Aktualności

Bardzo duże zainteresowanie konferencją „Efektywność energetyczna i OZE – oferta finansowa i wsparcie doradcze” w Lublinie

08-03-2017, 15:07

Ponad 250 osób – parlamentarzystów, przedsiębiorców, samorządowców, przedstawicieli administracji państwowej, organizacji finansowych, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, świata nauki i techniki oraz duchowieństwa zgromadziła zorganizowana 7 marca br. w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim V Konferencja  „Efektywność energetyczna i OZE – oferta finansowa i wsparcie doradcze”. Odbyła się ona w ramach projektu pn. Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE, w ramach unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ).   

Wśród uczestników spotkania byli m.in.: Senator RP, prof. dr hab. n. med. Andrzej Stanisławek, Wicewojewoda Lubelski Robert Gmitruczuk, Wiceprezes Zarządu BOŚ SA  Anna Milewska,  Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Leszek Żelazny, Prezes Zarządu WFOŚiGW w Lublinie Wojciech Piekarczyk wraz z zastępcami, Kierownik Realizacji Projektów Regionalnych Biura Energii Urzędu Marszałkowskiego Grażyna Gilewicz. Przybył również ks. prof. dr hab. Stanisław Zięba, emerytowany Prorektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Gospodarzem konferencji był Artur Szymon Michalski, Zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW, który przywitał gości i uczestników, a następnie nakreślił cele spotkania oraz przedstawił Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako kluczowy element systemu finansowania przedsięwzięć proekologicznych w Polsce, w skład którego wchodzą również wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz Bank Ochrony Środowiska SA.

Prezes Artur Michalski omówił najważniejsze zadania NFOŚiGW, w szczególności – co wynika z obowiązków ustawowych – prowadzenie działalności z pełnym wykorzystaniem środków pochodzących z Unii Europejskiej, przeznaczonych na ochronę środowiska i gospodarkę wodną. W bieżącym okresie programowania (2014-2020)  Narodowy Fundusz jest instytucją wdrażającą dla dwóch osi priorytetowych: energetycznej (Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki) oraz ekologicznej (Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu).

Gospodarz konferencji podkreślił ważną rolę, jaką dla całej I osi priorytetowej pełni poddziałanie 1.3.3. Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE. NFOŚiGW jest beneficjentem i partnerem wiodącym tego projektu; partnerami dla obszaru poszczególnych województw  są wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej, natomiast funkcję tę w województwie lubelskim pełni samorząd województwa.

W swoim wystąpieniu Prezes Artur Michalski zwrócił uwagę na fakt, że duża część unijnych środków pomocowych dla ochrony środowiska znajduje się w gestii marszałków województw. Środki te zawierają się w Regionalnych Programach Operacyjnych (RPO), które są indywidualnie negocjowane w Komisji Europejskiej, a następnie samorządy  województw  zawierają odpowiednie umowy o partnerstwie.  Alokacja środków unijnych  w 16 RPO, w okresie programowania 2014-2020, jest o 40 proc. wyższa niż w projektach infrastrukturalnych, energetycznych i środowiskowych POIiŚ.

W dalszej części konferencję prowadził  i moderował Jarosław Stańczyk  z Jednostki Realizującej Projekt Doradztwa Energetycznego (JRPDE) w NFOŚiGW. Uczestnicy spotkania wysłuchali siedmiu prezentacji, w których położono nacisk na informacje techniczne, organizacyjne i finansowe, dotyczące zrównoważonego zarządzania energią, gospodarki niskoemisyjnej, efektywności energetycznej oraz odnawialnych źródeł energii (OZE). Oto wykaz prezentacji:

 • Efektywność energetyczna a regulacje UE i krajowe

(Jarosław Stańczyk – JRPDE, NFOŚiGW)

Mówca wskazał regulacje unijne i krajowe w zakresie efektywności energetycznej. Podkreślił, że 40 proc. zużycia energii w UE przypada na budynki oraz, że władze publiczne powinny dawać przykład w zakresie oszczędności i charakterystykienergetycznej budynków. Pokazał cele, zasięg oraz organizację i obszary działaniaogólnopolskiego systemu doradztwa energetycznego,a także rolę NFOŚiGW w tym projekcie. Jednym z efektów realizacji projektu ma być współudział wprzygotowaniu do realizacji co najmniej 800 nowoczesnych i efektywnych energetycznie inwestycji.

 • Niskoemisyjna gospodarka i niska emisja

(Irena Ryczkowska – JRPDE, NFOŚiGW)

Prelegentka omówiła regulacje unijne związane z czystością powietrza, zwłaszcza dyrektywę CAFE (Cleaner Air for Europe) oraz zadania dla państw członkowskich, które z niej wynikają. Scharakteryzowała pojęcia niskiej emisji oraz gospodarki niskoemisyjnej, a także działania na rzecz rozwoju gospodarki niskoemisyjnej oraz likwidacji niskiej emisji. Zaprezentowała również jakość powietrza w województwie lubelskim wraz z obszarami przekroczeń norm.

 • Wsparcie doradcze dla gminrealizowane w ramach PDEna terenie województwa lubelskiego przezUrząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

(dr inż. Kajetan Kościk, Partner Projektu JRPDE, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego)

Mówca, który jest koordynatorem regionalnym ogólnopolskiego systemu wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE na Lubelszczyźnie, pokazał organizację, zadania i podział terytorialny zadań zespołu doradcóww województwie lubelskim.Scharakteryzował wieloaspektowość działalności doradczej oraz aktywność gmin w zakresie zrównoważonego zarządzania energią. Doradcy energetyczni województwa lubelskiego udzielili wsparcia doradczego przy opracowaniu planów gospodarki niskoemisyjnej85 proc. gminom w regionie.

 • Klastry energii, gmina samowystarczalna, e-mobilność

(Jan Rakowski – JRPDE, NFOŚiGW)

W swojej wypowiedzi prelegent skoncentrował się na przybliżeniu uczestnikom idei klastrów energetycznych, która została zapisana w ustawie o odnawialnych źródłach energii. Pokazał podstawy prawne ich tworzenia oraz zadania, zasady i korzyści z funkcjonowania klastrów. Przy omawianiu planu elektromobilności przypomniał, że zapewnienie zrównoważonego transportu stanowi dla władz państwa priorytet dalszego rozwoju Polski. Pokazał również rolę i prace NFOŚiGW w tym zakresie.

 • Źródła finansowania przedsięwzięć w zakresie efektywności energetycznej i OZE
  (Irena Ryczkowska, Anna Trudzik – JRPDE, NFOŚiGW, dr inż. Kajetan Kościk, Partner Projektu JRPDE, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego)

Prelegenci w układzie jednolitej prezentacji pokazali możliwości uzyskania finasowania w przygotowywanych projektach energetycznych (ze szczególnym uwzględnieniem projektów EE oraz OZE) ze środków unijnych (POIiŚ oraz RPO województwa lubelskiego) oraz ze środków NFOŚiGW. Szczególną uwagę zwrócono na tzw. „linie demarkacyjne” pomiędzy identycznymi lub podobnymi działaniami POIiŚ i RPO.

 • Źródła finansowaniaprzedsięwzięć w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE przez WFOŚiGW w Lublinie

(Jacek Mazurek – WFOŚiGW w Lublinie)

Autor prezentacji przedstawił zasady, terminy oraz procedury dofinansowania (pożyczki, dotacje, umorzenia)projektów przez WFOŚiGW w Lublinie. Nowy program priorytetowy WFOŚiGW EKODOM jest programem skierowanym dla osób fizycznych. Można w nim uzyskać pożyczkę (z możliwością 25-30% umorzenia) na realizację następujących przedsięwzięć: wymiana pieców lub kotłów węglowych, zmiana systemu ogrzewania poprzez przyłączenie do sieci ciepłowniczej, zakup i montaż kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych, pomp ciepła, małych wiatraków, a także przydomowych oczyszczalni ścieków.

 • Źródła finansowania przedsięwzięć w zakresie efektywności energetycznej
  i odnawialnych źródeł energii

(Anna Milewska, Wiceprezes BOŚ S.A.)


Pani Prezes w swojej wypowiedzi scharakteryzowała akcjonariat i atuty grupy kapitałowej Banku Ochrony Środowiska oraz efekty ekologiczne inwestycji kredytowanych przez ten bank. Przedstawiła szeroką ofertę produktów i usług bankowych oferowanych przez BOŚ  S.A.  Skoncentrowała się na pokazaniu  modelu ESCO II (Energy Service COmpany)  dla realizacji inwestycji w zakresie efektywności energetycznej i OZE.

W trakcie konferencji kilkudziesięciu osobom doradcy energetyczni udzielili informacji, porad. Udzielono też 20 konsultacji w nawiązaniu do konkretnych koncepcji ekologicznych.

Zagadnieniom zrównoważonego zarządzania energią,efektywności energetycznej, rozwoju OZE oraz finansowaniu projektów w tym zakresie był poświęcony briefing prasowy z udziałem Wicewojewody Lubelskiego Roberta Gmitruczuka i Wiceprezesa Zarządu NFOŚiGW Artura Szymona Michalskiego. W spotkaniu dla mediów, które poprowadził Sławomir Kmiecik, rzecznik prasowy NFOŚiGW, wzięli  udział przedstawiciele kilkunastu redakcji radiowych, telewizyjnych, internetowych oraz gazet i czasopism.

powrót
do góry