Aktualności

„POIiŚ i NFOŚiGW na rzecz samowystarczalności energetycznej”- konferencja

26-09-2018, 14:57

W ramach prezentacji I Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, w dniu 24 września 2018 roku, w Hotelu Marriott odbyła się konferencja pod hasłem “POIiŚ i NFOŚiGW na rzecz samowystarczalności energetycznej”. Wzięło w niej udział ponad 200 uczestników, którzy mieli okazję wziąć udział w wymianie poglądów na temat wsparcia energetyki i samowystarczalności energetycznej. 

Konferencję otworzył Prezes Zarządu NFOŚiGW Kazimierz Kujda, który przedstawił zakres działalności Narodowego Funduszu oraz najważniejsze fakty i liczby obrazujące dokonania. W spotkaniu uczestniczył przedstawiciel Ministerstwa Energii, Pan Piotr Czopek, który nakreślił kierunki rozwoju klastrów energii i znaczenie rozproszonej energetyki. Prelegenci przedstawili możliwości finansowania oraz mieli okazję do zaprezentowania przykładów projektów, które zostały zrealizowane, bądź są w trakcie realizacji w ramach I Osi POIiŚ 2014 – 2020. Wśród panelistów była Pani Anna Trudzik Kierownik Wydziału Projektu Doradztwa Energetycznego ramienia NFOŚIGW, prezentując Projekt Doradztwa Energetycznego, stanowiący ogólnokrajowy system wsparcia doradczego w realizacji działań na rzecz rozwoju niskoemisyjnej gospodarki oraz rozpowszechnienia wiedzy w tym zakresie, wśród jednostek samorządu terytorialnego, administracji publicznej, przedsiębiorców oraz osób fizycznych.

Równolegle do konferencji, w sali obok, przedstawiciele Zarządów WFOŚiGW oraz Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie pod przewodnictwem Pana Prezesa Kazimierza Kujdy, podpisali Aneks nr 2  do projektu „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”. Powodem spotkania było przystąpienie do Projektu Doradztwa Energetycznego, nowego Partnera - Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

.

powrót
do góry