Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

                                                  

Pytania i odpowiedzi

 • Ubezpieczenie w KRUS nie jest wymogiem w ramach programu Agroenergia. Zatem Beneficjentem programu może być rolnik, który odprowadza składki w ZUS.

 • Nie. Przedsięwzięcie może być realizowane na terenie innej gminy. Ważne jest natomiast, aby rolnik mieszkał od 5 lat na terenie gminy, na której posiada jedną ze swoich nieruchomości rolnych.

 • Wnioskodawcą powinna być osoba fizyczna. Zatem we wniosku o dofinansowanie w polu nazwa Wnioskodawcy należy wpisać imię i nazwisko osoby wnioskującej.

 • Załącznik nr 6 powinien zostać sporządzony przez Wnioskodawcę bez względu na fakt, czy Wnioskodawca prowadzi księgowość, czy też nie.

  Załącznik do Programu priorytetowego 5.19 Agroenergia „Lista załączników do wniosku o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego Agroenergia” wskazuje na konieczność złożenia faktur i rachunków w postaci zestawienia zbiorczego w podziale na część przychodową i kosztową dla potwierdzenia osiągniętych przychodów i poniesionych kosztów. Takie zestawienie może zostać sporządzone np. w tabeli arkusza kalkulacyjnego, z uwzględnieniem (minimum): (i) daty operacji, (ii) kwoty, (iii) numeru dokumentu oraz (iv) syntetycznego określenia przedmiotu transakcji. Załącznik zawiera również wskazanie, że w trakcie oceny NFOŚiGW może poprosić o kopie konkretnych faktur/rachunków wymienionych w ww. zestawieniu do weryfikacji. Takie zestawienie powinno korespondować z danymi w Tabeli nr 3 Rachunek wyników (przychody i koszty).

  Ze względu na specyfikę prowadzenia działalności rolniczej dopuszczalne jest uwzględnienie w ww. zestawianiu pozycji zbiorczych poza-fakturowych, z zastrzeżeniem, że takie zestawienie powinno zostać szczegółowo opisane (np. wartość, okres, przedmiot transakcji, itp.).

  W przypadku, gdy całość osiąganych przychodów i całość ponoszonych kosztów osiągana jest w sposób poza fakturowy, wymagane jest przedstawienie szczegółowych informacji w tym zakresie i wyjaśnienia przyczyn takiego sposobu prowadzenia działalności rolniczej. W taki przypadku, w Załączniku nr 6 mogą zostać wskazane jedynie pozycje zbiorcze, jednakże muszą zostać szczegółowo opisane (zgodnie ze wskazaniem powyżej).

 • Załącznik nr 7 powinien zostać sporządzony przez Wnioskodawcę bez względu na fakt, czy Wnioskodawca prowadzi księgowość, czy też nie. Dodatkowo zwraca się uwagę, że dla prowadzenia działalności rolniczej nie jest wymagane posiadanie odrębnego rachunku bankowego.

  Załącznik do Programu priorytetowego 5.19 Agroenergia „Lista załączników do wniosku o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego Agroenergia” wskazuje na konieczność złożenia dokumentu przedstawiającego historię rachunku bankowego w postaci zestawienia obrotów za okres bieżący oraz za okres jednego roku poprzedzającego rok złożenia wniosku. Zestawienie obrotów za dany okres może zostać sporządzone samodzielnie przez Wnioskodawcę lub przez bank prowadzący rachunek bankowy. Poprzez samodzielne sporządzenie przez Wnioskodawcę rozumie się przedstawienie wydruku z aplikacji bankowej użytkowanej przez Wnioskodawcę.

  W żadnym przypadku NFOŚiGW nie wymaga przedstawienia historii rachunku bankowego z wyszczególnieniem poszczególnych operacji na rachunku bankowym. Wymagane jest tylko przedstawienie zestawienia obrotów za okres historyczny (tj. uznań i obciążeń) potwierdzające osiągnięte przychody i poniesione koszty. Takie zestawienie obrotów na rachunku (uznania i obciążenia) powinno korespondować z danymi w Tabeli nr 3 Rachunek wyników (przychody i koszty).

 • Nie. Instalacje mogą być również montowane na dachu budynku mieszkalnego rolnika bądź na gruncie.

 • Zgodnie z dokumentem „Wytyczne w zakresie kosztów kwalifikowanych” podatek od towarów i usług (VAT) jest kosztem kwalifikowanym tylko wówczas, gdy jest on faktycznie i ostatecznie ponoszony przez Beneficjenta, a Beneficjent nie ma prawnej możliwości odliczenia podatku naliczonego od podatku należnego w jakiejkolwiek części, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. Podatek VAT, który można odliczyć, nie może być uznany za kwalifikowany, nawet jeżeli nie został faktycznie odzyskany przez Beneficjenta.

.