Aktualności

Spotkanie poświęcone Miejskim Planom Adaptacji

11-04-2019, 13:41

11 kwietnia 2019 r. w siedzibie NFOŚiGW odbyło się spotkanie w sprawie przygotowania i wdrażania miejskich planów adaptacji do zmian klimatu. Spotkanie kierowane było do wnioskodawców i beneficjentów działania 2.1.5 POIiŚ - Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich, którzy zadeklarowali się do przygotowania Miejskich Planów Adaptacji. Przedmiotem tego spotkania była dyskusja na temat umocowania tych planów w strategiach miejskich, sposobu wdrożenia działań wskazanych w planach oraz możliwości ich finasowania. W trakcie poruszono także kwestie związane z celowością oraz sposobami rozpowszechniania idei tworzenia planów adaptacji do zmian klimatu w mniejszych miastach, Porozumieniem Burmistrzów czy też stworzeniem platformy/forum wymiany informacji w zakresie adaptacji do zmian klimatu w miastach

.