Najczęściej zadawane pytania

 • Wsparcie dla osób fizycznych budujących domy energooszczędne realizowane jest w postaci dopłat do kredytów bankowych. NFOŚiGW nie posiada własnych oddziałów regionalnych. Realizując Program wspiera finansowo te przedsięwzięcia z dziedziny ochrony środowiska, których ponadregionalny zasięg lub skala pomocy przekracza możliwości funduszy wojewódzkich. Dzięki współpracy z bankami Fundusz może dotrzeć do większej liczby zainteresowanych w całej Polsce za pomocą tysięcy placówek bankowych. Ponadto NFOŚiGW nie posiada możliwości kadrowych do przyjmowania tysięcy wniosków, ich weryfikacji, podpisywania umów dotacyjnych, kontroli dokumentów i kontroli inwestycji. Tę rolę przejmą na siebie banki.
  Ponadto w przypadku budowy domu lub zakupu mieszkania, korzystanie z kredytu hipotecznego jest powszechne – ponad 80% takich inwestycji jest w Polsce finansowana z kredytu. Liczymy na to, że konkurencja pomiędzy bankami doprowadzi do ukształtowania się opłat bankowych na atrakcyjnym dla beneficjenta poziomie.
  Program nakłada na beneficjenta obowiązek zaciągnięcia kredytu na kwotę wyższą od wnioskowanej dotacji, co oznacza że kredyt nie musi pokrywać kosztu całego przedsięwzięcia, a jedynie kwotę przekraczającą wysokość dopłaty. NFOŚiGW nie narzuca także okresu kredytowania ani form zabezpieczenia kredytu.

 • Program przewiduje, że dofinansowaniu nie podlegają przedsięwzięcia zrealizowane przed dniem zawarcia umowy o kredyt objęty dotacją ze środków NFOŚiGW. Oznacza to, że przedsięwzięcie nie zakończone w momencie zawierania umowy kredytu może być przedmiotem dofinansowania. Oczywiście konieczne jest spełnienie innych warunków, m.in. zaciągnięcie kredytu w banku, który podpisał umowę o współpracy z Funduszem, sfinansowanie z tego kredytu kosztów kwalifikowanych określonych w Programie, spełnienie przez projekt budynku minimalnych wymagań technicznych zdefiniowanych przez NFOŚiGW oraz innych wytycznych określonych w zał. 3 do Programu (m.in. protokołów z regulacji systemów, dokumentacji zastosowanych materiałów i urządzeń).

 • Lista weryfikatorów znajduje się na stronie Związku Banków Polskich, pełniącego funkcję Organizatora Technicznego. Lista będzie uzupełniana sukcesywnie.

  http://www.zbp.pl/domefekt

  Są to osoby posiadające odpowiednie uprawnienia i doświadczenie w dziedzinie budownictwa energooszczędnego.

 • Deweloper (lub spółdzielnia mieszkaniowa), który będzie chciał oferować na rynku mieszkania z dopłatą, musi uzyskać potwierdzenie spełnienia przez projekt budowlany wymagań NFOŚiGW. Deweloper, po pozytywnej ocenie projektu budynku przez weryfikatora, przekazuje tę informację do Funduszu. Na tej podstawie lista budynków pozytywnie zweryfikowanych będzie umieszczana na stronie www NFOŚiGW. Deweloper będzie mógł oferować mieszkania w budynku energooszczędnym z dopłatą, posługując się tym potwierdzeniem. Beneficjent po podpisaniu z deweloperem umowy, składa w wybranym banku dokumenty w celu uzyskania kredytu z dopłatą. Po podpisaniu umowy kredytowej, zrealizowaniu przedsięwzięcia i potwierdzeniu standardu energetycznego budynku, dotacja jest przekazywana za pośrednictwem banku na konto kredytowe beneficjenta.

 • Za wykonanie czynności weryfikacyjnych beneficjent rozlicza się bezpośrednio z weryfikatorem, jednak kwota dotacji została tak skalkulowana, że pokrywa koszty pracy weryfikatora. W zamian za wyższe koszty obsługi inwestycji, beneficjent będzie miał pewność, że jego dom / mieszkanie jest rzeczywiście energooszczędne, co przełoży się na niższe rachunki za ogrzewanie.
  Koszt poszczególnych czynności weryfikacyjnych jest przedmiotem indywidualnej umowy pomiędzy inwestorem a weryfikatorem. Szacuje się, że łącznie koszty te osiągną kwotę kilku tysięcy złotych.

 • Program zakłada, że „Dofinansowaniu nie podlegają przedsięwzięcia zrealizowane przed dniem zawarcia umowy o kredyt objęty dotacją ze środków NFOŚiGW”. Definicja zrealizowania przedsięwzięcia dla budynków mieszkalnych oraz domów oferowanych przez deweloperów stanowi:
  Poprzez dzień zrealizowania przedsięwzięcia/zrealizowanie przedsięwzięcia należy rozumieć:
  Dla przedsięwzięć polegających na zakupie nowego domu jednorodzinnego oraz zakupie lokalu mieszkalnego w nowym budynku mieszkalnym wielorodzinnym – dzień sporządzenia aktu notarialnego, w którym znajdują się postanowienia potwierdzające przeniesienie bez zastrzeżeń prawa własności lokalu mieszkalnego/nieruchomości wraz z domem jednorodzinnym/użytkowania wieczystego nieruchomości i własności domu jednorodzinnego na Kredytobiorcę. Dzień sporządzenia aktu notarialnego nie może nastąpić:
  a) dla przedsięwzięć dotyczących zakupu nowego domu jednorodzinnego - przed dniem uzyskania przez dewelopera prawomocnego pozwolenia na użytkowanie lub dniem upływu terminu do zgłoszenia przez właściwy organ sprzeciwu do zawiadomienia złożonego przez dewelopera o zakończeniu budowy.
  b) dla przedsięwzięć dotyczących zakupu lokalu mieszkalnego w nowym budynku mieszkalnym wielorodzinnym - przed dniem uzyskania przez dewelopera prawomocnego pozwolenia na użytkowanie budynku mieszkalnego wielorodzinnego.
  Oznacza to, że o kredyt z dotacją można ubiegać się do momentu sporządzenia aktu notarialnego dla nowego domu lub mieszkania oferowanego przez dewelopera na rynku pierwotnym.

 • Z kredytu z dotacją mogą być sfinansowane koszty kwalifikowane, które obejmują koszt budowy albo zakupu domu jednorodzinnego albo zakupu lokalu mieszkalnego w nowym budynku wielorodzinnym wraz z kosztem projektu budowlanego, kosztem wykonania weryfikacji projektu budowlanego, kosztem wykonania testu szczelności budynku i potwierdzenia osiągnięcia standardu energetycznego. Koszty kwalifikowane obejmują te elementy budynku, które prowadzą do spełnienia kryteriów Programu Priorytetowego, w szczególności:

    1) zakup i montaż elementów konstrukcyjnych bryły budynku, w tym materiałów izolacyjnych ścian, stropów, dachów, posadzek, stolarki okiennej i drzwiowej,

    2) zakup i montaż układów wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,

    3) zakup i montaż instalacji ogrzewania, przygotowania ciepłej wody użytkowej, wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej.

   Nie zalicza się do nich kosztów związanych z wykończeniem mieszkania/budynku umożliwiających zamieszkanie.
   

.