Kalkulatory pomocy publicznej

Najważniejsze pojęcia mające zastosowanie przy wyliczaniu wartości pomocy:

EDB (ekwiwalent dotacji brutto, wartość pomocy brutto) – rzeczywista wartość otrzymanej pomocy - należy przez to rozumieć kwotę pomocy, którą otrzymałby beneficjent pomocy, gdyby uzyskał pomoc w formie jednorazowej dotacji, bez uwzględnienia opodatkowania podatkiem dochodowym, wyrażoną z dokładnością dwóch miejsc po przecinku. Obliczanie EDB odbywa się zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 461)

stopa bazowa - stopa oprocentowania stosowana do określenia stopy dyskontowej oraz stopy referencyjnej, ustalana przez Komisję Europejską i publikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Szczegółowe informacje na temat wartości stopy bazowej obowiązującej w danym okresie są także dostępne na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/stopa_referencyjna_i_archiwum.php

dyskontowanie - uwzględnianie zmiany wartości pieniądza w czasie, polegające na pomnożeniu przyszłych płatności przez czynnik dyskontujący (szczegóły w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 461). Dyskontowaniu mogą również podlegać koszty kwalifikowane.

stopa dyskontowa - stopa oprocentowania stosowana do dyskontowania pomocy, kosztów itp., równa stopie bazowej podwyższonej o 1 punkt procentowy. Nie mylić z czynnikiem dyskontującym.

stopa referencyjna - stosowana jako odpowiednik stopy rynkowej przy wyliczaniu wartości pomocy brutto dla takich form pomocy jak na przykład preferencyjnie oprocentowana pożyczka. Stopa referencyjna równa jest sumie stopy bazowej i odpowiedniej marży. Metodologia ustalania właściwej marży jest określona w komunikacie Komisji w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE C 14 z 19.01.2008 r. str. 6). Szczegółowe informacje na temat określania wartości stopy referencyjnej są także dostępne na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/stopa_referencyjna_i_archiwum.php.

 

Wysokość marży, wyrażonej w punktach bazowych, ustalana jest w oparciu o dwa kryteria:

  1. tzw. rating, który może być ustalony w oparciu o sytuację ekonomiczno-finansową przedsiębiorcy (w szczególności jego zdolność kredytową, wypłacalność) oraz
  2. poziom zabezpieczeń związanych z udzieleniem pomocy w formie pożyczkowej.

Rating ustalany jest indywidualnie dla każdego wnioskodawcy, natomiast poziom zabezpieczeń dla pożyczek NFOŚiGW jest przyjmowany jako wysoki.

Dla nowoutworzonych przedsiębiorstw, nieposiadających historii kredytowej, poziom zastosowanej marży nie powinien być niższy niż 400 p.b. (punktów bazowych).

Tabela marż w p.b. oraz proponowanego oprocentowania pożyczki przy wysokim poziomie zabezpieczeń oraz stopie bazowej na poziomie 1,87% (od 01.01.2019 r.):

Kategoria ratingu Marża w punktach bazowych Stopa referencyjna
Wysoki (AAA-A) 60 2,47%
Dobry (BBB) 75 2,62%
Zadowalający (BB) 100 2,87%
Niski (B) 220 4,07%
Zły/Trudności finansowe (CCC i poniżej) oraz podmioty bez historii kredytowej 400 5,87%

 

Poniżej NFOŚiGW udostępnia arkusz kalkulacyjny (kalkulator ratingu) wraz z instrukcją, który pozwoli na wstępne, samodzielne zweryfikowanie ratingu oraz kalkulatory obliczania wartości pomocy (EDB).

Dokumenty

Nowy kalkulator EDB!

[opublikowano: 25.06.2018]

Nowy kalkulator to kalkulator wyliczający EDB (w odróżnieniu od powyższych kalkulatorów - z pominięciem dyskontowania wypłat) dla pożyczki i jej umorzenia. Kalkulator ten ma zastosowanie do wniosków o dofinansowanie składanych w ramach następujących Programów Priorytetowych:

1) "Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki Część 2) Współfinansowanie projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach I osi priorytetowej”, z zastrzeżeniem, że do wniosków o współfinansowanie dla projektów POIiŚ z I, II i III naboru dla podziałania 1.2 POIiŚ oraz I, II i III naboru dla poddziałania 1.3.2 POIiŚ należy stosować Kalkulator wyliczający EDB (z dyskontowaniem) dla pożyczki, jej umorzenia i dotacji;

2) „Racjonalna gospodarka odpadami Część 6) Współfinansowanie projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko”;

3) „Ochrona powierzchni ziemi Część 2) Współfinansowanie projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko”;

4) „Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej Część 2) Współfinansowanie projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko”.

Kalkulator ma zastosowanie również dla naboru do programu SOKÓŁ – wdrożenie innowacyjnych technologii środowiskowych - ogłoszonego w grudniu 2018 r., wszystkich naborów ogłaszanych od 1.01.2019 r. oraz przedlużonych poza rok 2019 naborów, w szczególności: Gekon - Generator Koncepcji Ekologicznych.

W Kalkulatorze stosuje się uproszczoną metodę liczenia pomocy publicznej (EDB), która - zgodnie interpretacją UOKiK - może być zastosowana w przypadku, gdy harmonogram wypłat dostosowany jest do harmonogramu kosztów przedsięwzięcia.

Kalkulatory do ustalania EDB (tymczasowe):

Dokumenty

kalkulator_edb_01.01.2019.xls
kalkulator_edb_01.01.2019.xls - (151,5 KB) Kalkulator wyliczający EDB (z dyskontowaniem wypłat) dla pożyczki, jej umorzenia i dotacji
kalkulator_dla_pomocy_regionalnej_lub_de_minimis_01.01.2019.xls
kalkulator_dla_pomocy_regionalnej_lub_de_minimis_01.01.2019.xls - (139 KB) Kalkulator wyliczający EDB (z dyskontowaniem wypłat) dla różnych form dofinansowania oraz weryfikujący jego zgodność z dopuszczalną wielkością pomocy regionalnej i pomocy de minimis

 

Każdorazowo, ustalając czy intensywność pomocy nie przekracza maksymalnego dopuszczalnego pułapu określonego dla danego przeznaczenia pomocy, uwzględnić należy całkowitą wielkość pomocy publicznej otrzymanej na to samo przedsięwzięcie, niezależnie od tego, czy pomoc pochodzi ze źródeł lokalnych, regionalnych, krajowych czy unijnych.

Uwaga: na stronie https://sudop.uokik.gov.pl/home znajduje się wyszukiwarka otrzymywanej przez przedsiębiorców pomocy publicznej (w tym wartości EDB). Dane do bazy pochodzą ze sprawozdań organów udzielających pomocy w Polsce przekazywanych do UOKiK. Nie zawiera ona zatem przypadków pomocy w rolnictwie i rybołówstwie.

.

powrót
do góry