O nas

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) jest głównym
źródłem finansowania w Polsce inwestycji proekologicznych. Od 26 lat stanowi najważniejsze ogniwo polskiego systemu finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej, dysponując największym potencjałem finansowym.

System finansowania ochrony środowiska w Polsce

Narodowy Fundusz ma bogatą ofertę finansową dostosowaną do oczekiwań szerokiego
grona beneficjentów: samorządów, przedsiębiorstw, podmiotów publicznych, organizacji
społecznych i osób indywidualnych. W sektorze finansów publicznych Narodowy
Fundusz jest również największym w Polsce partnerem międzynarodowych instytucji finansowych w obsłudze środków zagranicznych przeznaczonych na ochronę środowiska.

Wraz z wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej NFOŚiGW
tworzy system funduszy ekologicznych. W oparciu o Wspólną Strategię działania Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej
na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020 roku,
realizuje politykę ochrony środowiska
w Polsce. Służą temu stabilne przychody, doświadczone kadry oraz wypracowane
formy współpracy z beneficjentami.

Formy i obszary finansowania

Narodowy Fundusz prowadzi samodzielną gospodarkę finansową, działając na podstawie
ustawy Prawo ochrony środowiska i zgodnie z unijną zasadą „zanieczyszczający
płaci”. Czerpie przychody głównie z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, opłat
eksploatacyjnych i koncesyjnych, opłat sektora energetycznego, opłat wynikających
z ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz ze sprzedaży jednostek
przyznanej emisji gazów cieplarnianych.
 
Narodowy Fundusz zapewnia wykorzystanie funduszy zagranicznych, przeznaczonych
na ochronę środowiska, m.in. z Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Programu LIFE+, Norweskiego Mechanizmu Finansowego
i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Wpływy uzyskane przez Polskę w międzynarodowych transakcjach sprzedaży uprawnień do emisji dwutlenku węgla w ramach Protokołu z Kioto, zasilają System zielonych inwestycji (GIS - Green Investment Scheme), który wspiera inwestycje z zakresu ochrony klimatu i redukcji emisji gazów cieplarnianych.
 
Narodowy Fundusz oferuje beneficjentom pomoc w sprawnej i terminowej realizacji
projektów. Zapewnia wsparcie finansowe przede wszystkim dla projektów, które realizują środowiskowe zobowiązania Polski, wynikające z członkostwa w Unii Europejskiej. Wspiera także działania Ministra Środowiska w wypełnianiu polskich zobowiązań w ramach m.in. Konwencji Klimatycznej, Konwencji o Różnorodności Biologicznej, programu NATURA 2000.

Finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej przez NFOŚiGW

Efekty naszej działalności

W okresie 1989-2014 Narodowy Fundusz zawarł umowy o dofinansowanie projektów,
wypłacając ze środków krajowych ok. 36,6 mld zł. W tym okresie dofinansowano również
przedsięwzięcia ekologiczne kwotą ok. 23,4 mld złotych ze środków europejskich
pozostających w dyspozycji i obsługiwanych przez Narodowy Fundusz.
 
Wybrane efekty ekologiczne z umów zawartych w latach 1989-2014

Strategia NFOŚiGW na lata 2013-2016

 „Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – lider systemu finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Polsce nastawiony na EFEKT”– to zapis wizji w realizowanej obecnie Strategii działania NFOŚiGW na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020 r. Oznacza to, że NFOŚiGW będzie dążył do tego, aby być instytucją: 

E – ekologiczną (respektującą i promującą zasady zrównoważonego rozwoju),
F – finansującą (efektywnie wspierającą finansowo działania w zakresie środowiska i gospodarki wodnej),
E – elastyczną (dostosowującą się do potrzeb odbiorców),
K – kompetentną (w sposób kompetentny i rzetelny wypełniającą obowiązki instytucji publicznej),
T – transparentną (realizującą swoje zadania w sposób etyczny, jawny i przejrzysty).

Cel generalny Strategii działania NFOŚiGW „Poprawa stanu środowiska i zrównoważone gospodarowanie jego zasobami przez stabilne, skuteczne i efektywne wspieranie przedsięwzięć i inicjatyw służących środowisku” jest realizowany w ramach czterech priorytetów:

  • Ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi
  • Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi
  • Ochrona atmosfery
  • Ochrona różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów

W ramach powyższych priorytetów horyzontalnie realizowane są również działania związane z edukacją ekologiczną, ekspertyzami, innowacyjnością, niskoemisyjną i zasobooszczędną gospodarką oraz monitoringiem środowiska i zapobieganiem zagrożeniom, a także wspieraniem systemów zarządzania środowiskowego.

Strategia działania NFOŚiGW wyznacza ambitne cele dla NFOŚiGW jako instytucji dynamicznej i kreatywnej, organizacji zdolnej do sprawnego i elastycznego funkcjonowania, która osiąga rezultaty w odpowiedzi na potrzeby samorządów, przedsiębiorców i obywateli, wynikające z konstytucyjnej zasady zrównoważonego rozwoju.
 

Zarządzanie finansami przez programy priorytetowe

Podstawą do przyjmowania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie w Narodowym
Funduszu są programy priorytetowe, które określają zasady udzielania wsparcia
oraz kryteria wyboru przedsięwzięć. W większości programów prowadzone są ciągłe nabory wniosków. Zarządzanie finansami NFOŚiGW przez programy priorytetowe gwarantuje
transparentny, obiektywny i bezstronny proces przyznawania dofinansowania, na podstawie określonych wcześniej kryteriów wyboru.
 

Absorpcja środków zagranicznych

Narodowy Fundusz jest największym w Polsce partnerem międzynarodowych instytucji
finansowych w obsłudze środków zagranicznych przeznaczonych na ochronę
środowiska. Efektem doświadczenia w obsłudze środków Unii Europejskiej jest powierzenie Narodowemu Funduszowi roli Instytucji Wdrażającej dla pięciu priorytetów,
czyli dziedzin tematycznych, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
2007-2013 (PO IiŚ) oraz dwóch priorytetów w PO IiŚ 2014-2020 obejmujących: zmniejszenie emisyjności gospodarki oraz ochronę środowiska, w tym adaptację do zmian
klimatu.
 

Oferta dla gospodarstw domowych

 
Obrazek poglądowy przedstawia dom z kolektorami na liściu
Dużym zainteresowaniem cieszy się oferta Narodowego Funduszu skierowana do polskich rodzin. W segmencie OZE (odnawialne źródła energii) jest to przede wszystkim program PROSUMENT ukierunkowany na rozwój energetyki obywatelskiej.
W latach 2014-2020 na finansowe wsparcie budowy małych instalacji, produkujących
na własne potrzeby energię z odnawialnych źródeł, Narodowy Fundusz przeznaczy
800 mln zł.
 
Osobom prywatnym Narodowy Fundusz oferuje także (z budżetem 300 mln zł) dopłaty do kredytów zaciągniętych na budowę energooszczędnych domów. Bardzo dobre efekty przyniósł w ostatnich latach program dopłat do kredytów na kolektory słoneczne, z którego skorzystało ponad 67 tys. gospodarstw domowych.
 
Za program dopłat do kolektorów słonecznych Narodowy Fundusz otrzymał prestiżowe
wyróżnienie – Certyfikat Dobrych Praktyk Europejskiej Nagrody Sektora Publicznego
(Best Practice Certificate EPSA 2011), a w 2015 roku został nominowany do nagrody
Komisji Europejskiej Sustainable Energy Awards. Nową inicjatywą jest również program angażujący małe społeczności lokalne w działania na rzecz środowiska.  

 

Narodowy Fundusz: centrum kompetencji

W systemie zarządzania i finansowania ochrony środowiska w Polsce Narodowy Fundusz jest swoistym „centrum kompetencji”, o standardach zgodnych z dyrektywami unijnymi. Doświadczona kadra wykorzystuje nowoczesne techniki zarządzania. Poprzez konsultacje, kampanie edukacyjne, badania, analizy i ekspertyzy Narodowy Fundusz inicjuje ważne procesy społeczno-ekonomiczne, w tym w gospodarce odpadami, zarządzaniu energią i optymalnym wykorzystaniu zasobów.
 
Prowadzone przez Narodowy Fundusz szerokie konsultacje dają impuls do inicjowania
nowej oferty programowej. Fora Energia – Efekt – Środowisko, Dobre praktyki w gospodarce odpadami i Ekologia – Edukacja – Ekoinnowacje stanowią platformę wymiany
doświadczeń oraz informacji o innowacyjnych technologiach stosowanych na rynku.
Zarówno w działalności statutowej, jak i w działaniach towarzyszących oraz w organizacji pracy, Narodowy Fundusz, który posiada certyfikat „Zielone Biuro”, stosuje zasady społecznej odpowiedzialności (CSR – Corporate Social Responsibility) ze szczególnym uwzględnieniem dialogu społecznego i ograniczania negatywnego wpływu na środowisko.
 
Polski system finansowania ochrony środowiska, z dobrą rekomendacją wielu instytucji
międzynarodowych (OECD, Bank Światowy, Komisja Europejska) stał się wzorem
i inspiracją do budowy podobnych mechanizmów ekonomicznych w innych krajach.

Zapraszamy na naszą stronę internetową: www.nfosigw.gov.pl, a także do naszej siedziby w Warszawie. Jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Film 25 lat NFOŚiGW

 

Publikacja: 25 lat Narodowego Funduszu (1989-2014)

Okładka publikacji Odnawialne źródło ekorozwoju

 

Prezentacja: NFOŚiGW filarem systemu finansowania ochrony środowiska w Polsce

 

prezentacja_ogolna_2015.pdf
prezentacja_ogolna_2015.pdf - (3,05 MB) Prezentacja "NFOŚiGW filarem systemu finansowania ochrony środowiska w Polsce"

.

powrót
do góry