Aktualności

Konsultacje projektu programu priorytetowego "Racjonalna gospodarka odpadami"

18-03-2019, 09:37

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przedstawia do konsultacji projekt programu priorytetowego Racjonalna gospodarka odpadami.

Zakres wprowadzanych zmian:

1. Z programu „Racjonalna gospodarka odpadami” usuwa się części:

 • Część 3) Modernizacja stacji demontażu pojazdów,
 • Część 4) Dofinansowanie zbierania i demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji,

które już nie będą kontynuowane.

2. Z programu „Racjonalna gospodarka odpadami” usuwa się Część 6) Współfinansowanie projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, która ujęta została w nowym programie priorytetowym pn. „Współfinansowanie projektów realizowanych w ramach działań 2.2 i 2.5 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko” zatwierdzonym uchwałą Zarządu NFOSiGW nr B/3/18/2019 z dnia 15.01.2019 r.

3. Część 5) Międzynarodowe przemieszczanie odpadów otrzymuje nowy numer - Część 3).

4. Do programu dodaje się Część 4) Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. Obowiązek utworzenia Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami wynika z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Część dedykowana jest Ministrowi Środowiska oraz podmiotowi, któremu Minister Środowiska powierzył utworzenie i wdrożenie BDO.

5. Modyfikacja Części 1) Selektywne zbieranie i zapobieganie powstawaniu odpadów oraz Części 2) Instalacje gospodarowania odpadami, ma na celu zwiększenie atrakcyjności oferty finansowej w szczególności poprzez:

 • tworzenie nowych wydajności  w zakresie  recyklingu odpadów;
 • zainteresowanie podmiotów prowadzących działalność w zakresie zaspokojenia lokalnych potrzeb na energię rozwiązaniem polegającym na wykorzystaniu odpadów jako paliwa. Należy uznać takie rozwiązanie za bardziej racjonalne od realizacji instalacji termicznego przetwarzania odpadów  dla których szuka się miejsca do zbycia energii, co przy braku preferencji w wielu przypadkach nie okaże się w pełni możliwe.

         W Części 1) Selektywne zbieranie i zapobieganie powstawaniu odpadów, w stosunku do dotychczasowej oferty proponuje się przede wszystkim:

 • wprowadzenie możliwości finansowania w formie dotacji  (do 30 % kosztów kwalifikowanych) przedsięwzięć polegających na: budowie/rozbudowie punktów selektywnego zbierania odpadów oraz budowie/doposażeniu systemów selektywnego zbierania odpadów, oraz rozwoju cyfryzacji procesów zrządzania odpadami, pod warunkiem  zaciągnięcia pożyczki. Kwota dotacji nie może przekroczyć 50% kwoty pożyczki z NFOŚiGW, udzielonej na to samo przedsięwzięcie. Pożyczka nie ulegałaby umorzeniu;
 • wprowadzenie możliwości finansowania nowego rodzaju przedsięwzięcia polegającego na rozwoju cyfryzacji procesów zarządzania odpadami poprzez zakup oprogramowania i sprzętu komputerowego do obsługi systemu selektywnego zbierania oraz przeprowadzanie, dedykowanych kadrze, szkoleń informatycznych. Propozycja rozszerzenia programu priorytetowego wynika ze zgłaszanego przez branżę odpadową zapotrzebowania na finansowanie zadań w tym zakresie. Proponowana forma dofinansowania w formie dotacji do 30 % kosztów kwalifikowanych, pod warunkiem zaciągnięcia pożyczki. Kwota dotacji nie może przekroczyć 50% kwoty pożyczki z NFOŚiGW, udzielonej na to samo przedsięwzięcie. Pożyczka nie ulegałaby umorzeniu;
 • zwiększenie intensywności dofinansowania w formie pożyczki na pozostałe zadania z 90 % do 100% kosztów kwalifikowanych;
 • zmianie również ulega poziom kwalifikowalności kosztów dla przedsięwzięć polegających na rozwoju infrastruktury technicznej procesów logistycznych związanych z pozyskaniem, magazynowaniem i dystrybucją niesprzedanych lub niespożytych artykułów żywnościowych skutkujących zapobieganiem powstawania odpadów żywności. Główną ideą udzielanego wsparcia ze strony NF dla tego typu zadania jest pomoc bankom w rozwoju infrastruktury technicznej, która pozwoli w jeszcze większym stopniu przeciwdziałać marnowaniu żywności. Dla zadań obejmujących swoim zakresem rzeczowym budowę magazynów wraz z ich wyposażeniem proponuje się zwiększenie poziomu kwalifikowania kosztów z 1,5 mln do 2,5 mln zł. Proponowana zmiana uwzględnia realne koszty niezbędne do wybudowania nowego magazynu i jest konsekwencją wnioskowanych zmian przez Federację Banków Żywności.

       W Części 2) Instalacje gospodarowania odpadami, w stosunku do dotychczasowej oferty, proponuje się przede wszystkim:

 • wprowadzenie możliwości finansowania w formie dotacji (do 30 % kosztów kwalifikowanych) przedsięwzięć polegających na:

              - budowie, rozbudowie, modernizacji:

 1. instalacji do fermentacji lub kompostowania selektywnie zebranych bioodpadów komunalnych,
 2. instalacji termicznego przekształcania odpadów wytworzonych z odpadów komunalnych, z wytwarzaniem energii cieplnej w kogeneracji,
 3. instalacji do recyklingu odpadów z tworzyw sztucznych, zużytych opon lub opakowań wielomateriałowych,
 4. instalacji do recyklingu odpadów budowlanych.

             - rozbudowie istniejących regionalnych instalacji (RIPOK) poprzez dostosowanie do przetwarzania odpadów zbieranych selektywnie;

             - rozbudowie lub modernizacji części biologicznej istniejących instalacji mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów, (bez zwiększania mocy przerobowej części mechanicznej).

         Udzielenie dofinansowania uwarunkowane jest zaciągnięciem pożyczki. Kwota dotacji nie może przekroczyć 50% kwoty pożyczki z NFOŚiGW, udzielonej na to samo przedsięwzięcie. Pożyczka nie ulegałaby umorzeniu.

 • rozszerzenie katalogu przedsięwzięć możliwych do sfinansowania w ramach niniejszej części o zadania polegające na rozbudowie lub modernizacji istniejących stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Dofinansowanie zadań w tym zakresie możliwe było w ramach usuwanej Części 3) programu. Zmiana umożliwi kontynuację pożyczkowego wspierania działań inwestycyjnych dot. modernizacji i rozbudowy stacji demontażu pojazdów;
 • zwiększenie intensywności dofinansowania w formie pożyczki na pozostałe zadania z 90 % do 100% kosztów kwalifikowanych.

Wszelkie Państwa uwagi, komentarze i propozycje zmian będą pomocne przy tworzeniu naszej oferty, tak, aby odpowiadała ona potrzebom i możliwościom odbiorców współfinansowania, z zastrzeżeniem, że uwagi składane anonimowo nie będą brane pod uwagę.

Konsultacje zakończą się 20.03 2018 r. o godz. 12:00

Uwagi należy składać na formularzu wg załączonego wzoru i przesyłać na adres:   joanna.kozlowska@nfosigw.gov.pl

Pliki do pobrania

3.2.1racjonalna gospodarka odpadami projekt do konsultacji.pdf
3.2.1racjonalna gospodarka odpadami projekt do konsultacji.pdf - (824,45 KB) Treść programu do konsultacji
formularz zglaszania uwag odpady.docx
formularz zglaszania uwag odpady.docx - (250,47 KB) Formularz zgłaszania uwag

.