Aktualności

Warsztaty szkoleniowe Porozumienie Burmistrzów – Procedury i narzędzia

17-10-2018, 12:14

W siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w  dniu 16 października 2018 r – odbyło się seminarium warsztatowe Porozumienia Burmistrzów pn.:„Procedury i narzędzia”, w którym uczestniczyło prawie 100 osób w,. Seminarium zostało przygotowane w ramach Projektu „Ogólnopolski system doradztwa dla sektora publicznego , mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej i OZE” realizowanego w ramach w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (POIiŚ 2014-2020) według I Osi priorytetowej „Zmniejszenie emisyjności gospodarki zgodnie z zapisami poddziałania 1.3.3

Warsztaty skierowane były do Doradców Energetycznych pracujących w ramach systemu w Wojewódzkich Funduszach Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie, działających we wszystkich regionach kraju. Wśród uczestników seminarium byli także  pracownicy Departamentu Adaptacji do Zmian Klimatu i Zagrożeń Środowiska, który z ramienia NFOŚiGW przejął współpracę  w ramach  Porozumienia Burmistrzów. Jednym z elementów tej współpracy ma być zachęcenie  polskich miast do tworzenia miejskich planów adaptacji do zmian klimatu dostosowanych do lokalnych uwarunkowań i potrzeb.

Spotkanie otworzył Prezes Zarządu NFOŚiGW Kazimierz Kujda. We wstępnym przemówieniu określił cel przyszłej współpracy i jednocześnie zadeklarował w imieniu NFOŚiGW chęć współpracy na rzecz zaangażowania polskich miast w kolejne działania Porozumienia Burmistrzów. Z ramienia  Komisji Europejskiej  w czasie warsztatów zagadnienia zaprezentowali: Joanna Zięcina, Valentina Palermo oraz Frédéric Boyer .

Warsztaty rozpoczął Pan Dyrektor Departamentu Współpracy Regionalnej NFOŚiGW, który podsumował działania Projektu Doradztwa od 2016 wskazując zakres prowadzonych działań  i ważna rolę projektu w budowaniu świadomości społecznej w Polsce z zakresu gospodarki niskoemisyjnej, w tym efektywności energetycznej i OZE. Pan Dyrektor  jednocześnie podkreślił znaczenie wsparcia doradczego udzielanego w ramach Projektu , które już pozwoliło na osiągnięcie w kraju efektów m. in wsparcie ok.100 nowoczesnych służących środowisku inwestycji, które są finansowane ze środków UE i innych źródeł, sporządzenie ok.1800 Planów Gospodarki Niskoemisyjnej, ok. 21 000 przeprowadzonych konsultacji przeprowadzonych  zgodnie z zapotrzebowaniem rynku

W panelu przygotowanym przez uczestników Komisji Europejskiej, Pani Joanna Zięcina z Dyrektoriatu Generalnego ds. Energii przedstawiła aktualny stan polityki UE w odniesieniu do polityki energetycznej i klimatycznej Europy.

Następnie Pan Frédéric Boyer wystąpił z prelekcją o historii, celach i wymaganiach przed którymi stoi Porozumienie Burmistrzów.

Pani Valentina Palermo w pierwszym wystąpieniu wskazała  konieczność przyspieszenia transformacji energetycznej miast, przedstawiła założenia do sporządzania  bazowej inwentaryzacji emisji celem  przygotowania planu działań i monitorowania w ramach SEAP/SECAP .

Druga prezentacja Pani Valentiny dotyczyła zagadnień związanych koniecznością podjęcia działań  na rzecz ograniczenia w miastach Europy  skutków zmian klimatycznych.

Po przerwie obiadowej dyskusję moderowaną poprowadził Pan Zbigniew Kamieński, Kierownik Zespołu Doradców w NFOŚiGW. Uczestnikami otwartej dyskusji byli Pani Joanna Kiernicka-Allavena -  Dyrektor Biura Ochrony Przyrody  i Klimatu, Pani Anna Jaskuła -  Dyrektor Biura Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”, Pan Leszek Drogosz - Dyrektor Biura Infrastruktury Urzędu m. st. Warszawy, Pan Krystian Szczepański - Dyrektor Instytutu Ochrony Środowiska Państwowego Instytutu Badawczego oraz Pani Anna Trudzik - Kierownik Wydziału Projektu Doradztwa Energetycznego, NFOŚiGW.

W trakcie dyskusji Paneliści odpowiadali na zadane przez moderatora pytania : Czy inicjatywa Porozumienia Burmistrzów jest możliwa do realizacji dla rozwoju polskich gmin? Jakie są przeszkody i na jakie wsparcie mogą liczyć polskie miasta po przystąpieniu do Porozumienia Burmistrzów? Jak promować innowacyjne działania w naszym kraju?

W podsumowaniu Pan Zbigniew Kamieński podziękował organizatorom i uczestnikom spotkania.

Pan Dyrektor Tadeusz Wyrzykowski Departament Współpracy Regionalnej NFOŚiGW
Pani Joanna Zięcina Komisja Europejska DG Energy
Pan Frédéric Boyer Komisja Europejska Porozumienie Burmistrzów
Pani Valentina Palermo Komisja Europejska Joint Research Centre
Dyskusja moderowana
Uczestnicy warsztatów

.

powrót
do góry