Aktualności

Wspieranie inwestycji w ciepłownictwie. Konferencja informacyjno-szkoleniowa w NFOŚiGW

01-03-2017, 09:49

Konferencję pod hasłem „Efektywność energetyczna – oferta finansowa i wsparcie doradcze” zorganizował w swojej siedzibie Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – Jednostka Realizująca Projekt Doradztwa Energetycznego. Spotkanie, które odbyło się 28 lutego 2017 r., było adresowane do potencjalnych  wnioskodawców Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) w działaniu  1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i  chłodu oraz poddziałaniu 1.6.2 Sieci ciepłownicze i chłodnicze dla źródeł wysokosprawnej kogeneracji.

Termin konferencji, mającej charakter informacyjno-szkoleniowy, nie był przypadkowy – właśnie w tym dniu NFOŚiGW rozpoczął bowiem nabory konkursowe dla projektów mieszczących się we wspomnianych wyżej działaniach i poddziałaniach POIiŚ.

Spotkanie zgromadziło 80 osób: przedstawicieli samorządów oraz przedsiębiorstw ciepłowniczych i elektrociepłowniczych. Wziął w nim udział m.in. Bogusław Regulski, Wiceprezes Izby Gospodarczej „Ciepłownictwo Polskie”.

Konferencję otworzył, witając uczestników i gości, Prezes Zarządu NFOŚiGW, dr inż. Kazimierz Kujda.
W swojej wypowiedzi przypomniał historię 27-letnich starań Narodowego Funduszu o dobry stan powietrza w Polsce , a co za tym idzie – o lepszą jakość życia polskiego społeczeństwa.

Prezes NFOŚiGW podkreślił, że wdrażanie projektów ciepłowniczych stanowi obecnie najbardziej istotny sposób walki ze smogiem. Kazimierz Kujda omówił również przebieg i efekty dotychczasowych naborów w działaniu 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i  chłodu oraz poddziałaniu 1.6.2 Sieci ciepłownicze i chłodnicze dla źródeł wysokosprawnej kogeneracji.

Uczestnicy spotkania wysłuchali następujących prezentacji:

  • Wsparcie doradcze dlaprzedsiębiorców – Projekt Doradztwa Energetycznego
    (przedstawił Wacław Bilnicki, Kierownik Jednostki Realizującej Projekt Doradztwa Energetycznego, NFOŚiGW).
  • Źródła finansowania przedsięwzięć w zakresie efektywnej dystrybucji ciepła i chłodu oraz Zagadnienia merytoryczne i praktyczne przy składaniu wniosku o dofinansowanie w ramach Działania 1.5 i Poddziałania 1.6.2 POIiŚ 2014-2020 (Irena Ryczkowska i Anna Trudzik z Jednostki Realizującej Projekt Doradztwa Energetycznego, NFOŚiGW).
  • Pomoc publiczna w kontekście wdrażania Działań 1.5 i 1.6.2 POIiŚ 2014-2020 (Piotr Rucińskiz Zespołu ds. Pomocy Publicznej, NFOŚiGW).
  • Metodyka wyliczania maksymalnej wysokości dofinansowania projektów wskazanych w Działaniach 1.5 i 1.6.2 POIiŚ 2014-2020 (Artur Pachulski z Departamentu  Analiz Finansowych, NFOŚiGW).

W przedstawianych prezentacjach skoncentrowano się elementach praktycznych przygotowania projektów i wypełniania wniosków w nawiązaniu aktualnych przepisów prawnych oraz regulaminów konkursów, a także błędów popełnianych przez wnioskodawców w poprzednich edycjach. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, Departament Energii i Innowacji  przewiduje przeprowadzenie dwóch szkoleń w zakresie „pisania wniosków” przez potencjalnych beneficjentów.

Zainteresowanym uczestnikom spotkania doradcy energetyczni NFOŚiGW udzielali indywidualnych konsultacji dla przygotowywanych projektów i koncepcji inwestycyjnych.

powrót
do góry