGW, również ze środków POIiŚ w działaniach, dla których fundusz jest instytucją wdrażającą, a także unijnego instrumentu finansowego LIFE.

Przedstawiciele partnera projektu, czyli Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, pokażą sposoby realizacji wsparcia doradczego gmin w województwie zachodniopomorskim oraz źródła finansowania przedsięwzięć w zakresie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii ze środków WFOŚiGW i Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO).

Jeden z ważnych elementów programu szczecińskiego spotkania to indywidualne porady i konsultacje w obszarze zrównoważonego zarządzania energią i efektywności energetycznej. Wszechstronne rady i wskazania będą udzielane zainteresowanym przedstawicielom samorządów, przedsiębiorstw oraz osobom indywidualnym przez doradców energetycznych z NFOŚiGW oraz z WFOŚiGW w Szczecinie.

Podczas dyskusji i konsultacji oprócz wymiany doświadczeń będą wspólnie poszukiwane rozwiązania techniczne i organizacyjne i/lub doskonalenie istniejących rozwiązań w zakresie efektywności energetycznej i gospodarki niskoemisyjnej na obszarze województwa zachodniopomorskiego.

W trakcie konferencji, o godz. 12:00, zorganizowany zostanie briefing prasowy dla dziennikarzy z lokalnych i regionalnych mediów, podczas którego organizatorzy wyjaśnią ideę ogólnopolskiego systemu wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE. Będą odpowiadać na pytania.

W szczególności przedstawiciele środków masowego przekazu  będą mogli otrzymać informacje, jak wsparcie doradcze plasuje się w Strategii Działania NFOŚiGW na lata 2017-2020 oraz jakie wymierne korzyści płyną z tego projektu dla samorządów, przedsiębiorstw oraz osób fizycznych.

***

„Ogólnopolski systemu wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” jest oparty o strukturę doradców świadczących usługi  z poziomu lokalnego i regionalnego. Cel projektu to promocja gospodarki niskoemisyjnej w Polsce. Wsparcie doradcze dotyczy zagadnień zrównoważonej energetyki – efektywności energetycznej oraz OZE. Obejmuje prowadzenie działań szkoleniowo-doradczych oraz zwiększających świadomość społeczeństwa (w tym grup, którym jest dedykowane wsparcie w ramach POIiŚ oraz Regionalnych Programów Operacyjnych), w zakresie efektywności energetycznej oraz wykorzystywania odnawialnych źródeł energii.

Wsparcie doradcze jest realizowane jako poddziałanie 1.3.3. Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) i finansowane ze środków Funduszu Spójności UE. Skierowane jest do instytucji publicznych, przedsiębiorców oraz osób prywatnych. Projekt ogólnopolskiego systemu doradztwa przyczyni się do utworzenia w przyszłości sieci doradców energetycznych w gminach, czyli tzw. energetyków gminnych, poprzez zachęcanie gmin do tworzenia takich stanowisk pracy.

NFOŚiGW w realizacji zadania pełni rolę Partnera Wiodącego, a także prowadzi doradztwo dla województwa mazowieckiego; 14 Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Województwo Lubelskie – rolę Partnerów. Obecnie pracuje już 76 przeszkolonych ekspertów energetycznych w NFOŚiGW oraz w poszczególnych województwach.

Budżet projektu ogólnopolskiego doradztwa energetycznego (poddziałanie 1.3.3. POIiŚ) wynosi 30 mln euro, w okresie programowania 2014-2020.

powrót
do góry