Aktualności

NFOŚiGW organizuje w Lublinie V Konferencję „Efektywność energetyczna i OZE – oferta finansowa i wsparcie doradcze”

27-02-2017, 11:45

W Sali Błękitnej Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie (ul. Spokojna 4) we wtorek, 7 marca 2017 r. odbędzie V Konferencja „Efektywność energetyczna i OZE – oferta finansowa i wsparcie doradcze”. Mieści się ona projekcie pn. Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE, w ramach unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ).  Początek spotkania o godz. 10:00.

Głównym celem konferencji, w której weźmie udział Prezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dr inż. Kazimierz Kujda, jest nawiązanie współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego (w szczególności
z miastami)  oraz przedsiębiorcami z województwa lubelskiego.

Ważnym elementem wydarzenia będzie zaprezentowanie aktualnej oferty finansowej dla projektów OZE i efektywności energetycznej ze środków: Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ), Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO), NFOŚiGW, WFOŚiGW w Lublinie oraz Banku Ochrony Środowiska S.A.

Zostaną  przedstawione główne założenia, dotychczasowe efekty oraz plany Projektu Doradztwa Energetycznego pn. Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego i mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE, który jest realizowany jako poddziałanie 1.3.3, działania 1.3 „Wsparcie efektywności energetycznej w budynkach”, w I Osi  Priorytetowej „Zmniejszenie efektywności gospodarki”  POIiŚ (w latach 2014-2020).

Specjaliści z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  przedstawią ponadto cele, kierunki, założenia oraz stan prac nad projektami nowych programów priorytetowych,  m.in.: w zakresie elektromobilności, klastrów energii oraz gmin samowystarczalnych energetycznie.

Do udziału w konferencji zostali zaproszeni m.in.:  Wojewoda Lubelski, Marszałek Województwa Lubelskiego, Arcybiskup Metropolita Lubelski, szefowie służb ochrony środowiska województwa lubelskiego, WFOŚiGW w Lublinie, przedstawiciele władz samorządowych i przedsiębiorców, w tym Prezydent Lublina i Wiceprezes Zarządu Grupy Azoty Zakładów Azotowych „PUŁAWY" SA, a także rektorzy lubelskich uczelni.  

Jednym z ważniejszych punktów w programie spotkania w Lublinie będą indywidualne porady i konsultacje w obszarze zrównoważonego zarządzania energią oraz efektywności energetycznej. Wszechstronne rady i wskazania będą udzielane zainteresowanym przedstawicielom samorządów, przedsiębiorstw oraz osobom indywidualnym przez doradców energetycznych z NFOŚiGW oraz Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie. W trakcie dyskusji i konsultacji – oprócz wymiany doświadczeń – będą wspólnie poszukiwane rozwiązania techniczne i organizacyjne, a także doskonalenie istniejących rozwiązań w zakresie efektywności energetycznej i gospodarki niskoemisyjnej, w tym OZE, na terenie województwa  lubelskiego.

Zgłoszenia uczestnictwa proszę przesłać na mail: Irena.Ryczkowska@nfosigw.gov.pl
Telefon kontaktowy: 22 45 90 183

W trakcie konferencji, o godz. 11:00, zorganizowany zostanie briefing prasowy dla dziennikarzy z lokalnych i regionalnych mediów, podczas którego przedstawiciele NFOŚiGW, Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego oraz WFOŚiGW w Lublinie  rozwiną ideę ogólnopolskiego systemu wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE.

W szczególności przedstawiciele środków masowego przekazu  będą mogli otrzymać informacje w kwestii tego, jak wsparcie doradcze plasuje się w Strategii Działania NFOŚiGW na lata 2017-2020 oraz jakie wymierne korzyści płyną z tego projektu dla samorządów, przedsiębiorstw oraz osób fizycznych.

***

„Ogólnopolski systemu wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” jest oparty o strukturę doradców świadczących usługi z poziomu lokalnego i regionalnego. Cel projektu to promocja gospodarki niskoemisyjnej w Polsce. Wsparcie doradcze dotyczy zagadnień zrównoważonej energetyki – efektywności energetycznej oraz OZE. Obejmuje prowadzenie działań szkoleniowo-doradczych oraz zwiększających świadomość społeczeństwa (w tym grup, którym jest dedykowane wsparcie w ramach POIiŚ oraz Regionalnych Programów Operacyjnych), w zakresie efektywności energetycznej oraz wykorzystywania odnawialnych źródeł energii.

Wsparcie doradcze jest realizowane jako poddziałanie 1.3.3. Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) i finansowane ze środków Funduszu Spójności UE. Skierowane jest do instytucji publicznych, przedsiębiorców oraz osób prywatnych. Projekt ogólnopolskiego systemu doradztwa przyczyni się do utworzenia w przyszłości sieci doradców energetycznych w gminach, czyli tzw. energetyków gminnych, poprzez zachęcanie gmin do tworzenia takich stanowisk pracy.

NFOŚiGW w realizacji zadania pełni rolę Partnera Wiodącego, a także prowadzi doradztwo dla województwa mazowieckiego; 14 Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Województwo Lubelskie ma status Partnerów. Budżet projektu ogólnopolskiego doradztwa energetycznego (poddziałanie 1.3.3. POIiŚ) wynosi 30 mln euro, w okresie programowania 2014-2020.

Budowa i realizacja systemu ogólnopolskiego systemu doradztwa energetycznego jest unikatowym i ważnym zadaniem NFOŚiGW.  Unikatowym dlatego, że po raz pierwszy w dwudziestokilkuletniej historii Narodowego Funduszu jesteśmy beneficjentem środków finansowych. Są to środki Funduszu Spójności na realizację poddziałania 1.3.3. POIiŚ pn. Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE. Zadanie to jest ważne, gdyż mamy świadomość, że dobrze realizowane zadania doradcze i przekazywana na odpowiednim poziomie wiedza techniczna, organizacyjna i finansowa w obszarze efektywności energetycznej i OZE da kilkakrotnie większy efekt niż realizacja za te same pieniądze pojedynczych inwestycji. U osób mających związek z projektem wypracuje bowiem odpowiednie nawyki myślenia i działania według zasad zrównoważonego zarządzania energią w regionach

Do realizacji projektu zaplanowano zatrudnienie łącznie 86 osób w całym kraju; aktualnie jest ich 76. W każdym regionie kraju są dostępni doradcy (system został
już zbudowany) udzielają nieodpłatnych konsultacji i porad dla projektów i koncepcji inwestycyjnych powstających na danym terenie.

Szczegółowe cele projektu to podnoszenie  świadomości społeczeństwa w zakresie rozwoju gospodarki niskoemisyjnej, wsparcie gmin w przygotowaniu i wdrażaniu Planów Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) oraz wsparcie  w przygotowaniu i wdrażaniu inwestycji w zakresie efektywności energetycznej (EE) i odnawialnych źródeł energii (OZE). Planujemy docelowo w ramach projektu wykształcić 500 energetyków gminnych oraz wspomóc  przygotowania do realizacji co najmniej 800 nowoczesnych i efektywnych energetycznie inwestycji.

W trakcie dotychczasowej działalności zweryfikowano  pozytywnie 1462 PGN, udzielono ponad 8043  indywidualnych konsultacji, zrealizowano 1061 działań informacyjno – promocyjnych, którymi objęto 14 373 osób w całym kraju. Wsparto inwestorów w przygotowaniu do realizacji 81 inwestycji.

Rozpoczęliśmy organizację cyklu ok. 50 konferencji pn. Efektywność energetyczna i OZE – oferta finansowa i wsparcie doradcze, podczas których prezentujemy formy realizacji i cele ogólnopolskiego systemu doradztwa energetycznego. Konferencja w Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie jest piątą w tym cyklu.

powrót
do góry